Лікування запалення глоткового мигдалика у дітей

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ «ВІСТКА»

Анотація

Актуальність: Запалення аденоїдного мигдалика є однією з частих причин захворювань ЛОР-органів у дітей. Серед причин, що призводять до аденоїдиту (назофарингіту) виділяють інфекційні – вірусні та бактеріальні, алергічні, а також подразнення шлунковою кислотою при ларингофарингеальному рефлюксі. Метою нашого дослідження було вивчення ефективності місцевого застосування комбінації ксилометазоліна гідрохлориду 0,05% та мірамістину 0,01% у комплексній терапії пацієнтів дитячого віку із запаленням глоткового мигдалика. Матеріали і методи: Для участі в дослідженні було відібрано 60 пацієнтів віком від 5 до 14 років з ендоскопічно підтвердженими аденоїдними вегетаціями І-ІІ ст. у стадії запалення. Пацієнти були розподілені на 2 групи – основну та контрольну. Пацієнтам контрольної групи призначалась іригаційна терапія сольовим розчином 4 рази на добу, пацієнти основної групи отримували промивання сольовим розчином 4 рази на добу та інтраназальне введення комбінації ксилометазоліна гідрохлориду 0,05% та мірамістину 0,01% тричі на добу протягом 7 діб. Динаміка стану пацієнтів аналізувалась за допомогою опитувальника за шкалою Лайкерта та об’єктивного ендоскопічного огляду. Результати: В процесі лікування позитивний ефект спостерігався в обох групах. Проте, починаючи з другого візиту (на 3-ю добу лікування) відмічалось більш швидке зменшення симптомів у дітей основної групи в порівнянні з контрольною. Так на 7-у добу різниця між групами склала за суб’єктивними показниками – 5,9 балів, а за об’єктивними – 2,5 балів на користь основної групи. Висновки: Отже, інтраназальне застосування комбінації ксилометазоліна гідрохлориду 0,05% та мірамістину 0,01% сприяє зменшенню набряку, гіперемії, ексудації, покращує носове дихання та у поєднанні з іригаційною терапією сольовим розчином є ефективним засобом для місцевого лікування дітей із запальними захворюваннями глоткового мигдалика.
Topicality: Inflammation of the adenoid tonsil is one of the common causes of ENT diseases in children. Among the causes of adenoiditis (nasopharyngitis) are infectious - viral and bacterial, allergic and gastric acid irritation in laryngopharyngeal reflux. The aim of our research was to study the effectiveness of topical application of a combination of xylometazoline hydrochloride 0.05% and miramistin 0.01% in the treatment of pediatric patients with pharyngeal tonsillitis. Materials and methods: We selected 60 patients aged 5 to 14 years with endoscopically confirmed adenoid vegetations of I-II stage with inflammation. Patients were divided into 2 groups – main and control. Patients in the control group received saline irrigation therapy 4 times a day, patients in the main group received saline lavage 4 times a day and intranasal administration of a combination of xylometazoline hydrochloride 0.05% and miramistin 0.01% three times a day for 7 days. Patient status was analyzed using a Likert scale questionnaire and objective endoscopic examination. Results: During treatment, a positive effect was observed in both groups. However, starting from the second visit (on the 3rd day of treatment) there was a faster decrease in symptoms in children of the main group compared to the control, on the 7th day the difference between the groups was subjective – 5.9 points, and objective – 2.5 points in favor of the main group. Therefore, intranasal administration of a combination of xylometazoline hydrochloride 0.05% and miramistin 0.01% helps reduce edema, redness, exudation, improves nasal breathing and in combination with saline irrigation therapy is an effective means for topical treatment of children with inflammatory diseases of the pharynx.

Опис

Ключові слова

аденоїдит, назофарингіт, ксилометазолін, мірамістин, adenoiditis, nasopharyngitis, xylometazoline, miramistin

Бібліографічний опис

Безшапочний С. Б. Лікування запалення глоткового мигдалика у дітей / С. Б. Безшапочний, І. С. Гичак // Оториноларингологія. – 2021. – № 2 (4). – С. 60–65.