Синдром гіпотиреозу як фактор розвитку патології серцево-судинної системи (огляд літератури)

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, Заславський О.Ю.

Анотація

У статті наведені дані про патогенетичні аспекти розвитку патології серцево-судинної системи при зниженні функції щитоподібної залози. Гіпотиреоз асоціюється з підвищенням ризику розвитку ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, хронічної серцевої недостатності й смертності від серцево-судинних захворювань незалежно від статі, віку й попередніх серцево-судинних захворювань. Це спонукає до пошуку додаткового впливу на патогенетичні механізми гіпотиреозу з метою ефективної терапії вказаних загрозливих проявів та наслідків хвороби ; В статье приведены данные о патогенетических аспектах развития патологии сердечно-сосудистой системы при снижении функции щитовидной железы. Гипотиреоз ассоциируется с повышением риска развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний независимо от пола, возраста и предыдущих сердечно-сосудистых заболеваний. Это побуждает к поиску дополнительного воздействия на патогенетические механизмы гипотиреоза с целью эффективной терапии указанных угрожающих проявлений и последствий болезни ; The article presents pathogenetic data on the development of cardiovascular pathology in reduced thyroid function. Нypothyroidism is associated with an increased risk of coronary heart disease, myocardial infarction, chronic heart failure and cardiovascular mortality, regardless of gender, age and previous cardiovascular disease. This leads to the search for additional influence on the pathogenetic mechanisms of hypothyroidism in order to effectively treat these threatening manifestations and consequences of the disease.

Опис

Ключові слова

гіпотиреоз, гипотиреоз, hypothyroidism, ішемічна хвороба серця, ишемическая болезнь сердца, coronary heart disease, огляд, обзор, review

Бібліографічний опис

Horodynska О. Yu. Syndrome of hypothyroidism as a factor of cardiovascular pathology development (literature review) / О. Yu. Horodynska // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 7 (13). – С.47–49.