Кореляційні співвідношення експресії рецептора cd68 та активності маркерних ферментів поляризації макрофагів в сім’яниках щурів при тривалій блокаді синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном

Анотація

Лютеїнізуючий гормон та тестостерон мають значний вплив на поляризацію макрофагів. Зміна поляризації макрофагів може спричиняти морфологічні та метаболічні зміни в різних органах та тканинах. Рецептор CD68 асоціюється із прозапальною поляризацією макрофагів. На даний час в науковій літературі наведено обмежену кількість даних щодо взаємозв’язку експресії рецептора CD68 на макрофагах сім’яників та активності маркерних ферментів поляризації макрофагів при тривалій депривації синтезу лютеїнізуючого гормону. Метою даної роботи було встановити кореляційні співвідношення між кількістю CD68+ клітин в інтерстиціальному просторі та судинах сім’яників та активністю індуцибельної NO-синтази, аргінази та продукцією супероксидного аніон-радикалу на 270 та 365 день центральної блокади синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном. Матеріали та методи. Дослідження проведене на 30 статевозрілих щурах-самцях лінії «Віс- тар». Тварини були рандомізовано розподілені на 2 групи: контрольна (10 тварин) та експериментальна (20 тварин). Тваринам експериментальної групи вводили розчин триптореліну ацетату із розрахунку 0,3 мг діючої речовини на кг ваги тварини для моделювання центральної деривації синтезу лютеїнізуючого гормону. Тварин із експериментальної групи виводили із експерименту на 270 та 365 день моделювання центральної деривації синтезу лютеїнізуючого гормону. Гістологічне дослідження сім’яників проводили після виготовлення парафінових зрізів. Для проведення імуногісто- хімічного дослідження макрофагів сім’яників на наявність CD68 рецепторів нами після виготовлення парафінових блоків, була проведена депарафінізація зрізів з послідуючим демаскуванням антигенів. В 10% гомогенаті сім’яників визначали активність індуцибельної NO-синтази, аргінази та продукцію супероксидного аніон-радикалу. Також визначали кількісний показник розповсюдження рецептора CD68 у інтерстиції та судинах сім’яників. Після визначення розподілу досліджуваних параметрів був проведений кореляційний аналіз за методом Спірмена та визначено кореляцію рангів досліджуваних параметрів та її статистичну значущість. Результати. Продукція супероксидного аніон-радикалу прямо пропорційно сильно співвідноситься з експресією CD68 на макрофагах інтерстицію та судин. Статистично значущих кореляційних співвідношень між розповсюдженістю рецептора CD68 у інтерстиції та судинах сім’яників та активностями індуцибельної NO-синтази та аргінази на 270 день центральної депривації синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном не виявлено. Продукція супероксидного аніон-радикалу, активність індуцибельної NO-синтази та аргінази та розповсюдженість рецептора CD68 у інтерстиції та судинах сім’яників на 365 день центральної депривації синтезу лютеїнізуючого гормону не мають статистично значущих кореляційних співвідношень. Висновки. Експресія рецептора CD68 на інтерстиціальних та пристінкових макрофагах сім’яників призводить до гіперпродукції супероксидного аніон-радикалу на 270 день центральної депривації синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном. Розповсюдженість CD68 на 365 день центральної депривації синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном не впливає на активність маркерних ферментів поляризації макрофагів.
Luteinizing hormone and testosterone have a significant effect on the polarization of macrophages. Changing the polarization of macrophages can cause morphological and metabolic changes in various organs and tissues. The CD68 receptor is associated with proinflammatory polarization of macrophages. Currently, the scientific literature provides limited data on the relationship between the expression of the CD68 receptor on testicular macrophages and the activity of markers of macrophage polarization enzymes during long-term deprivation of luteinizing hormone synthesis. The aim of this study was to establish correlations between the number of CD68+ cells in the interstitial space and testicular vessels and the activity of inducible NO synthase, arginase and superoxide anion radical production after 270 and 365 days of central blockade of luteinizing hormone synthesis by triptorelin. Materials and methods. The study was performed on 15 adul male Wistar rats. Animals were randomly divided into 2 groups: control (5 animals) and experimental (10 animals). Animals of the experimental group were injected with a solution of triptorelin acetate at the rate of 0.3 mg of active substance per kg of animal weight to model the central derivation of luteinizing hormone synthesis. Animals from the experimental group were removed from the experiment on days 270 and 365 of the simulation of central derivation of luteinizing hormone synthesis. Histological examination of the testes was performed after preparation of paraffin sections. To perform immunohistochemical study of testicular macrophages for the presence of CD68 receptors we performed, after the manufacture of paraffin blocks, deparaffinization of sections was with subsequent unmasking of antigens. Inducible NO synthase activity, arginase and superoxide anion radical production were determined in 10% of testicular homogenates. Quantitative distribution of the CD68 receptor in the interstitium and testicular blood vessels was also determined. After determining the distribution of the studied parameters, a correlation analysis was performed by the Spearman method and the correlation of the ranks of the studied parameters and its statistical significance were determined. Results. The production of superoxide anion radical is directly proportionally strongly correlated with the expression of CD68 on interstitial and vascular macrophages. There were no statistically significant correlations between the prevalence of CD68 receptor in the interstitium and vascular vessels and the activity of inducible NO synthase and arginase on day 270 of central deprivation of luteinizing hormone synthesis by triptorelin. The production of superoxide anion radical, inducible NO synthase and arginase activity, and the prevalence of the CD68 receptor in the interstitium and blood vessels of testes on day 365 of central deprivation of luteinizing hormone synthesis do not have statistically significant correlations. Conclusions. Expression of the CD68 receptor on interstitial and parietal testicular macrophages leads to hyperproduction of superoxide anion radical on day 270 of central deprivation of luteinizing hormone synthesis by triptorelin. The prevalence of CD68 on day 360 of central deprivation of luteinizing hormone synthesis by triptorelin does not affect the activity of macrophage polarization marker enzymes.

Опис

Ключові слова

рипторелін, оксид азоту, CD68, супероксидний аніон-радикал, аргіназа, лютеїнізуючий гормон, triptorelin, CD68, nitric oxide, superoxide anion radical, arginase, luteinizing hormon

Бібліографічний опис

Кореляційні співвідношення експресії рецептора cd68 та активності маркерних ферментів поляризації макрофагів в сім’яниках щурів при тривалій блокаді синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном / Є. В. Стецук, О. Є. Акімов, О. В. Вільхова [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. ‒ 2021. ‒ Т. 21, вип. 4 (76). ‒ С. 153–157.