Гістологічні зміни у підшлунковій залозі щурів із стрептозотоцин індукованим цукровим діабетом після проведення гастроплікації

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Мета дослідження: вивчити вплив операції гастроплікації у щурів із стрептозотоцин індукова- ним цукровим діабетом на структуру підшлункової залози. Об’єкт і методи дослідження. Експериментальну частину наукової роботи проводили на статевозрілих білих щурах. Для експерименту було залучено 42 щурів. Усі тварини були розподілені на 4 групи: І група – контрольна група (n – 8) – щури, котрим не вводили стрептозотоцин та не проводили операцію гастроплікації; ІІ група (n – 8) – щури, котрим не вводили стрептозотоцин, але було виконано гастроплікацію; ІІІ група (n – 8) – щури із стрептозотоцин індукованим цукровим діабетом, котрим не проводили гастроплікацію; IV група (n – 18) – щури із стрептозотоцин індукованим цукровим діабетом, котрим було проведено гастроплікацію. Тривалість експерименту складала 6 місяців. Результати досліджень та їх обговорення. Із 42 до завершення експерименту дожило 30 лабораторних щурів (71,5%). На час завершення експерименту не відбулося значимої різниці показників Гл крові у тварин І та ІІ груп. У ІІІ групі ГЛ крові була на 454% вища у порівнянні із контрольною групою та на 211% вища у порів- нянні із IV групою тварин котрим виконували гастроплікацію. У тварин IV групи середній показник ГЛ складав 11.86 ± 2,47 ммоль/л, що було на 215% вище у порівнянні із контрольною І групою. Висновки. У тварин із індукованим ЦД, котрим було проведено операцію гастроплікації, у післяоперацій- ному періоді спостерігалися значно нижчі показники рівня глюкози у крові (на 50%; р <0,05) у порівнянні із щурами із індукованим ЦД, котрим не було проведено операцію гастроплікації. Середні показники периме- тру та площі острівців Лангерганса у тварин із ЦД котрі перенесли гастроплікацію значно перевищував показ- ники тварин лише із стрептозотоцин індукованим ЦД.
Цель исследования: изучить влияние операции гастропликации у крыс с стрептозотоцин индуцированным сахарным диабетом на структуру поджелудочной железы. Объект и методы исследования. Экспериментальную часть научной работы проводили на половозрелых белых крысах. Для эксперимента использовали 42 животных. Все животные были разделены на 4 группы: I группа – контрольная группа (n – 8) – крысы, которым не вводили стрептозотоцин и не проводили операцию гастропликации; II группа (n – 8) – крысы, которым не вводили стрептозотоцин, но было выполнено гастро- пликацию; III группа (n – 8) – крысы с стрептозотоцин индуцированным сахарным диабетом, которым не про- водили гастропликацию; IV группа (n – 18) – крысы с стрептозотоцин индуцированным сахарным диабетом, которым была проведена гастропликация. Продолжительность эксперимента составляла 6 месяцев. Результаты исследования и их обсуждение. С 42 до завершения эксперимента дожило 30 экспериментальных животных (71,5%). По завершению эксперимента мы не увидели достоверной разницы показателей глюкозы крови у животных I и II групп. В третьей группе Гл крови была на 454% выше чем в контр- ольной группе и на 211% выше по сравнению с IV группой животных, которым выполняли гастропликацию. У животных IV группы средний показатель ГЛ составлял 11,86 ± 2,47 ммоль/л, что было на 215% выше по сравнению с контрольной I группой. Выводы. У животных с индуцированным СД, которым была проведена операция гастропликации, в по- слеоперационном периоде наблюдались значительно низкие показатели уровня глюкозы в крови (на 50%, р <0,05) по сравнению с крысами с индуцированным СД, которым не была проведена операция гастроплика- ции. Средние показатели периметра и площади островков Лангерганса у животных с СД перенесших гастро- пликацию значительно превышал показатели животных только с стрептозотоцин индуцированным СД.
Aim. To study effect of gastric plication on the structure of the pancreas in rats with streptozotocin induced diabetes mellitus. The object and methods of research. Experimental part of scientific work was carried out on adult white rats. For the experiment 42 rats were involved. All animals were divided into 4 groups: Group I – control group (n-8) – rats without streptozotocin administration and did not undergo a gastric plication surgery; Group II (n-8) – rats that did not receive streptozotocin, but underwent gastric plication surgery; Group III (n-8) – rats with streptozotocin induced diabetes mellitus, without gastric plication; Group IV (n-18) – rats with streptozotocin induced diabetes mellitus, which has underwent gastric plication. Diabetes mellitus was inducted by streptozotocin from Appli Chem (USA). Intraperitoneal administration of streptozotocin was performed for four consecutive days in a single dose of 40 mg/kg body weight. The experiment lasted for 6 months. Research results and their discussion. Only 30 laboratory rats (71.5%) survived to the end of experiment. The mortality rate: 0 animals died in the first control group; 1 died (12.5%) in the second group (only surgery); 4 (50%) died among the animals of the third group, (rats with DM and witout surgery) and 7 animals (38.9%) died from of the fourth group (DM+surgery). At the end of experiment, we did not make a significant difference in blood glucose values in animals of groups I and II. In group III, blood glucose levels were 454% higher compared with control group and 211% higher compared to group IV of animals undergoing gastroplasty. In animals of group IV, the mean GL score was 11.86 ± 2.47 mmol/l, which was 215% higher compared with control group I. At the end of experiment, we took the pancreatic tissue for histological examination. In each animal, we performed several sections of the pancreas and determined the mean perimeter of the Langerhans islands and their area. Conclusions. We noted significantly lower blood glucose levels (50%, p <0.05) at the end of experiment in rats that underwent gastric plication compared to animals only with streptozotocin induced diabetes mellitus. The average perimeter and area of Langerhans islands was significantly bigger in rats that underwent gastric plication compared to animals only with streptozotocin induced diabetes mellitus. Our data give big insight for deeply study of gastric plication effects on the course of diabetes mellitus.

Опис

Ключові слова

гастроплікація, баріатрична хірургія, цукровий діабет 2 типу, стрептозотоцин індукований цукровий діабет, щур, гастропликация, бариатрическая хирургия, сахарный диабет 2 типа, стрептозотоцин индуцированный сахарный диабет, крыса, gastric plication, bariatric surgery, type 2 diabetes, streptozotocin induced diabetes mellitus,, rat

Бібліографічний опис

Гавриш Р. Я. Гістологічні зміни у підшлунковій залозі щурів із стрептозотоцин індукованим цукровим діабетом після проведення гастроплікації / Р. Я. Гавриш, О. В. Лукавецький, Я. І. Гавриш // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 3 (145). – С. 270–275.