Сучасні методики аугментації опорної кістки на хірургічних етапах дентальної імплантації за складних анатомічних умов альвеолярного відростку верхньої щелепи

Анотація

Для оптимізації оперативного збільшення об’єму кісткової тканини щелеп та збільшенню періоду реабілітації пацієнтів з адентією вважаємо за доцільне використовувати ауто кістковий графт в поєднані з кістковими ауто блоками, за необхідності. Гістотопографічними та біохімічними методами дослідження доведена обґрунтованість застосування органотопічного кісткового аутотрансплантату; Для оптимизации оперативного увеличения объема костной ткани челюстей и увеличению периода реабилитации пациентов с адентией считаем целесообразным использовать ауто костный графт в соединении с костными ауто блоками, по мере необходимости. Гистотопографичнимы и биохимическими методами исследования доказана обоснованность применения органотопичного костного аутотрансплантата; In order to optimize the operative increase in the volume of jaw bone tissue and increase the period of rehabilitation of patients with adentia, we consider it appropriate to use auto bone graft combined with bone autopilot, if necessary. The histopopraphic and biochemical methods of investigation proved the validity of the use of organotropic bone autograft.

Опис

Ключові слова

методики аугментації опорної кістки, дентальна імплантація, альвеолярний відростк верхньої щелепи, методики аугментации опорной кости, дентальная имплантация, альвеолярного отростка верхней челюсти, methods of augmentation of the support bone, dental implantation, alveolar sprout of the upper jaw

Бібліографічний опис

Сучасні методики аугментації опорної кістки на хірургічних етапах дентальної імплантації за складних анатомічних умов альвеолярного відростку верхньої щелепи / Л. Р. Криничко, Д. С. Аветіков, С. О. Ставицький [та інш.] // Актуальні проблеми стоматології, щелепно-лицевої хірургії, пластичної та реконструктивної хірургії голови та шиї : матеріали Всеукраїнської наук.-прак.конф. з міжнародною участю присв. 150-річчю з дня народ. проф. Фабриканта М.Б. та 45-річчю кафедри хір.стом. УМСА. – Полтава, 2014. – С. 41.