Вплив інгібітора активації ядерного фактора кВ на функціональний стан сперми щурів за умов поєднаної дії на організм нітрату натрію та рентгенівського опромінення натрію

Ескіз недоступний

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

У експерименті на 21 білому щурі досліджено вплив інгібітора активації ядерного фактора κB (NF-κB) – JSH 23 (4-метил-N-(3-фенілпропіл)бензол-1,2-діаміну) – на кількісні та якісні показники сперми за умов поєднаної дії на організм нітрату натрію (у дозі 200 мг/кг протягом 30 діб) та рентгенівського опромінення (у дозі 0,08 Гр три рази протягом тижня через день, сумарно 0,25 Гр). Показано, що введення JSH-23 (у дозі 1 мг/кг, 2 рази на тиждень) за умов експерименту істотно зменшує відсоток нежиттєздатних клітин та їх патологічних форм (з аномаліями голівки). При цьому порушується рухливість сперматозоїдів, що відбивається у збільшенні клітин із швидким поступальним рухом (нормокінезія, категорія A), а також сперміїв з коливальним невпорядкованим рухом (дискінезія, категорія С), зменшенні клітин з повільним поступальним рухом (гіпокінезія, категорія В) та нерухомих сперматозоїдів (акінезія, категорія D).
В эксперименте на 21 белой крысе исследовано влияние ингибитора активации ядерного фактора κB (NF-κB) – JSH-23 (4-метил-N- (3-фенилпропил) бензол-1,2-диамина) – на количественные и качественные показатели спермы в условиях сочетанного действия на организм нитрата натрия (в дозе 200 мг/кг в течение 30 суток) и рентгеновского облучения (в дозе 0,08 Гр три раза в течение недели через день, суммарно 0,25 Гр). Показано, что введение JSH-23 (в дозе 1 мг/кг 2 раза в неделю) в условиях эксперимента существенно уменьшает процент нежизнеспособных клеток и их патологических форм (с аномалиями головки). При этом нарушается подвижность сперматозоидов, что отражается в увеличении клеток с быстрым поступательным движением (нормокинезия, категория A), а также спермиев с колебательным неупорядоченным движением (дискинезия, категория С), уменьшении клеток с медленным поступательным движением (гипокинезия, категория В) и неподвижных сперматозоидов (акинезия, категория D).
This experiment involved 28 white rats was designed to study the effect of nuclear factor κB (NF-κB) inhibitor – JSH-23 (4-methyl-N- (3-phenylpropyl) benzene-1,2-diamine) – on quantitative and qualitative indicators of sperm under the conditions combining chronic intoxication with sodium nitrate (200 mg / kg for 30 days) and exposure to X-rays (in a dose of 0.08 Gy three times a week on alternate days, for a total of 0.25 Gy). It has been shown the administration of JSH-23 (1 mg/kg, twice a week) in experimental conditions significantly reduces the percentage of non-viable cells and their pathological forms (with caput abnormalities). At the same time the motility of spermatozoa becomes impaired that is reflected in the cell increase with the rapid forward movement (normokinesis, category A), as well as sperm cells with oscillating disordered movement (dyskinesis, category C), reducing the cell with a slow forward movement (hypokinesis, category B) and fixed sperm (akinesis, category D).

Опис

Ключові слова

ядерний фактор κB, нітратна інтоксикація, рентгенівське опромінення, сперматограма, кінезіограма, нитратная интоксикация, ядерный фактор κB, рентгеновское облучение, сперматограмма, кинезиограмма, nuclear factor kappa B, nitrate intoxication, X-ray irradiation, spermiogram, kinesiogram

Бібліографічний опис

Шаталін Б. O. Вплив інгібітора активації ядерного фактора кВ на функціональний стан сперми щурів за умов поєднаної дії на організм нітрату натрію та рентгенівського опроміненнянатрію / Б. О. Шаталін, В. О. Костенко // Світ медицини та біології. – 2016. – № 3. – С. 158–161.