Полівекторний погляд на патогенез розвитку захворювань тканин пародонта у BIЛ-інфікованих

Ескіз недоступний

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація імплантологів України», ТзОВ «ГалДент»

Анотація

Мета: Розкриття мультифакторної природи механізмів розвитку патологічних змін у тканинах пародонта в пацієнтів зі статусом ВІЛ. Методи: Обстежили 94 ВІЛ- інфікованих пацієнти (58 жінок і 36 чоловіків) віком 20-49 років, які перебували на диспансерному обліку в Полтавському обласному Центрі профілактики та бороть¬би зі СНІДом. Контрольну групу склали 35 осіб без статусу ВІЛ. Досліджували ряд клінічних параметрів стану порожнини рота ВІЛ-інфікованих пацієнтів, особливості індивідуальних психодинамічних властивостей особистості, цитологічні, мікробіо¬логічні показники слизової оболонки порожнини рота, біохімічні, біофізичні та іму¬нологічні параметри ротової рідини. Отримані дані обробляли статистично. Результати: Виявили ряд особливостей клінічного перебігу захворювань тканин пародонта та певні зсуви лабораторних параметрів, що вивчали у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Аналіз отриманих результатів з урахуванням літературних даних стосовно патогенезу розвитку ВІЛ-асоційованих змін в організмі загалом та в порожнині рота зокрема дозволив розробити схему імовірних механізмів розвитку патологічних змін у тканинах пародонта ВІЛ-інфікованих. Ця схема дозволяє об'єктивізувати та систематизувати основні патогенетичні ланки виникнення патологічних змін у паро- донтологічному комплексі, індивідуалізувати механізми розвитку захворювання в кожному конкретному випадку. Крім того, вказує на необхідність багатовекторного погляду на патогенез розвитку змін у тканинах пародонта у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Висновки: Під час робити об’єктивізували мультифакторну природу механізмів розвитку патологічних змін у тканинах пародонта у пацієнтів зі статусом ВІЛ. Purpose: Disclosure the multifactorial nature of the mechanisms of pathological changes in the periodontal tissues in patients with HIV. Methods: We examined 94 HIV-infected patients (58 women and 36 men) aged 20-49 years. They were at the dispensary in the Poltava Regional Centre of Prevention and Control of AIDS. The control group consisted of 35 people matched for age and sex without HIV status. During the research it was studied a number of clinical oral parameters in HIV-patients, especially individual psychodynamic personality traits, cytological, microbiological parameters of the oral mucosa, biochemical, biophysical and immunological parameters of oral fluid. The data processed statistically. Results: It was revealed a number of clinical course features of periodontal diseases and certain shifts laboratory parameters in HIV-infected patients. Analysis of our results with consideration the published data regarding the pathogenesis of HlV associated changes in the body as a whole and in the oral cavity in particular helped us to develop the scheme of the probable mechanisms of pathological changes in periodontal tissues of HIV-patientes. It allowed us to objectify and systematize the basic pathogenetic links occurrence of pathological changes in periodontal complex. It helped us to individualize the mechanisms of disease in each case. In addition, it indicates the need of multi-vector view on the pathogenesis of periodontal tissues changes in HIV-patients. Conclusions: During our research we objectify the multifactorial mechanisms of pathological changes in the periodontal tissues of HIV-patients.

Опис

Ключові слова

ВІЛ-інфекція, захворювання пародонта, патогенетичне обґрунтування, схема патогенезу, полівекторний погляд, мультифакторна природа, HIV infection, periodontal disease, pathogenetic substantiation, the scheme of pathogenesis, multi-vector opinion, multifactorial nature

Бібліографічний опис

Петрушанко Т. О. Полівекторний погляд на патогенез розвитку захворювань тканин пародонта у ВІЛ‒інфікованих / Т. О. Петрушанко, Н. В. Іленко // Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. – 2016. ‒ № 1 (41). – С. 96‒102.