Лікування дегенеративних змін епітелію очної поверхні при синдромі «Сухого ока»

Анотація

За даними останніх досліджень, розповсюдженість синдрому «сухого ока» складає 14 %, у пацієнтів у віці до 50 років та 65-75% у пацієнтів старше 50 років. Факторами ризику розвитку синдрому «сухого ока» вважається старіння, стрес, дія частих інстиляцій очних препаратів, вплив променевої енергії, цукровий діабет. Тому, метою даного дослідження є вивчення можливості застосування препарату антиоксидантної дії – «Деларгін» у комплексній терапії синдрому «сухого ока». В умовах кафедри офтальмології було обстежено 50 пацієнтів (100 очей) у віці 30-70 років. Всі пацієнти були розділені на 3 групи в залежності від терапії синдрому «сухого ока». 1 група включала 10 хворих (20 очей), їм призначено лікування у вигляді інстиляцій крапель – оксіал. 2 група – 10 хворих (20 очей) - призначена базисна терапія - інстиляції розчину натрієвої солі гіалуронової кислоти 0,0015 г/мл. 3 група - 20 хворих (40 очей) отримували інстиляції деларгіну та гіалуронової кислоти. Контроль ефективності лікування проводили за допомогою наступних методів: для оцінки базальної сльозопродукції проводили пробу Ширмера 1 за допомогою діагностичних смуг «Офталік-тест» (Індія). Пробу Норна проводили для контроля стабільності сльозної плівки. Флюоресцентний тест (фарбування рогівки 1% розчином флюоресцеїна натрія) для виявлення дефектів рогівки. Lipkof тест – для оцінки ступеня утворення складки бульбарної кон’юнктиви відносно реберного краю нижньої повіки. В результаті проведеного лікування у пацієнтів 1-ї групи, які приймали препарат Оксіал, в деякій мірі підвищився показник тесту Норна з 6,8 ± 0,1 с до 7,5 ± 0,1 с, у пацієнтів 2-ї групи після лікування він відповідав 8,5 ± 0,2 с. В 3-й групі тест Норна відповідав 11,2 ± 0,2 с. (р<0,05). Частота миготливих рухів значно знизилась і наближалася до величини норми. Показано, що лікування пацієнтів з синдромом «сухого ока», що включає в себе препарат антиоксидантної дії деларгін, в значній мірі прискорює та сприяє нормалізації показників, що характеризують цей процес.
По данным последних исследований, распространенность синдрома «сухого глаза» составляет 14%, у пациентов в возрасте до 50 лет и 65-75% у пациентов старше 50 лет. Факторами риска развития синдрома «сухого глаза» считается старение, стресс, действие частых инстилляций глазных препаратов, влияние лучистой энергии, сахарный диабет. Поэтому, целью данного исследования является изучение возможности применения препарата антиоксидантного действия - «Деларгин» в комплексной терапии синдрома «сухого глаза». В условиях кафедры офтальмологии было обследовано 50 пациентов (100 глаз) в возрасте 30-70 лет. Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от терапии синдрома «сухого глаза». 1 группа включала 10 больных (20 глаз), им назначено лечение в виде инстилляций капель - Оксиал. 2 группа - 10 больных (20 глаз) - проведена базисная терапия - инстилляции раствора натриевой соли гиалуроновой кислоты 0,0015 г / мл. 3 группа - 20 больных (40 глаз) получали инстилляции деларгину и гиалуроновой кислоты. Контроль эффективности лечения проводили с помощью следующих методов: для оценки базальной слезопродукции проводили пробу Ширмера 1 с помощью диагностических полос «Офталик-тест» (Индия). Пробу Норна проводили для контроля стабильности слезной пленки. Флюоресцентный тест (окраска роговицы 1% раствором флюоресцеина натрия) для выявления дефектов роговицы. Lipkof тест - для оценки степени образования складки бульбарной конъюнктивы относительно реберного края нижнего века. В результате проведенного лечения у пациентов 1-й группы, принимавших препарат Оксиал, в некоторой степени повысился показатель теста Норна с 6,8 ± 0,1 с до 7,5 ± 0,1 с, у пациентов 2-й группы после лечения он отвечал 8,5 ± 0,2 с. В 3-й группе тест Норна - 11,2 ± 0,2 с. (Р <0,05). Частота мигающих движений значительно снизилась и приближалась к величине нормы. Показано, что у пациентов с синдромом «сухого глаза», включающий в себя препарат антиоксидантного действия деларгин, который в значительной степени ускоряет и способствует нормализации показателей, характеризующих этот процесс.
According to recent studies, the prevalence of dry eye syndrome makes up 14% of cases in patients under the age of 50 years and 65-75% in patients over 50 years of age. Risk factors for the development of dry eye syndrome include aging, stress, side effect of frequent instillations of eye preparations, exposure to radiant energy, and diabetes mellitus. Therefore, the purpose of this study is to investigate the possibility of using “Delargin”, an antioxidant medicine, in the treatment of dry eye syndrome. 50 patients (100 eyes) aged 30-70 years were examined at the Department of Ophthalmology and then divided into three groups depending on the treatment used. Group 1 included 10 patients (20 eyes), who were prescribed to instil Oksial eye drops. Group 2 included 10 patients (20 eyes), who received basic therapy by instilling a solution of sodium salt of hyaluronic acid 0.0015 g / ml. Group 3 involved 20 patients (40 eyes), who instilled Delargin and hyaluronic acid. Monitoring the effectiveness of the treatment was carried out using the following methods: to assess basal tear production, a Schirmer 1 test was performed using the Ophthalic Test diagnostic bands (India); a Norn test was performed to control the stability of the tear membrane. Fluorescence test (staining of the cornea with 1% sodium fluorescein solution) was applied to detect corneal defects; Lipcof test was used to assess the degree of lid-parallel fold formation of the bulbar conjunctiva relative to the costal margin of the lower eyelid. As a result of the treatment, the patients of the Group 1 demonstrated that the Norn test scores increased to some extent from 6.8 ± 0.1 s up to 7.5 ± 0.1 s; in the patients of the Group 2 following the treatment, it was 8.5 ± 0.2 s and in the Group 3, the Norn test values were 11.2 ± 0.2 s (P<0.05). The frequency of blinking movements decreased significantly and approached the normal. It has been found out that the therapy of dry eye syndrome that includes the antioxidant Delargin, can significantly promotes normalizing of parameters typical for this process.

Опис

Ключові слова

синдром «сухого ока», деларгін, антиоксиданти, гіалуронова кислота, слізна плівка, синдром «сухого глаза», деларгин, антиоксиданты, гиалуроновая кислота, слезная пленка, dry eye syndrome, delargin, antioxidants, hyaluronic acid, tear membrane

Бібліографічний опис

Лікування дегенеративних змін епітелію очної поверхні при синдромі «Сухого ока» / Л. К. Воскресенська, В. В. Ряднова, О. Ю. Максимук [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, № 2 (70). – С. 19–22.