The role and place of laparoscopic cholecystectomy in pregnant women with a history of COVID-19

Анотація

Метою дослідження було визначення ролі і місця лапароскопічної холецистектомії у вагітних, які перенесли COVID‒19. Прооперовано 19 вагітних. Середній вік вагітних склав 27±4,9 років. У постковідному періоді клінічні прояви захворювання проявлялися у перші дві доби. У вагітних, що перенесли Covid‒19, та хворих на жовчнокам’яну хворобу і гострий калькульозний холецистит, є клінічні прояви хвороби у вигляді гемолізованої крові у черевній порожнині та везикулярних висипань на вісцеральній і парієтальній очеревині, які місцями зливались у конгломерати і при контакті кровоточили. Патоморфологічно зміни у стінці жовчного міхура мали флегмонозний або гангренозний характер. Діагностика цієї патології у вагітних, які перенесли COVID‒19, повинна бути швидкою і точною. Холецистектомію слід виконувати ще до розвитку ускладнень з боку жовчнокам’яної хвороби та гострого калькульозного холециститу. В післяковідному періоді у вагітних саме лапароскопічна холецистектомія повинна стати «золотим стандартом» оперативного лікування.
The purpose of the study was to determine the role and location of laparoscopic cholecystectomy in pregnant women with a history of COVID‒19. 19 pregnant women underwent surgery. The mean age of pregnant women was 27±4.9 years. In the post-Covid period, clinical manifestations of the disease appeared in the first two days. Pregnant women who have had Covid-19 and patients with cholelithiasis and acute calculous cholecystitis have clinical manifestations of the disease in the form of hemolysed blood in the abdominal cavity and vesicular rashes on the visceral and parietal peritoneum, which sometimes merged into conglomerates and bled on contact. Pathomorphologically, the changes in the gallbladder wall were phlegmonous or gangrenous in nature. Diagnosis of this pathology in pregnant women who have had COVID‒19 should be rapid and accurate. Cholecystectomy should be performed before developing complications of gallstone disease and acute calculous cholecystitis. In the postpartum period in pregnant women, laparoscopic cholecystectomy should become the “gold standard” of surgical treatment.

Опис

Ключові слова

жовчнокам’яна хвороба, калькульозний холецистит у вагітних, постковідний період, холецистектомія, лапароскопія, gallstone disease, calculous cholecystitis in pregnant women, postpartum period, cholecystectomy, laparoscopy

Бібліографічний опис

The role and place of laparoscopic cholecystectomy in pregnant women with a history of COVID-19 / V. V. Mishchenko, V. P. Mishchenko, P. I. Pustovoit, R. Yu. Vododіuk, V. V. Velichko, V. K. Likhachev, L. M. Dobrovolska // Світ медицини та біології. – 2022. – № 1 (79). – С. 103–108.