Про можливі наслідки використання штучного інтелекту в медичній практиці

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Автор продовжує свої дослідження медичних інновацій, які пов'язані з поняттям «ноосфера» і стосуються використання досягнень високих інформаційних технологій у сфері захисту здоров’я. З групи шести найважливіших ноотермінів - ноотехнології, ноонет, ноорозвиток, ноосуспільство, нооуніверситет, ноогуманізм - видокремлені ті ноотехнології, які можуть мати найбільший уплив на прогрес у медичній практиці. Наведені приклади досягнень, пов’язані з використанням штучного інтелекту як ноотехнології. Указано на необхідність розвитку медичної деонтології й етики для виключення помилок під час використання ноотехнологічних досягнень.; Автор продолжает свои исследования медицинских инноваций, связанных с понятием «ноосфера» и касающихся использования достижений высоких информационных технологий в сфере охраны здоровья. Из группы шести важнейших ноотерминов - ноотехнологии, ноонет, нооразвитие, ноообщество, нооуниверситет, ноогуманизм - выделены те ноотехнологии, которые могут иметь наибольшее влияние на прогресс в медицинской практике. Приведены примеры достижений, связанные с использованием искусственного интеллекта как ноотехнологии. Указано на необходимость развития медицинской деонтологии и этики для исключения ошибок при использовании ноотехнологических достижений.;The author continues his research on medical innovations related to the concept of the «noosphere» and relates to the use of the achievements of high-level information technology in the field of health protection. Of the six most important nootermins - nootechnologies, noonet, noodevelopment, noosociety, noouniversity, noohumanizm - the distinction is made between those nootechnologies that can have the greatest influence on progress in medical practice. The examples of achievements related to the use of artificial intelligence as a noote chnology are given. The necessity of deve lopment of medical deontology and ethics for elimination of mistakes during use of nootechnological achievements is indicated.

Опис

Ключові слова

вища освіта, ноосфера, ноотехнології, ноорозвиток, штучний інтелект, ноомедицина, высшее образование, ноосфера, ноотехнологии, нооразвитие, искусственный интеллект, ноомедицина, highe reducation, noosphere, nootechnologies, noodevelopment, artificial intelligence, noomedicine

Бібліографічний опис

Кірик Т. В. Про можливі наслідки використання штучного інтелекту в медичній практиці / Т. В. Кірик // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ( 31 травня–01 червня 2018 р., м. Полтава). – Полтава : Астрая, 2018. – С. 112–115.