Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3, Том 1 (137)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 48
 • Документ
  Вміст N-термінального фрагменту білка-попередника мозкового натрійуретичного пептиду як показник серцевої дисфункції при стеатогепатозі
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Ткачук, С. О.; Лаповець, Л. Є.; Мартьянова, О. І.; Башта, Г. В.; Ткачук, С. А.; Лаповец, Л. Е.; Мартьянова, О. И.; Башта, Г. В.; Tkachuk, S. O.; Lapovets, L. E.; Martyanova, O. I.; Bashta, G. V.
  Стеатогепатоз є одним із основних факторів розвитку метаболічного синдрому та прогресування ішемічної хвороби серця. Одним із важливих показників функціонального стану міокарда є підвищення рівня мозкового натрійуретичного пептиду в крові хворих на ІХС. У 75% хворих на ІХС на тлі стеатогепатозу виявлено багатократне підвищення рівня мозкового натрійуретичного пептиду, що вказувало на дисфункцію міокарду. При стеатогепатозі зростає активність ліпази, що свідчить про захворювання підшлункової залози; при ІХС спостерігається зниження активності ліпази, що сприяє ліпідемії. Підвищена активність ферментів цитолізу у обстежених хворих свідчить про запальний генез. Підвищена активність екскреторних ферментів свідчить про ураження паренхіми печінки.
 • Документ
  Окисна модифікація білків сироватки крові за умов моделювання вирізаної площинної рани у щурів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Табурєць, О. В.; Дворщенко, К. О.; Верещака, В. В.; Берегова, Т. В.; Остапченко, Л. І.; Табурец, О. В.; Дворщенко, Е. О.; Верещака, В. В.; Берегова, Т. В.; Остапченко, Л. И.; Taburets, O. V; Dvorschenko, K. O.; Vereschaka, V. V.; Beregova, T. V.; Ostapchenko, L. I.
  Досліджєно продукти втьнорадикального окиснення 6ілків у сироватці крові щурів за умов вирізаної площинної рани, та при застосуванні фармакологічної композиції на основі меланіну. Дана патологія супроводжується посиленням окиснювальної модифікації білків (підвищенням рівня продуктів нейтрального та основного характеру). Застосування фармакологічної композиції на основі меланіну призводило до зниження ступеня окисної модифікації білкових молекул.
 • Документ
  Распространенность урогенитальных бактериальных инфекций у беременных и их влияние на состояние новорожденных
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Щербина, Николай Александрович; Выговская, Л. А.; Щербина, Микола Олександрович; Вигівська, Л. А.; Shcherbina, N. A.; Vygivska, L. A.
  Дослідження присвячені вивченню поширеності урогенітальних бактеріальних інфекцій у вагітних та оцінці їх впливу на стан новонароджених у ранньому неонатальному періоді. Матеріалом для дослідження була венозна кров вагітних у II та III триместра, а також пуповинна кров, отримана під час пологів. Методом імуноферментного аналізу визначали концентрацію IgM до Mycoplasma hominis, Chlamydia trahomatis, Ureaplasma urealyticum. Встановлено, що серед збудників урогенітальних бактеріальних інфекцій основним етіологічним фактором внутрішньоутробного інфікування плода і патологічного перебігу раннього неонатального періоду є Ch. trahomatis - як у вигляді моноінфекції, так і в поєднанні з U. urealyticum і M.hominis в формі мікст-інфекції. Наявність поєднаної урогенітальної бактеріальної інфекції викликало більш важкі клінічні симптоми внутрішньоутробного інфікування у новонароджених з патологічним перебігом неонатального періоду.
 • Документ
  Гидродинамика глаза у пациентов с отслойкой сетчатки в первый месяц силиконовой тампонады
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Сергиенко, В. В.; Сергієнко, В. В.; Sergienko, V. V.
  Патогенез розвитку вторинної глаукоми у пацієнтів з регматогенним відшаруванням сітківки після хірургічного лікування з використанням силіконової тампонади залишається недостатньо вивченим. Метою дослідження було вивчення змін гідродинаміки ока на протязі першого місяця силіконової тампонади при хірургії регматогенного відшарування сітківки. В групу спостереження увійшли 66 пацієнтів, з діагнозом регматогенне відшарування сітківки. Всім пацієнтам проводилась трьохпортова вітректомія 23-гейч. Використовувалось силіконове масло вязкістю 1300Сс (Baush&Lomb). Пацієнтам проводилось стандартне офтальмологічне обстеження, що включало в себе візометрію, рефрактометрію, безконтактну біометрію, біомікроскопію, непряму офтальмоскопію, реєстрацію гідродинамічних показників. При силіконових тампонадах, виконаних при відшаруванні сітківки на еметропічних очах в перший місяць після операції, відбуваються зміни показників гідродинаміки, які нормалізуються до кінця місяця після медикаментозної терапії. На міопічних очах порушення гідродинаміки виражено в більшій мірі і до кінця місяця нормалізується тільки у частини хворих. Через 2 тижні після операції внутрішньоочний тиск вище 21 мм рт.ст. був відмічений у 59% випадків в групі з міопією високого ступеню і у 41% в групі з еметропічною рефракцією. Через місяць, на фоні гіпотензивної крапельної терапії, внутрішньоочний тиск вище 21 мм рт.ст. відмічено в 40% випадків, а вище 31 мм рт.ст. - в 13% випадків. Силіконова тампонада, як елемент в хірургії регматогенного відшарування сітківки, викликає розвиток гіпертензії, переважно на очах з короткозорістю, навіть в умовах крапельної терапії.
 • Документ
  Особливості папіломавірусів урогенітального тракту жінок
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Тригуб, С. А.; Голодок, Л. П.; Братусь, О. В.; Тригуб, С. А.; Голодок, Л. П.; Братусь, А. В.; Trygub, S. A.; Holodok, L. P.; Bratus, O. V.
  Об’єкт дослідження: аналіз збудників вірусної природи, а також співвідношення патогенної та умовно-патогенної мікрофлори урогенітального тракту, у жінок різних вікових категорій. Мета — дослідження збудників папіломавірусів різних типів канцерогенності та проведення аналізу асоціації його з мікрофлорою урогенітального тракту жінок в нормі та при патологічних ускладненнях. Проведено дослідження біологічного матеріалу на наявність вірусу папіломи людини різних типів. Визначено асоціацію папіломавірусної інфекції з мікрофлорою сечо-статевих шляхів жінок в нормі та при патологічних змінах. Також наведені дані частоти виявлення поширеності ВПЛ серед різних вікових груп жінок. Отримані результати можуть бути застосовані для подальшого аналізу папіломи людини урогенітального тракту жінок і може бути корисна для отримання профілактики і лікування дисбактеріозу урогенітального тракту жінок.
 • Документ
  Віддалені наслідки аварії на Чорнобильській АЕС на якість сперми у мешканців з різних регіонів України
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Саковська, Л. В.; Канюк, С. М.; Трофіменко, О. В.; Гавриш, І. Т.; Андрейченко, С. В.; Саковская, Л. В.; Канюк, С. Н.; Трофименко, Е. В.; Гавриш, И. Т.; Андрейченко, С. В.; Sakovska, L. V.; Kanjuk, S. M.; Trofimenko, O. V.; Gavrysh, I. T.; Andreychenko, S. V.
  Метою роботи було оцінити якість сперми чоловіків, які проживають на радіоактивно забруднених територіях України з різним вмістом 137Cs у ґрунті. Рандомізовані дослідження якості сперми проведено серед 165 чоловіків віком від 27 до 42 років з Житомирської, Київської та Полтавської областей, а також міста Києва. Встановлено, що чоловіки з Житомирської, Києва та Київської і Полтавської областей накопичили за роки проживання в регіоні групові колективні дози в 0,61; 0,24 і 0,01 людино-Звта середні еквівалентні індивідуальні дози в 9,87; 4,86 і 0,2 мЗв, відповідно. Показано існування прямих корелятивних зв’язків між накопиченою дозою зовнішнього опромінення та зростанням індексу аномальності сперматозоїдів, збільшенням pH та часу розрідження сперми, зменшенням концентрації та кінетичних параметрів, що характеризують поступальний рух сперматозоїдів. Показано, що тривале проживання чоловіків на радіоактивно забруднених територіях сприяє появі олігозооспермії, астенозооспермії та тератозооспермії, а також комбінованих форм наведених патологічних станів сперми.
 • Документ
  Прогнозування розвитку ВМД в залежності від клінічних та генетичних показників, визначених при первинному скрінінгу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Фролова, С. С.; Frolova, S. S.
  Вікова макулярна дегенерація відноситься до мультифакторіальних захворювань. Ведучими факторами ризику вважають: вік, жіночу стать, спадковість, етнічний фактор, паління, гіперметропічну рефракцію, надлишкова дія сонячного світла та іонізуючого випромінення, стан після екстракції катаракти з імплантацією ІОЛ, системні фактори. Однак, тактика і динаміка наукових досліджень патогенезу ВМД на сучасному етапі характеризуються неоднорідністю і відсутністю систематизованого, конструктивного підходу. Остаточно не визначено та не закінчені дослідження щодо вивчення впливу генів на розвиток захворювання. В статті представлено аналіз дослідження зв’язку клініко-лабораторних показників з генотипами поліморфізмів генів ARMS2 (rs10490924), CFH (rs800292), VEGFA (rs2010963 та rs699947) у різних групах хворих з віковою макулярною дегенерацією в українській популяції. В дослідженні приймали участь 182 пацієнта (364 ока) з «сухою» (64 пацієнта) і «вологою» (80 пацієнтів) формами вМд. Всім пацієнтам було проведено комплексне офтальмологічне та лабораторне дослідження. Поліморфні варіанти генів визначали методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу з використанням реактивів TaqMan®SNP Genotyping Assay, Life-technologies (США) в автоматичному ампліфікаторі Real-Time PCR System 7500 (Applied Biosystems, США). Статистичний аналіз проводили за допомогою пакета програм SPSS 11.0, MedStat (2004-2012). Результати досліджень вказують на патогенетичне значення мінорних (ризикових по виникненню ВМД) алелей поліморфізмів rs800292 гена CFH, rs2010963 і rs699947 гена VEGFA які, на відміну від групи порівняння, обумовлюють гіперхолестеринемію, атерогенну дисліпідемію та згущення крові. Всі ці фактори мають певне патогенетичне значення для «сухої» форми ВМД. При «вологій» формі мінорні ризикові алелі поліморфізму rs10490924 гена ARMS2, rs800292 гена CFH не були пов’язані з такими патогенетичними факторами. Крім того, аналіз результатів вказував, що всі досліджені поліморфізми мають значущий зв’язок із двобічним ураженням при ВмД. Особливо це стосувалося rs800292 гена CFH.
 • Документ
  Можливості визначення фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної медичної допомоги
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Фєщєнко, Ю. І.; Яшина, Л. О.; Ігнатьєва, В. І.; Назаренко, К. В.; Полянська, М. О.; Опімах, С. Г.; Фещенко, Ю. И.; Яшина, Л. А.; Игнатьева, В. И.; Назаренко, К. В.; Полянская, М. О.; Опимах, С. Г.; Feshchenko, Y. I.; Iashyna, L. A.; Ignatieva, V. І.; Nazarenko, K. V.; Polianska, M. O.; Opimakh, S. G.
  На підставі результатів клініко-функціонального обстеження та додаткового анкетування 200 хворих на бронхіальну астму (БА), які спостерігалися у лікарів первинної ланки закладів охорони здоров’я з діагнозом тяжкої БА, була розроблена технологія діагностики тяжкої БА на етапі первинної медичної допомоги, яка дозволяє підвищити точність діагностики тяжкої БА на 20,0 % та виділити деякі фенотипи тяжкої БА. За розробленою технологією обстежено 160 хворих на тяжку БА, у яких за даними клініко-функціонального дослідження та додаткового анкетування було відокремлено ймовірні фенотипи захворювання: алергічної БА - у 70,0 % пацієнтів, неалергічної БА - у 30,0 %, БА з пізнім початком - у 40,6 %, астми, поєднаної з ХОЗЛ - у 35,0 %, БА з іншими супутніми захворюваннями (алергічним ринітом - у 25,6 %, поліпозним етмої- дітом - у 9,4 %, ендокринними розладами - у 13,8 %, серцево-судинними захворюваннями - у 35,6 %, ГЕРХ - у 10,0 %, ожирінням - у 33,8 % хворих).
 • Документ
  Взаємозв’язки показників системного запалення, ліпідного спектру крові та структурно-функціонального стану серця при стабільній ішемічній хворобі серця
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Чекаліна, Наталія Ігорівна; Чекалина, Наталья Игоревна; Chekalina, N. I.
  Мета: дослідити взаємозв’язки між показниками системного запалення, ліпідного спектра крові й структурно-функціонального стану серця у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця (IXC). Об’єкт і методи. Проведено одномоментне відкрите клінічне дослідження за участю 30 пацієнтів з діагнозом IXC: стенокардія напруги стабільна, II ФК, CH 0-I. Вивчено кореляційні зв’язки між показниками ліпідного спектру крові, маркерами хронічного системного запалення, запальної активації ендотелію, показниками ішемії міокарда та параметрами центральної гемодинаміки. Проведено багатофакторний регресійний аналіз даних. Результати. Дані кореляційного аналізу дозволили виявити взаємозв’язок хронічного системного запалення, дисліпідемії та запальної активації ендотелію, негативний вплив зазначених чинників на систолічну та діастолічну функцію лівого шлуночка, їх взаємозв’язок з ішемією міокарда. За результатами регресійного аналізу визначено предиктори ішемії міокарда і порушень центральної гемодинаміки у пацієнтів зі стабільною IXC. Висновки. Отримані результати визначають хронічне системне запалення як провідний чинник розвитку і прогресування IXC, що є підґрунтям розробки патогенетично обґрунтованих лікувальних заходів.
 • Документ
  Унаочнення вивчення фундаментальних засад хірургії студентами на базі кафедри хірургії стоматологічного факультету
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Іваночко, Н. Я.; Міщук, В. В.; Иваночко, Н. Я.; Мищук, В. В.; Ivanochko, N. Ya.; Mishchuk, V. V.
  В статті висвітлені питання підготовки студентів стоматологічного факультету основних ключових алгоритмів засвоєння елементів фаху хірургії та засобів їх проектування в модельовано-наочних формах, що покращує рівень засвоєння знань. Відображені структурні ланки проведення практичних занять. Акцентована необхідність застосування мультимедійного та практично-наочного забезпечення для засвоєння матеріалу.
 • Документ
  Експериментальне вивчення впливу адеметіоніну на активність щурів з енцефалопатією, що обумовлена впливом протитуберкульозних препаратів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Просвєтов, Ю. В.; Бєленічев, І. Ф.; Левіч, А. В.; Кузьо, Н. В.; Просветов, Ю. В.; Беленичев, И. Ф.; Левич, А. В.; Кузьо, Н. В.; Prosvetov, Yu. V.; Belenichev, I. F.; Levich, А. V.; Kuzo, N. V.
  Було досліджено вплив протитуберкульозних препаратів (ПТП), які складають схему лікування хіміорезистентного туберкульозу на рухову і пошукову активність щурів у “відкритому полі”, та можливості корекції порушень що виникли за допомогою адеметионину (гептралу). Під час дослідження встановлено, що тривале введення зазначеної комбінації ПТП, призводить до розвитку токсичної енцефалопатії у експериментальних тварин, що проявляється зниженням загальної і пошукової активності та розвитком тривожної поведінки. Введення адеметіоніну (гептралу) паралельно із комбінацією ПТП, запобігає розвитку токсичної енцефалопатії у експериментальних тварин, що є експериментальним обґрунтуванням застосування гептрала при проведенні п’ятикомпонентної терапії хіміорезистентного туберкульозу в якості нейропротективного засобу; Было исследовано влияние противотуберкулезных препаратов (ПТП), составляющих схему лечения химиорезистентного туберкулеза, на двигательную и поисковую активность крыс в «открытом поле», и возможности коррекции возникших нарушений с помощью адеметионина (Гептрал). В ходе исследования установлено, что длительное введение данной комбинации ПТП, приводит к развитию токсической энцефалопатии у экспериментальных животных, что проявляется снижением общей и поисковой активности и развитием тревожного поведения. Введение адеметионина (Гептрал) параллельно с комбинацией ПТП, предотвращает развитие токсической энцефалопатии у экспериментальных животных, является экспериментальным обоснованием применения гептрала при проведении пятикомпонентной терапии химиорезистентного туберкулеза в качестве нейропротективного средства; Treatment of MDR-TB - lasts long and accompanied by numerous toxic adverse drug reaction (ADR), leading to treatment failure, and non-compliance of patients. Therefore, it is necessary to search for universal drugs with both neuro- and hepatoprotective properties that could have therapeutic effect in the majority of toxic ADR of antimycobacterial therapy (AMBT). As such a promising medicine could be considered - ademetionin (heptral). Object and methods. 30 healthy Wistar line rats, 6 months age, weighing 220-290 g ^ntained in standard conditions (12-hour light cycle, at 220C° temperature). The animals were divided into 3 groups of 10 animals in each: Group I - received intragastric probe of 1% starch mucus in the volume of 5 ml, and intramuscular injection - saline; group II - obtained drugs for the treatment of resistant forms of tuberculosis (TB Drugs) (pyrazinamide 300 mg/kg, Ethionamidum 150 mg/kg, cycloserine 150 mg/kg, levofloxacin 200 mg/kg and intramuscularly - kanamycin 200 mg/kg) through intragastric probe; III - in the background of TB Drugs in similar doses (as in the second group) received geptral at a dose of 250 mg/kg intragastric. Drugs were administered in 1% starch mucus in the amount of 5 ml - every night at 10:00, within 90 days. Definition of motor and search activity the was conducted using the technique “open field” using arena - 80x80x35 sm. Results and discussion. It was established that the administration of TB drugs led to a significant decrease of total activity of animals in the group II (25.4%). In the group with Heptral (group III), this indicator had tendency to increase (on 11.6%, p = 0.599). In the group II (TB drugs only), observed a reliable reduction in the duration of high activity (by 42.0%) and low activity (by 20.7%) and tendency to reduce the amount of fading (by 14,1%, p = 0.678), but with increase in their duration (length of inactivity in this group was reliable increased by 52.6% in comparison with the control group). The duration of high and low activity in the group III had no reliable difference with indicators of I (control) group, but the duration and amount of inactivity fading reliable decreased (by 55.0% and 43.7%, respectively). Thus application TB drugs only and their use in combination with Heptral, led to a reliable increase in the traveled distance during the experiment (by 32.1% and 59.2%, respectively) compared with the control group. Animals in I (control) group and group II traveled a shorter distance in the center of the arena compared to the group III (by 7 times and 4.3 times, respectively, p <0.05). Avoiding the center of the arena, and more compared to the group III number and duration of fading testifies for the development of disturbing behavior in animals from I and II groups. Reliable increase in vertical search activity, with an increase in overall activity could indicate about increasing of anxiety and emotion of animals of group III. Conclusions 1. Long-term use of the combination of TB drugs, which are used to treat drug-resistant TB, leading to the development of toxic encephalopathy in experimental animals, manifested by a decrease in general and search activity and development the disturbing behavior. 2. Administration of ademetionin (heptral) in parallel with the combination of TB drugs prevented the development of toxic encephalopathy in experimental animals. 3. Obtained results proved rationality of usage of Heptral during antimycobacterial therapy of MDR-TB as a neuroprotective agen
 • Документ
  Роль клітинних технологій в пластичному закритті дефектів шкіри та м’яких тканин
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Петренко, О. М.; Бадзюх, С. В.; Зубов, Д. О.; Безродний, Б. Г.; Петренко, О. М.; Бадзюх, С. В.; Зубов, Д. О.; Безродный, Б. Г.; Petrenko, O. M.; Badzukh, S. V.; Zubov, D. A.; Bezrodniy, B. G.
  В статті наведено ефективність застосування дермального (ДЕ) еквіваленту на основі фібринового гідрогелю та культивованих алогенних мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин із жирової тканини (ММСК-ЖТ) на приживлення трансплантатів після проведення аутодермопластики. Встановлено повне приживлення трансплантатів у основній групі, де застосовували ДЕ, та значний відсоток незадовільних результатів у контрольній групі. Разом з тим, відмічено позитивну дію ДЕ на трансплантати контрольної групи, де спостерігався частковий лізис; В статье приведена оценка эффективности применения дермального эквивалента (ДЭ) на основе фибринового гидрогеля и культивированных аллогенных мультипотентных стромальных клеток из жировой ткани (ММСК-ЖТ) на приживление трансплантатов после аутодермопластики. Выявлено полное приживление трансплантатов в основной группе, где применяли ДЭ, и значительный процент неудовлетворительных результатов в контрольной группе. Кроме того, имеет место положительное действие ДЭ на трансплантаты контрольной группы, где имел место частичный их лизи; Surgical treatment of necrotic wound defects remains one of the urgent problems of modern surgery, the resolution of which comprises skin defects closure and, in some cases, the maintaining of the lower limb support function. Amputation at foot and necrectomy diabetic foot syndrome, opening abscesses and boils in treatment of purulent-necrotic complications of erysipelas and necrotic fasciitis can lead to the formation of extensive wound defects that need further plastic closure. Despite the presence of a large number of techniques in the treatment of chronic wounds, the results are not reassuring. The search for new drugs of both conventional and biomedical ones is still continuing. There are a number of requirements for modern dressings. The bandage should not be only antiseptic, but also actively promote wound reparative processes, with considering metabolism, angio- and neuropathy that occur in chronic wounds. Recently, for the wound treatment, along with the skin substitutes’ approach (collagen plastics, xenogeneic skin substitutes, biopolymer coating), cell therapy methods are widely used. It is known about regenerative medicine approach with promising results and clinical outcomes in combat casualty when using of cultured multipotent mesenchymal stem/stromal cells. It was also reported the exosomes derived from human MSCs aid the repair of skin burn injuries through paracrine actions. The aim of our study was to explore the mechanisms and assess the effectiveness of dermal equivalent (DE) application, consisting of a fibrin hydrogel and cultured allogeneic adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells from adipose tissue (MSCs/ADSCs) on wound healing processes in patients with chronic traumatic defects. Visual assessment of regenerative processes in the area of the wound (the presence of granulation, epithelization, amount of wound content, state of surrounding tissue) was carried out by means of scoring test at early stage, the dressings changes (every 3 days) and at the end of treatment. DE applications on wound surface after cleaning the wound, can deliver the cells to the forming granulation tissue, significantly reducing unwanted loss of therapeutic effect associated with possible rapid collapse and cell death. It can significantly improve the results of chronic wounds’ treatment, initiate repair processes in granulation tissue, stimulate angiogenesis, reduce the wound inflammation, and to prepare a wound to plastic closure. However, these cells can be applied over wound surface at any desired time, depending on the processes that occur in the wound. DE effects achieved by improving the vascularization of granulation tissue, stimulation of skin residual epithelial islets, reduce signs of inflammation, immune-regulating and anti-fibrotic activities. The use of DE in patients with chronic traumatic defects allowed accelerating the regenerative processes triggering in wounds and in less time to prepare a wound for further treatment dermoplasty stage. When using this dermal equivalent marked decrease patient pain to slightly during the first three days of treatment.
 • Документ
  Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету ІІ типу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Павловська, М. О.; Павловская, М. О.; Pavlovska, M. O.
  З мєтою визначення осо6ливостєй жінок з клімактеричним синдром,який розвинувся на тлі цукрового діабeтy 2 типу була oбстeжeна 101 жінка y віці від 45 до 55 років. Обстєжєння включало проведєння загальноклінічних і додаткових досліджєнь, eлeктрoкардіoграфію, exoкардіoграфію, yльтразвyкoвe досліджєння геніталій, бактeріoскoпічнe і цитологічнє досліджєння мазків. Результати досліджєння показали, що в сєрєдньому на одну жінку з клімактеричним синдромом і цукровим діабeтoм 2 типу доводиться 2-3 захворювання, що свідчить про низький індекс здоров’я y жінок з клімактеричними розладами на тлі цукрового діабету 2 типу. Серед пізніх ускладнень клімактеричного періоду були проаналізовані серцево-судинні захворювання і ураження кісткової системи. Виявлено, що майже y всіх пацієнток діагностовано гіперліпідемію. Характерною особливістю жінок з цукровим діабетом 2 типу було формування серцево-судинних захворювань вже y дебюті захворювання. У період менопаузи відбувається зниження вироблення естрогену, який відповідає за синтез кісткової тканини і запобігає її резорбції. Серед факторів ризику розвитку остеопорозу найчастіше спостерігалися захворювання шлунково-кишкового тракту і сечовивідної системи, чинники нездорового способу життя. У періоді мєнопаузи відзначається підвищення частоти екстрагенітальної патології і гінекологічних захворювань, що безпосередньо пов’язано з гормональними порушеннями, що відбуваються y жінок в цей період, порушеннями нейроендокринної регуляції з боку вищих відділів центральної нервової системи, активацією симпатоадреналової і ренін-ангіотензинової систем. Проте жінки в клімактеричному звертаються до лікарів, як правило, вже при розгорнутій картині захворювань або навіть за наявності ускладнень, а поєднання кількох захворювань погіршують їх перебіг і прогноз, що потребує підвищеної увага до надання медичної допомоги даному контингенту пацієнток; С целью определения особенностей женщин с климактерическим синдромом, который развился на фоне сахарного диабета 2 типа, была обследована 101 женщина в возрасте от 45 до 55 лет. Обследование включало проведение общеклинических и дополнительных исследований, электрокардиографию, эхокардиографию, ультразвуковое исследование гениталий, бактериоскопическое и цитологическое исследование мазков. Результаты исследования показали, что в среднем на одну женщину с климактерическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа приходится 2-3 заболевания, что свидетельствует о низком индексе здоровья y женщин с климактерическими расстройствами на фоне сахарного диабета 2 типа. Среди поздних осложнений климактерического периода были проанализированы сердечно-сосудистые заболевания и поражения костной системы. Выявлено, что почти y всех пациенток была диагностирована гиперлипидемия. Характерной особенностью женщин с сахарным диабетом 2 типа было формирование сердечно-сосудистых заболеваний уже в дебюте заболевания. В период менопаузы происходит снижение выработки эстрогена, который отвечает за синтез костной ткани и предотвращает ее резорбцию. Среди факторов риска развития остеопороза чаще всего наблюдались заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, факторы нездорового образа жизни. В периоде менопаузы отмечается повышение частоты экстрагенитальной патологии и гинекологических заболеваний, непосредственно связанных с гормональными нарушениями, которые происходят y женщин в этот период, нарушениями нейроэндокринной регуляции со стороны высших отделов центральной нервной системы, активацией симпатоадреналовой и ренин-ангиотензиновой систем. Однако женщины с климактерическим синдромом обращаются к врачам, как правило, уже при развернутой картине заболевания или даже при наличии осложнений, а сочетание нескольких заболеваний ухудшают их течение и прогноз. Как результат, требуется повышенное внимание к оказанию медицинской помощи данному контингенту пациенток; The age of perimenopause is one of the most critical periods in the life of a woman. Improper adaptation of the body to the physiological exclusion of ovarian function leads to the development of climacteric syndrome in 35-80% of women. In order to identify the characteristics of women with climacteric syndrome, which developed on the background of diabetes of 2 type, 101 women aged 45-55 years were examined. The examination included general-clinical and additional studies, electrocardiography, echocardiography, ultrasound genital examination, bacterioscopy and cytology of smears. It also took into account the data presented by medical documents: outpatient and stationary maps, extracts from the history of the disease, findings of specialists and the results of special research methods. During the study, it was found that the structure and frequency of gynecological pathology in patients showing marked symptoms of climacteric syndrome on the background of type II diabetes mellitus are significantly more frequent than in women without signs of climacteric syndrome and concomitant spontology. The results of the examination showed that on average, one woman with climacteric syndrome and diabetes of 2 type has 2-3 diseases, so that a low health index of women with climacteric disorders on the background of diabetes of 2 type can be concluded. Among the late complications of the menopause, cardiovascular diseases and bone marrow defects were analyzed. It was found that almost all the patients had hyperlipidemia. A characteristic feature of women with diabetes of 2 type was the formation of cardiovascular diseases already in the beginning of the disease. During menopause, there was a decrease in the production of estrogen, which is responsible for the synthesis of bone tissue and prevents its resorption. Among the risk factors for osteoporosis, the most commonly ones were diseases of the digestive and urinary system, the factors of the unhealthy way of life. In the period of menopause, an increase in the frequency of extragenital pathology and gynecological diseases is observed, which is directly related to hormonal disorders occurring during this period, the disorders of neuroendocrine regulation from the side the higher of the central nervous system, activation of sympathoadrenal and renin- angiotenious systems. However, women with the climacteric syndrome refer to doctors generally on the stage of the developed picture of the disease or even after complications occure, and the combination of several diseases worsen their course and prognosis, which requires much more attention for the provision of medical care to this contingent of patients.
 • Документ
  Вивчення діагностичної інформативності конституційно- біологічних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих із спонділогенною вертебро-базилярною недостатністю
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Некрасова, Н. О.; Некрасова, Н. А.; Nekrasova, N. О.
  На основі дослідження 272 пацієнти в умовах клініки (хворі на ВБН) та в умовах комплексних медичних оглядів (контрольна група) за методикою M. J. Glesby, було проаналізовано частоту та визначено прогностичну цінність фенотипових маркерів недиферинційованої дисплазії сполучної тканини у формуванні вертебро-базилярної недостатності. Обґрунтовано скринінговий алгоритм для впровадження на рівні сімейного лікаря; На основании исследования 272 пациентов в условиях клиники (больнье ВБН) и в условиях комплексньх медицинских осмотров (контрольная группа) по методике MJ Glesby, бьла проанализирована частота и определена прогностическая ценность фенотипических маркеров недифферинцированной дисплазии соединительной ткани в формировании вертебро-базилярной недостаточности в молодом возрасте. Обоснован скрининговьй метод для внедрения на уровне семейного врача; Spondylogenic mechanism of circulatory insufficiency in the vertebrobasilar system plays a significant role in the pathogenesis of vertebrobasilar insufficiency. It is known that the most common cause of pathological effects on vertebral arteries and its sympathetic autonomic plexus are degenerative-dysrtophic changes of cervical vertebtal column, instability and intervertebral disk hernia. The studying of degenerative-dysrtophic changes of cervical vertebtal column is based on the condition of the connective tissue. Among the pathological conditions of connective tissue, the leading role has undifferentiated dysplasia of connective tissue.Dysplasia of the connective tissue is an anomaly of tissue structure, which manifests in reducing the content of certain types of collagen or disturbing their ratio, which leads to a decreasing in the strength of the connective tissue of many organs and systems and, as a consequence, a disorders of their function. Dysplasia of the connective tissue can be diagnosed on the basis of physical examination in the complex evaluation of phenotypic (external and visceral) markers. The aim of the study was to determine the predictive value of constitutional-biological markers of undifferentiated connective tissue dysplasia in patients with spondylogenic vertebro-basilar insufficiency. Object and methods. The primary information base for the implementation of the research was the result of complex clinical-anamnestic examination of young patients with vertebro-basilar insufficiency. Main characteristics (frequency, diagnostic and prognostic values) of constitutional-biological markers were studied in comparative analysis two groups of patients: one group were the patients with vertebro-basilar insufficiency (n = 136 persons), the second -control (patients without vertebro-basilar insufficiency (n = 136 people). Analysis of the distribution of individual factors in two groups patients allowed from the standpoint of evidence-based medicine and the usage of modern methods of clinical-statistical analysis (variance, correlation analysis) and prognosis methods (serial analysis of Wald modifying E. V Hublera), determining the diagnostic value (I 2, bit), predictive value and impact factors performing the differences between two compared groups and prognostic factors (PF) was done. On the basis of the clinical and informational analysis of constitutional-biological markers of undifferentiated connective tissue dysplasia in patients with spondylogenic vertebro-basilar insufficiency, we received three rehabilitation groups of patients depending on the risk of vertebro-basilar insufficiency development. The study of diagnostic value and prognostic value of constitutional-biological markers of undifferentiated connective tissue dysplasia, which influence on the development of spondylogenic vertebro-basilar insufficiency, is necessary for substantiation of the system of diagnostic and prognostic algorithms for assessement the risk of formation of spondylogenic vertebro-basilar insufficiency. The most informative and prognostically significant constitutional-biological markers of undifferentiated connective tissue dysplasia in the group of patients with vertebro-basilar insufficiency is the presence of structural imbalance of cervical part of the vertebral column and the presence of (kyphosis / scoliosis). The indicated constitutional and biological indicators integratively reflect the effect of phenotypic peculiarities in the development of the risk of vascular disorders in young people. Perspectiveness for further research are related to the study of clinical and paraclinical features of young people with manifestations of spondylogenic vertebro-basilar insufficiency.
 • Документ
  Кластерін, як маркер системного запалення у осіб із різною масою тіла
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Місюра, К. В.; Кравчун, П. П.; Мисюра, Е. В.; Кравчун, П. П.; Misiura, K. V.; Kravchun, P. P.
  В роботі наводяться дані про дослідження рівня сироваткового кластеріну у 250 дорослих мешканців м. Харкова - представників української популяції - в залежності від індексу маси тіла, ступеня і топографії відкладення жирової тканини, рівня інсуліну крові. Встановлено, що пацієнти з ожирінням мають достовірно вищий рівень кластеріна крові в порівнянні з особами з нормальною і надлишковою масою тіла, що свідчить про наявність у них збільшеного ризику системного запалення в організмі, яке супроводжується зниженням чутливості тканин до інсуліну; В работе приводятся данные об исследовании уровня сывороточного кластерина у 250 взрослых жителей г Харькова - представителей украинской популяции - в зависимости от индекса массы тела, степени и топографии отложения жировой ткани, уровня инсулина крови. Установлено, что пациенты с ожирением имеют достоверно более высокий уровень кластерина крови по сравнению с лицами с нормальной и избыточной массой тела, что свидетельствует о наличии у них увеличенного риска системного воспаления в организме, сопровождающегося снижением чувствительности тканей к инсулину; The catastrophic increase in the prevalence of obesity and its complications shows the importance of optimizing personalized approaches to diagnose and treat this disease. Such approaches require to consider all aspects of the pathogenesis of obesity. One important component of the pathogenesis of obesity and comorbid diseases is the development of low systemic inflammation in the body, where clusterin refers to its modern indicators. There were conducted several studies on the relationship between levels of serum clusterin and parameters of metabolic syndrome. However, due to significant differences in the cohorts of people examined, their results are rather controversial. In Ukraine, at present such studies haven’t been conducted. Research objective. Rate serum clusterin of Kharkov citizens - representatives of the Ukrainian population - depending on body mass index, degree and topography of fat deposition, blood insulin levels. Research subject and methods. The study involved 250 Kharkov citizens, who were measured in basic anthropometric indicators, fat weight by bioelectrical impedance analysis, clusterin and insulin levels in blood by ELISA; HOMA insulin resistance index was also calculated. Research results and their discussion. Obese people compared to individuals with normal BMI and overweight BMI have higher serum clusterin level, which indicates that they have a clear systemic body inflammation. Serum clusterin level correlates primarily with blood insulin levels, HOMA index, body fat content and body mass index. Among individuals with the expressed abdominal obesity, it was statistically significantly higher as compared to people with moderate abdominal obesity (p < 0,001), and those whose waist circumference was registered at the level (p < 0,001), respectively (126, 77 ± 19,54) ng/mL vs (115,45 ± 10,20) ng/ml and (111,35 ± 12,40) ng/ml. Conclusions. Taking into account that according to the existed data, clusterin is an indicator of systemic inflammation in the body, its development in patients with obesity is associated with an increase in body weight, primarily due to the accumulation of adipose tissue. In developing personalized approaches to treat obesity, we must consider the existence and degree of systemic inflammation in the body, which is defined by the level of secretory glycoprotein - clusterin in circulation.
 • Документ
  Нейрогормональные корреляты тревожных расстройств у детей
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Михайлова, Е. А.; Волкова, Ю. В.; Mikhailova, E. A.; Volkova, Yu. V.
  Метою даного дослідження став пошук інформативних клінічних, психологічних та біологічних маркерів тривожних розладів у дітей. Описано клініко-психопатологічні, нейрогормональні особливості тривожних розладів у дітей, виділені маркери ризику прогресування тривожного розладу; Целью данного исследования явился поиск информативных клинических, психологических и биологических маркеров тревожных расстройств у детей. Описаны клинико-психопатологические, нейрогормональные особенности тревожных расстройств у детей, выделены маркеры риска прогрессирования тревожного расстройства; The purpose of this study was to search for informative clinical, psychological and biological markers of anxiety disorders in children. Clinical-psychopathological, neurohormonal features of anxiety disorders in children are described, and risk markers for the progression of anxiety disorder are identified. The analysis of complaints from children with anxiety disorders showed significant variability and polymorphism of clinical symptoms. It has been established that anxiety-phobic disorders in children are comorbid with cognitive disorders (attention and memory disorders), and in adolescents with emotional (depressed) and behavioral disorders (avoiding behavior). Serotonin, melatonin and cortisol were analyzed in children and adolescents with anxiety disorders, depending on age and sex. The factor weight of neurotransmitter disorders, reflecting the dysfunction of brain regulatory systems in children with anxiety disorders, has been determined. Significant correlations were found in the states of calm wakefulness and with mental load in adolescents with an anxiety-depressive symptom complex. It is established that the psychopathological symptomatology of anxiety disorders in children is heterogeneous and has age differences. Factors of predication of anxiety disorder in childhood were highlighted: high level of personal anxiety, chronic stress with prevalence of problems in the school environment, pathological type of family relations, anxious cluster in one of the parents. Significant clinical and hormonal markers have been identified in the development and progression of anxiety disorder in children, which is important for the formation of programs of medical and social support
 • Документ
  Роль апоптоз индуцирующего фактора и окислительного стресса при хронической сердечной недостаточности
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Мамедова, Ф. И.; Эфендиев, А. М.; Мамедова, Ф. І.; Ефендієв, А. М.; Mamedova, F. I.; Efendiyev, A. M.
  Метою даної роботи є вивчення маркера апоптозу і окисного стресу, а також показників ушкодження ендотелію цистатіна С і ліпідного обміну у хворих з ХСН і виявлення взаємозв’язку між цими показниками. У дослідження включені 114 хворих (чоловіків і жінок) з хронічною серцевою недостатністю (ХСН). Хворі були розділені на 3 групи: I група - 39 хворих ХСН, II група - 41 хворих ХСН і СД-2, а в III групі - 34 хворих ХСН з метаболічним синдромом. Отримані нами результати дають можливість припускати, що окислювальний стрес і апоптоз тісно взаємопов’язані і впливають на прогресування ХСН і досліджувані показники можуть служити маркерами ускладнень; Целью данной работы является изучение маркера апоптоза и окислительного стресса, а также показателей повреждения эндотелия цистатина С и липидного обмена у больных с ХСН и выявление взаимосвязи между этими показателями. В исследование включены 114 больных (мужчин и женщин) с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Больные были разделены на 3 группы: I группа - 39 больных ХСН, II группа - 41 больных ХСН и СД-2, а в III группе -34 больных ХСН с метаболическим синдромом. Полученные нами результаты дают возможность предполагать, что окислительный стресс и апоптоз тесно взаимосвязаны и оказывают влияние на прогрессирование ХСН и исследуемые показатели могут служить маркерами осложнений; The purpose of this work is to study the marker of apoptosis and oxidative stress, as well as indicators of endothelial damage - cystatin C and lipid metabolism in patients with congestive heart failure (CHF), and to identify the relationship between these indicators. The study included 114 patients (men and women) with CHF. Patients were divided into 3 groups: group I - 39 patients with CHF, group II - 41 patients with CHF and DM-2, and group III - 34 patients with CHF with metabolic syndrome. The control group consisted of 10 healthy donors. The research was conducted in compliance with the Declaration of Helsinki (1975) which was revised in 1989 in Hong Kong. In all patients biochemical parameters of blood plasma were determined, as well as markers of oxidative stress and cystatin C. From biochemical indicators, the concentrations of total cholesterol (TC), a-lipoprotein cholesterol, р-lipoprotein cholesterol, glycosylated hemoglobin (HbAlc), glucose and triglycerides were measured. The content of nitric oxide and thiol status was investigated as markers of oxidative stress. In addition, concentrations of apoptosis inducing factor and cystatin C were determined. Biochemical indicators of total cholesterol (TC), a-lipoprotein cholesterol, р-lipoprotein cholesterol, glycosylated hemoglobin (HbAlc), glucose and triglycerides were determined using “Human” reagent kits (Germany). Concentrations of apoptosis inducing factor and cystatin C were measured with commercial sets from “USCN Life Science Inc” (China), nitric oxide concentration - using “R&D System” kit, and thiol status - with the help of kit from “Immunidiagnostik” company. Statistical analysis was performed using the Wilcoxon non-parametric criterion (Mann-Whitney test), the differences were considered significant at p<0,05, p<0,001, p<0,01. When comparing the average values in patients with CHF and CHF with metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus, concentrations of cholesterol and triglycerides were found to increase in all studied groups relative to control group. At the same time, a-LP cholesterol decreased in all groups with respect to control. An increase in all groups relative to control was observed for p-LP cholesterol. The hypercholesterolemia and hyper-p-lipoproteinemia observed by us contribute to damage of the vascular endothelium due to atherogenase. It has been established that high-density lipoproteins, the main anti-atherogenic fraction of lipoproteins, protect endothelial cells from apoptosis, thereby providing an important and new aspect of their anti-atherogenic activity. Caspase-independent AIF-mediated pathway plays a critical role in the hypertrophy of cardiomyocytes. A high concentration of glucose increases the apoptosis activity of caspase 3 and promotes the release of the apoptosis factor (AIF). In our studies, the AIF level increased in all groups compared with the control group. The disturbance of NO metabolism plays a major role in endothelial dysfunction, which is an integral part of the pathogenetic mechanism of CHF. The nitric oxide increased in all studied groups relative to control. Excessive amounts of NO initially perform a compensatory function aimed at improving tissue perfusion. Further it leads to activation of oxidative stress, apoptosis and increased myocardial dysfunction. The revealed violations of thiol status also reflect the degree of oxidative stress in patients with CHF. In all studied groups, there was a decrease in this indicator compared to the control group. The decrease in the level of thiol status was due to the presence and severity of CHF. This result indicates that a decrease in thiols can be an important factor in the development of CHF, since they are capable of blocking apoptosis. To characterize the complications of CHF, the level of cystatin C was examined. An increase in this indicator was revealed in all studied groups, compared to control. Elevated levels of cystatin C, independently of other factors, are associated with the severity of induced ischemia. Normally, cystatin C, an inhibitor of cysteine proteinases, prevents the development of atherosclerotic lesions. Cystatin C in patients with diabetes mellitus-2 can serve as a reliable predictor of the development of cardiovascular complications. Our data allow to assume that oxidative stress and apoptosis are closely interrelated and influence the progression of CHF and that the studied indicators can serve as markers of complications.
 • Документ
  Оценка клинических исходов у детей с эпилепсией, преждевременно рожденных с экстремально низкой массой тела
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Македонская, И. В.; Македонська, І. В.; Macedonska, I. V.
  На сучасному етапі, завдяки досягненням акушерської та неонатальної служб відзначається збільшення частоти виживання немовлят, народжених недоношеними з екстремально низькою вагою тіла. Однак катамнестичне спостереження за даними дітьми виявило високий ризик розвитку у них віддалених несприятливих неврологічних наслідків, високий відсоток формування інвалідності, що викликає серйозне занепокоєння у фахівців. Для інтегративної оцінки функціонального стану головного мозку в ранньому неонатальному періоді (дебют судомної активності), диференціального діагнозу епілептичних і неепілептичних пароксизмальних станів, виявлення епілептиформні активності і прогнозування віддалених результатів нервово-психічного розвитку дітей необхідно виконання динамічних електроенцефалографічні (ЕЕГ) досліджень. Метою нашої роботи є вивчення віддалених неврологічних наслідків у дітей з епілепсією, народжених недоношеними з ЕНВТ, визначення прогностичних критеріїв тяжкості неврологічної патології і співвідношення їх з електроенцефалографічними патернами; На современном этапе, благодаря достижениям акушерской и неонатальной служб отмечается увеличение частоты выживания младенцев, рожденных недоношенными с экстремально низкой массой тела. Однако катамнестическое наблюдение за данными детьми выявило высокий риск развития у них отдаленных неблагоприятных неврологических исходов, высокий процент формирования инвалидности, что вызывает серьезное беспокойство у специалистов. Для интегративной оценки функционального состояния головного мозга в раннем неонатальном периоде (дебют судорожной активности), дифференциального диагноза эпилептических и неэпилептических пароксизмальных состояний, выявления эпилептиформной активности и прогнозирования отдаленных исходов нервно-психического развития детей необходимо выполнение динамических электроэнцефалографических (ЭЭГ) исследований. Целью нашей работы является изучение отдаленных неврологических исходов у детей с эпилепсией, рожденных недоношенными с ЭНМТ, определение прогностических критериев тяжести неврологической патологии и соотношение их с электроэнцефалографическими паттернами; At the present stage, due to the achievements of obstetric and neonatal services, increase the frequency of survival of premature born infants with extremely low body weight (<1000 g), according to various data, up to 45% in the world (2,4,7). However, follow-up of these children revealed a high risk of developing longterm adverse neurological outcomes, a high percentage of disability formation, which causes serious concern among specialists. Children born with extremely low body weight (ELBW) often face children’s cerebral palsy, epilepsy, and cognitive deficits from the nervous system. The incidence of epilepsy ranges from 41 to 83 cases per 100,000 children, with a maximum among children of the first year of life 199 to 233 cases per 100 000. Changes in background activity in the EEG of premature infants in the perinatal period are largely non-specific and reflect the degree and severity of brain dysfunction in the newborn. It is necessary to perform dynamic electroencephalographic (EEG) studies for the integrative assessment of the functional state of the brain in the early neonatal period (the debut of convulsive activity), the differential diagnosis of epileptic and non-epileptic paroxysmal conditions, the detection of epileptiform activity and the prediction of long-term neurodevelopmental outcomes of children. Changes in background activity in the EEG of preterm infants during the perinatal period are largely non-specific and reflect the degree and severity of brain dysfunction in the newborn. One of the significant disadvantages of the visual analysis of the EEG is the subjectivity of describing different patterns, a wide range of expert estimates depending on the experience and qualification of the physician in the interpretation of the neonatal EEG. On the one hand, the EEG pattern largely depends on the functional state of the child (sleep, wakefulness, motor activity, negative reaction to the procedure of the study). On the other hand, when choosing and correcting drug therapy, it is necessary to focus on the sustainably reproducible pathological changes in the pattern. However, the results of EEG studies performed in different clinics often weakly correlate with each other, which makes it difficult to assess the dynamic changes in the EEG during follow-up. Thus, the use of only a visual evaluation of the EEG significantly reduces the diagnostic and predictive value of electrophysiological studies. Therefore, the aim of our work is to study distant neurological outcomes in children with epilepsy, born with premature infants with ELBW, to determine prognostic criteria for the severity of neurological pathology and their relationship on electroencephalographic patterns. Based on the analysis of the dependence of outcomes and the results of clinical and electrophysiological studies, a comprehensive approach to assessing the clinical course of epilepsy is proposed. The index of LOC (level of changes) is developed, the quantitative value of which is easily calculated depending on the severity of violations of the topical organization and changes in EEG amplitude- frequency indices, including background and paroxysmal activity (scale 0-3: absence, mild, moderately and significantly pronounced changes). Complex clinical and electrophysiological study of premature newborns on the basis of the scale “EEG changes” allows, depending on the type and level of manifestation of changes in the EEG pattern, to predict and quantify the risk of not only motor and cognitive impairments in the future period (36 months), but also the development of adverse outcomes of epilepsy (severe pharmacoresistant forms). In general, the quality of life and the prognosis of social adaptation of patients with epilepsy depend to a large extent on the timely provision of medical, rehabilitation and social assistance to the child and his family. Social deprivation and the inaccessibility of comprehensive care can have a negative impact on the development of a child with epilepsy, perhaps even more important than the initial structural damage to the brain. For a significant part of children, the level of social adaptation, as a rule, is determined not only by the severity of the clinical manifestations of epilepsy or the degree of motor defect, but by the intellectual capabilities of the child.
 • Документ
  М’язово-тонічний синдром м’язів-згиначів стегна та гомілки як причина утворення та росту кісти Бейкера. За результатами ультразвукового сканування
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Могила, Олександр Олександрович; Могила, Александр Александрович; Mohila, O. O.
  Незважаючи на те, що про синовіальні кісти підколінної області відомо вже майже півтора століття, до теперішнього часу немає єдиної думки про етіопатогенез даної патології. Досліджуючи м’язово-тонічний синдром м’язів групи Semi та медіального литкового м’яза за допомогою УЗ діагностики ми виявили різні стадії прояву кісти Бейкера, що дало новий погляд на цю проблему. Дане дослідження засноване на клінічному обстеженні 461 пацієнта віком від 13 до 80 років, які звернулися зі скаргами на болі в колінних суглобах. Було визначено 3 групи ступеня м’язово-тонічного синдрому м’язів задньої поверхні стегна і гомілки, які не тільки поєднуються з УЗ ознаками Кісти Бейкера, а й впливають на ступінь її вираженості. Другим етапом було дослідження залежності ступеню кісти від ступеня артрозу колінного суглобу З’ясовано, що саме м’язово-тонічний синдром напівперетинчастого та медіального литкового м’язів є причиною утворення кісти Бейкера, яку коректніше можна називати литково-напівперетинчастим бурситом, або синовіїтом заднього (підколінного) завороту; Несмотря на то, что о синовиальных кистах подколенной области известно уже почти полтора века, до настоящего времени нет единого мнения о этиопатогенезе данной патологии. Исследуя мышечно-тонический синдром мышц группы Semi и медиальной икроножной мышцы с помощью УЗД мы обнаружили различные стадии проявления кисты Бейкера, что дало новый взгляд на эту проблему. Данное исследование основано на клиническом обследовании 461 пациента в возрасте от 13 до 80 лет, обратившихся с жалобами на боли в коленных суставах. Было определено 3 группы степени мышечнотонического синдрома мышц задней поверхности бедра и голени, которые не только сочетаются с УЗ признаками Кисты Бейкера, но и влияют на степень ее выраженности. Вторым этапом было исследование зависимости степени кисты от степени артроза коленного сустава. Определено, что именно мышечно-тонический синдром полуперепончатой и медиальной икроножных мышц является причиной образования кисты Бейкера, которую корректнее называть икроножным- полуперепончатым бурситом, или синовиитом заднего (подколенного) заворота; Popliteal cysts are associated with the name of William Morrant Baker. In 1877 he examined 14 patients with synovial popliteal cysts and described the formation of the pouch with a liquid content outside the knee joint. Despite the fact that synovial cysts of the popliteal region have been studied for almost half a century, currently there is no consensus on the etiopathogenesis of this disease. While studying the muscular-tonic syndrome of Semi muscle group and medial gastrocnemius muscle using ultrasound diagnostics, the different stages of Baker’s cyst symptoms were identified, that gave a new perspective on this issue. The research was based on clinical examination of 461 patients who experienced pain in the knee joints: 153 (33.2 %) men and 308 (66.8 %) women. The age of patients ranged from 13 to 80 years (average 48 years), while 218 (47.3%) persons - city residents, 243 (52.7%) - residents of rural areas. Examination protocol presented the presence of trauma in medical history preceding the pain - 129 (28%) of cases; the presence of increased load that was atypical for patient - 421 (91.3%) of cases; complaints of pulling pain in semimembranous muscle (Musculus semimembranosus) - 379 (82.2 %) of cases, and medial gastrocnemius muscle (Musculus gastrocnemius) - 407 (88.3%) of cases. All the patients experienced pain in the knee joints and also complained of pain along posterior surface of the femur and crus, in the knee joint, motion restriction and lameness. Clinical examination included identification of pain on palpation in the view of the investigated structures of the relevant muscles, positive symptom of the upper inversion “fluctuation”. The ultrasonography of both knee joints was carried out to all the patients according to standard methods using “BK Medical” company device by linear transducer with a frequency of 10.0 MHz. Anterior, posterior and lateral surfaces of the knee joints were scanned in the longitudinal and transverse views considering complaints of localized pain along anterior and posterior surfaces of the femur or crus. According to the examination results, the patients were distributed into 3 groups considering the degree of muscular-tonic syndrome: The signs of muscular-tonic syndrome of semimembranosus muscle and medial gastrocnemius muscle were observed in all groups. In the 1st group they were not combined with the ultrasonic signs of synovitis. The stages of Baker’s cysts were determined in each experimental groups according to the ultrasound examination data. The ultrasonic signs of muscular-tonic syndrome of posterior muscles of femur and crus were not only combined with ultrasonic symptoms of Baker’s cyst, but also affected the degree of severity. The cyst development provided the load redistribution on the joint and enlargement of its part, however, the extreme cyst degree - “inveterate” excluded increased motor activity, and as a result, eliminated severe spasm. The second stage included the study of the cyst degree dependence on the degree of the knee joint arthrosis. It was determined, that Baker’s cyst had been enlarged in case of muscular-tonic syndrome progression caused by overloading and could reach large sizes at constant overloading. In case of heavy load increase the cyst rupture with the development of lymphostasis along the posterior surface of the tibia was possible. The research study has determined the causes and mechanism of Baker’s cyst development, that is, its etiopathogenesis. The development of posterior-medial synovitis of the knee joint was caused by the muscular- tonic syndrome of the posterior muscles of the femur and crus and the cyst severity depended on the muscles spasm. The muscular-tonic syndrome of semimembranous and medial gastrocnemius muscles is the cause of Baker’s cyst development, which can be determined as gastrocnemius-semimembranosus bursitis or synovitis of posterior (popliteal) inversion. The new approach at the etiology of Baker’s cyst or synovitis of posteriormedial inversion has stipulated the changes in current plan of treatment and prevention.
 • Документ
  Особливості показників лейкограми в хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії
  (Українська медична стоматологічна академія, 2017) Купновицька, І. Г.; Руманех, В. В.; Купновицкая, И. Г.; Руманех, В. В.; Kupnovytska, I. G.; Rumaneh, W. W.
  Мета дослідження: вивчення популяційного складу лейкоцитів у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда, який виник на тлі артеріальної гіпертензії, і його зв’язок з типом ремоделювання серцевого м’яза. Об’єкт і методи: обстежено 130 хворих з інфарктом міокарда (ІМ), яких розділили на 2 групи — 67 пацієнтів з ІМ без артеріальної гіпертензії (АГ) і 63 — з АГ. Проводили ЕхоКГ, визначали тип геометрії лівого шлуночка. Визначали кількість лейкоцитів в крові і їх популяції. Результати: відзначали збільшення кількості лейкоцитів у крові хворих на ІМ на 21% (p <0,001), а при ІМ і АГ — на 23,75% (p <0,001). У хворих з ІМ і АГ збільшення лейкоцитів було за рахунок нейтрофілів, лімфоцитів і моноцитів. У той час, як у хворих на ІМ тип геометрії лівого шлуночка (ЛШ) не впливав на показники лейкограми, при супутній АГ відзначали значне збільшення кількості моноцитів при концентричній гіпертрофії і ремоделюванні міокарда ЛШ. Висновки. Гострий ІМ, який виник на тлі АГ, характеризується збільшенням загальної кількості лейкоцитів за рахунок нейтрофілів, лімфоцитів і моноцитів. Концентричне ремоделювання і гіпертрофія ЛШ характеризуються збільшенням кількості моноцитів, що можна розглядати як незалежний предиктор патологічного ремоделювання міокарда; Цель исследования: изучение популяционного состава лейкоцитов у больных острым Q-инфарктом миокарда, который возник на фоне артериальной гипертензии, и его связь с типом ремоделирования сердечной мышцы. Объект и методы: обследованы 130 больных с инфарктом миокарда (ИМ), которых разделили на 2 группы - 67 пациентов с ИМ без артериальной гипертензии (АГ) и 63 - с АГ. Проводили ЭхоКГ, определяли тип геометрии левого желудочка. Определяли количество лейкоцитов в крови и их популяции. Результаты: отмечали увеличение количества лейкоцитов в крови больных ИМ на 21% (p<0,001), а при ИМ и АГ - на 23,75% (p<0,001). У больных с ИМ и АГ увеличение лейкоцитов было за счет нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов. В то время, как у больных ИМ тип геометрии левого желудочка (ЛЖ) не влиял на показатели лейкограммы, при сопутствующей АГ отмечали значительное увеличение количества моноцитов при концентрической гипертрофии и ремоделировании миокарда ЛЖ. Выводы. Острый ИМ, который возник на фоне АГ, характеризуется увеличением общего количества лейкоцитов за счет нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов. Концентрическое ремоделирование и гипертрофия ЛЖ характеризуются увеличением количества моноцитов, что можно рассматривать как независимый предиктор патологического ремоделирования миокарда; Nowadays, arterial hypertension (AH) is possesses among 1 billion people worldwide and caused of 7.5 millions death every year. The age-related correlation between AH and incident of myocardial infarction (MI) and stroke was established: 54% cases of acute disturbances of cerebral circulation and 47% cases of acute coronary syndrome caused by high blood pressure. In the 1980s and 1990s, experimental evidence derived predominantly from large animal studies suggested that post infarction inflammation may accentuate ischemic myocardial injury in the reperfused heart; thus, inhibition of inflammatory signals was considered a potentially promising therapeutic target. In the infarcted heart, sudden necrosis of a large number of cardiomyocytes results in release of their intracellular contents and initiates an intense inflammatory reaction. Leukocytes play crucial role in acute and chronic inflammation. It’s known their role in MI incident and prognosis. But their count in different types of myocardial remodeling is still unknown. The purpose of study was to investigate of leukocyte population count in patients with MI and preliminary AH and discover its connection with myocardial remodeling. Object and methods. 130 patients with ST-elevation MI were involved to this study: 82 males (63.07%) and 48 (36.93%) females. The average age was (64.68±12.59) years. All patients were divided into 2 groups: 67 persons without AH and 63 persons with AH. Control group - 30 practically healthy persons similar for age and sex. Transthoracal echocardiography was performed and types of myocardial remodeling were calculated according to the recommendations of the American Society of Echocardiography (ASE) and the European Association of Echocardiography. The count of leukocytes and their population in blood were studied. Results. The leukocyte’s count in patients with acute MI was higher for 21% compared control group, and in patients with MI and previous AH - for 23.75% (p<0.001). We observed the increase of neutrophils, monocytes and lymphocytes in blood of patients with MI and AH compared with patients with MI without AH. No differences in leukocyte count and their population in blood in patients with acute MI without AH were observed. The monocyte’s count in blood of patients with MI and previous AH was higher for 25% in excentric hypertrophy, for 28.95% in concentric hypertrophy and for 35.71% in concentric remodeling of left ventricle (p<0.05). Conclusions. Acute myocardial infarction with preliminary arterial hypertension is characterized of leukocyte count increase with high levels of neutrophils, monocytes and lymphocytes. Concentric remodeling and concentric hypertrophy of left ventricle myocardium is characterized of monocyte count growth which can be used as predictor of pathological myocardial remodeling.