Ефективність застосування продукту бджільництва в комплексному лікуванні хворих з уперше діагностованим інфільтративним туберкульозом легень

Анотація

Мета роботи -вивчення ефективності застосування гомогенату трутневих личинок для корек- ції синдрому ендогенної інтоксикації у хворих з уперше діагностованим інфільтративним ту- беркульозом легень. Матеріали та методи. До групи обстежуваних увійшло 30 хворих з уперше діагностованим інфільтративним туберкульозом легень,від 20 до 50 років, контрольну групу склали 30 хворих . Хворі основної групи отримували гомогенат трутневих личинок (ГТЛ) про- тягом 30 діб на фоні специфічної протитуберкульозної терапії. В порівняльних групах оціню- вали ефективність лікування по загальноприйнятим критеріям, припиненню бактеріовиділен- ня, вираженості регресії паталогічного процесу в легеневій тканині, визначенню маркерів ендо- токсикозу (лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ)(Кальф-Каліф, 1941). Результати дослі- дження. Скарги на фоні прийому ГТЛ зникли майже у всіх хворих основної групи, у 55% хв. ко- нтрольної групи вони залишалися. ЛІІ у хворих основної групи до початку лікування складав 2,5 (при нормі 0,3-1,5), у пацієнтів контрольної групи- 2,41.ЛІІ на фоні прийому ГТЛ зменшився на 48,62% і складав 1,3, тоді як у контрольній групі зменшився на 29,47% і складав 1,7. В основній групі по закінченню прийому ГТЛ абацильовано 100% хв.., в контрольній групі абацилювання до- сягнуто у 64,7% хв. Добре виражена позитивна рентгенологічна динамка спостерігалося у 76% (23 хв) основної групи, і 37% (11хв) контрольної групи . Алергічних реакій у основній групі не спостерігалося, в контрольній групі 4 випадки.

Опис

Ключові слова

лейкоцитарний індекс, гомогенат трутневих личинок, лейкоцитарний індекс, туберкулёз лёгких, гомогенат трутневих личинок, лейкоцитарный индекс, pulmonary tuberculosis, homogenate of drone larvae, leukocytic index, туберкульоз легень

Бібліографічний опис

Ефективність застосування продукту бджільництва в комплексному лікуванні хворих з уперше діагностованим інфільтративним туберкульозом легень / Ю. П. Цапенко, М. Г. Бойко, Г. М. Гречка [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – Т. 11, Вип. 4 (36). – С. 88–90.