Взаємозв’язок між рівнем кардіоваскулярного ризику та тяжкістю хронічного обструктивного захворювання легенів

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

У дослідженні, що проведене серед 52 хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів встановлено достовірне зростання частоти діагностування високого КВР та його взаємозв'язку з рівнем ОФВ1 та індексом Генслера, зменшення якого (з 84,7±4,8 до 75,0±3,9 од., р<0,05) слід розглядати у якості одного із інформативних критеріїв наростання частоти КВР у хворих на ХОЗЛ групи GOLD-2. Доведено, що зі зростанням обмежень швидкості повітряного потоку до ОФВ1 < 54,5±0,6% - не зареєстровано зростання частоти осіб з високим рівнем КВР, що може бути пояснено низьким рівнем чутливості методики «SCORE». Встановлено, що частота загострень ХОЗЛ характеризуються прямим високої сили кореляційним взаємозв'язком з частотою високого КВР, а закономірність зростання обмеження швидкості повітряного протоку, i виразності клінічних проявів ХОЗЛ характеризуються прямим кореляційним взаємозв'язком з частотою високого КВР Наведено підтвердження факту зростання обмежень буденної діяльності (показників якості життя) i виразності клінічних проявів ХОЗЛ, що характеризуються прямим кореляційним взаємозв'язком з частотою високого КВР; В исследовании среди 52 больных хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) установлено достоверное возростание частоты диагностирования высокого уровня и его взаимосвязи c уровнем ОФВ1 и индексом Генслера, уменьшение которого с 84,7±4,8 до 75,0±3,9 ед., следует рассматривать в качестве одного из информативных критериев розростания КВР у больных ХОБЛ группы GOLD-2. Доказано, что возростание ограничения скорости воздушного потока до ОФВ1 < 54,5±0,6% - не влияет на частоту формирования высокого риска КВР, что, повидимому, объясняется низкой чувствительностью методики «SCORE». Установлено, что частота обострений ХОБЛ характеризуется сильной прямой корреляционной связью c частотой ХОБЛ, а закономерность возростания ограничения скорости воздушного потока, а также выраженность клинических проявлений ХОБЛ - прямой корреляционной связью c частотой высокого КВР Подтверждён факт взаимосвязи между снижением показателей ежедневной активности, выраженностью клинических проявлений ХОБЛ и частотой формирования высокого КВР; The aim of the study was to investigate the relation between cardovascular risk and clinical indicators of COPD severity. Results and discussion. Among COPD patients of GOLD-2 group with FEV1=67.2±1.1% the high and average CVR level was diagnosed equally often (40-42%), whereas the low level was observed in 16.6% of patients; in this group with FEV1= 54.5±0.6% the high CVR was diagnosed significantly (p<0.05) more often than average and low (respectively, (17.3±5.2%, 7.7±3.7% and 5.8±3.2%), however, the frequency of diagnosing low and average CVR levels did not differ. Thus, significant increase of high CVR diagnosing frequency is determined by FEV1level and Gaenslar Index. Its reduction (from 84.7±4.8 to 75.0±3.9, p<0.05) should be considered as one of the informative criteria for the frequency increase of CVR in patients with COPD of group GOLD-2. Among patients with COPD of group GOLD-3 with FEV1=41.7±1.3% the high CVR was diagnosed significantly more often than average and low (respectively, 13.5±4.7%, 3.8±2.7% and in 1.9±1.9 %), moreover, the frequency of low and average level CVR diagnosing did not differ; in the same group with FEV1= 38.8±1.1% the high CVR was diagnosed significantly (p<0.05) more often than average and low (respectively, (17.3±5.2%, 7.7±3.7% and 1.9±1.9%). In this case the frequency of low and average level CVR diagnosing did not differ. Thus, the frequency increase in the number of individuals with high CVR level was not determined, while increasing the limits of the airflow rate to FEV1< 54.5±0.6%, that can be attributed to the low sensitivity of “SCORE” method. The study of relations between the frequency of COPD exacerbations in patients with varying degrees of airflow and cardiovascular risk has revealed that among 28 patients with three or more COPD exacerbations there were 20 patients with high CVR, 6 patients with average and 2 patients with low CVR levels. Ten patients with high CVR, 7 patients with average and 3 patients with low CVR experienced two COPD exacerbations. It should be noted, that the regularity of restriction growth of the airflow rate and the frequency of COPD exacerbations are characterized by direct high strength correlative interconnection with the rate of high CVR frequency (respectively, rXY = + 0.692 and rXY = + 0.730); that is, the mutually aggravating nature of COPD exacerbation effects and CVR level can be determined. Thus, the indicators of COPD exacerbation frequency and degree of airflow restriction are not only the part of clinical evaluation of COPD severity, but also are interrelated with formation / progression of CVR in patients.

Опис

Ключові слова

кардіоваскулярний ризик, хронічне обструктивне захворювання легенів, кардиоваскулярный риск, хроническая обструктивная болезнь лёгких, cardiovascular risk, chronic obstructive pulmonary disease

Бібліографічний опис

Бондаренко Л. В. Взаємозв’язок між рівнем кардіоваскулярного ризику та тяжкістю хронічного обструктивного захворювання легенів / Л. В. Бондаренко // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 3, т. 1 (137). – С. 103–106.