Стан ринку стоматологічних послуг в Україні на сучасному етапі

Анотація

Резюме. В статті аналізується стан ринку стоматологічних послуг в Україні на сучасному етапі. Вивчаються впровадження ринкових методів господарювання в медицині, особливості ринкових відносин в галузі охорони здоров’я, зокрема в стоматології. Доводиться необхідність реформування системи стоматологічної допомоги в Україні та державного регулювання її діяльності.; Резюме. В статье анализируется состояние рынка стоматологических услуг в Украине на современном этапе. Изучаются внедрение рыночных методов хозяйствования в медицине, особенности рыночных отношений в области здравоохранения, в частности в стоматологии. Доказывается необходимость реформирования системы стоматологической помощи в Украине и государственного регулирования ее деятельности.; Summary. The article analyzes the state of the market of dental services in Ukraine at the present stage. The introduction of market methods of management in medicine, features of market relations in the field of public health, in particular in dentistry are being studied. The need to reform the system of dental care in Ukraine and state regulation of its activities is being proved.

Опис

Ключові слова

ринок стоматологічних послуг, ринкові відносини, державне регулювання сфери охорони здоров’я, рынок стоматологических услуг, рыночные отношения, государственное регулирование сферы здравоохранения, dental services, market relations, government regulation of health protection

Бібліографічний опис

Ляхова Н. О. Стан ринку стоматологічних послуг в Україні на сучасному етапі / Н. О. Ляхова, О. М. Нестеренко // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Вип. 3, т. 3 (112). – С. 47–50.