The use of information and computer technologies in learning the foreign language

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

У статті описано переваги застосування інформаційних та комп’ютерних технологій (ІКТ) у вивченні іноземної мови. Дано визначення терміну ІКТ і особливості їх застосування на заняттях з іноземної мови. Основна увага зосереджена на перевагах нових підходів та інструментів до вивчення іноземної мови, серед яких підготовка спільних проектів та мультимедійні презентації. ІКТ розглядається як інструмент для набуття студентами ряду компететностей, які допомагають сформувати мультикультурну мовну особистість, готову до міжкультурного спілкування. Було підкреслено, що ІКТ має велике практичне значення, оскільки забезпечує візуалізацію навчального матеріалу,підвищує мотивацію студента та розширює його світогляд.
The paper deals with the advantages of using information and computer technologies (ICT) when studying the foreign language. The term ICT has been defined and the peculiarities if its use at the foreign language classes have been described. The focus has been made on advantages of new approaches and tools regarding the learning of the foreign language including the development of common projects and multimedia presentations.The ICT is regarded as an instrument for students to acquire a number of competences that help to develop a multi-cultural personality ready to cross-cultural communication. It has been emphasized that ICT is of a great practical importance since it provides visualization of training material, increases student’s motivation and broadens his/her world view.

Опис

Ключові слова

інформаційні та комп’ютерні технології, іноземна мова, мовна компетентність, завдання, проект, презентація, information and computer technologies, foreign language, language competency, task, project, presentation

Бібліографічний опис

Іщенко O. Я. The use of information and computer technologies in learning the foreign language / O. Я. Іщенко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 148–151.