Модерніація терапії хворих з захворюваннями шлунково-кишкового тракту шляхом використання магнієво-мінерального комплексу

Ескіз недоступний

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НЖХП) - це поліетіологічний дифузний дисметаболічний процес, що триває понад 6 місяців та передбачає жирову дистрофію гепатоцитів із гістіолімфоцитарною інфільтрацією печінкових часточок, гіперплазією перисинусоїдальних зірчастих клітин та фіброзом зі збереженням архітектоніки печінки (E.M.Brunt, 2004). Нашою головною метою постало дослідити ефективність і переносимість препарату «Детоксмаг» ("DETOXMAG") в лікуванні хворих неалкогольною жировою хворобою печінки. За отриманими даними зроблені висновки, що застосування препарату «Детоксмаг» ("DETOXMAG") на основі Бішофіту Полтавського родовища в терапії НАЖХП з підвищеним ліпідним спектром призводить до поліпшення самопочуття пацієнтів, нормалізації біохімічних показників, нормалізує ліпідограму, запобігає прогресуванню хвороби, а все це покращує якість життя пацієнтів; Неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП) – это полиэтиологический диффузный дисметаболический процесс,продолжающийся более 6 месяцев и предусматривает жировую дистрофию гепатоцитов с гистолимфоцитарной инфильтрацией печеночных долек, гиперплазией перисинусоидальных звездчатых клеток и фиброзом с сохранением архитектоники печени (EM Brunt, 2004). Нашей главной целью стало исследовать эффективность и переносимость препарата «Детоксмаг» («DETOXMAG") в лечении больных неалкогольной жировой болезнью печени. По полученным данным сделаны выводы, что применение препарата «Детоксмаг» («DETOXMAG") на основе Бишофита Полтавского месторождения в терапии НАЖБП с повышенным липидным спектром приводит к улучшению самочувствия пациентов, нормализации биохимических показателей, нормализует липидограмму, предотвращает прогрессирование болезни, а все это улучшает качество жизни пациентов; Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) - it is a diffuse polietiological dismetabolic process lasts more than 6 months and includes fatty degeneration of hepatocytes with gistolymphocytic infiltration of the liver lobules, per sinusoidal stellate cells hyperplasia and fibrosis of the liver with preservation of architectonic (EM Brunt, 2004). Our main goal was to investigate the efficacy and tolerability Detoksmag («DETOXMAG") in the treatment of patients with nonalcoholic fatty liver disease. The data obtained concluded that use of the drug Detoksmag («DETOXMAG") on the basis of Bishofit Poltava field in the treatment of NAFLD with elevated lipid profile leads to improved well-being of patients, normalization of biochemical parameters, lipid profile normalized, preventing the progression of the disease, all of which improves the quality of life of patients.

Опис

Ключові слова

неалкогольна жирова хвороба печінки, патогенетична терапія, Бішофіт Полтавського родовища, магнієво-мінеральний комплекс, неалкогольная жировая болезнь печени, патогенетическая терапия, Бишофит Полтавского месторождения, магниево-минеральный комплекс, non-alcoholic fatty liver disease, pathogenetic therapy, Bischofit Poltava deposit, magnesium-mineral complex

Бібліографічний опис

Хайменова Г. С. Модерніація терапії хворих з захворюваннями шлунково-кишкового тракту шляхом використання магнієво-мінерального комплексу / Г. С. Хайменова, О. А. Янчук // Світ медицини та біології. – 2015. – № 4 (54). – С. 76–79.