Значення променевих методів дослідження для діагностики місцевопоширеного раку прямої кишки

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Вивчені можливості застосування променевих методів діагностики, зокрема спіральної комп’ютерної томографії, для діагностики та стадіювання місцевопоширеного раку прямої кишки. Матеріали та методи: 85 хворих з місцевопоширеним раком прямої кишки були коплексно обстежені, в тому числі за допомогою спіральної 8 комп’ютерної томографії, до та після проведення неоад’ювантної хіміопроменевої терапії. Зміни, отримані при обстеженні в динаміці вивчені якісно та кількісно. Результати: Встановлено, що при комплексному обстеженні хворих на МПРПК тільки спіральна омп’ютерна томографія, не залежно від ступеню цінити протяжність поширення пухлини по кружності та довжині кишки, проростання пухлин у параректальну клітковину та суміжні органи, наявність більшених лімфовузлів. Висновок: Спіральна комп’ютерна томографія являється високоінформативним, ефективним і достовірним методом обстеження хворих на МПРПК на доопераційному етапі. Изучены возможности применения лучевых методов диагностики, в частности спиральной компьютерной томографии, для диагностики и стадирования местнораспространенного рака прямой кишки. Материалы и методы: 85 больных с местнораспространенным раком прямой кишки были комплексно обследованы, в том числе с помощью спиральной компьютерной томографии, до и после проведения неоадъювантной химиолучевой терапии. Изменения, полученные при обследовании в динамике изучены качественно и количественно. Результаты: Установлено, что при комплексном обследовании больных МПРПК только спиральная компьютерная томография, независимо от степени стенозирования просвета кишки, позволила правильно оценить протяженность распространения опухоли по окружности и длине кишки, прорастание опухолей в параректальную клетчатку и смежные органы, наличие увеличенных лимфоузлов. Вывод: Спиральная компьютерная томография является 9 высокоинформативным, эффективным и достоверным методом обследования больных местнораспространенным раком прямрй кишки на дооперационном этапе.

Опис

Ключові слова

спіральна комп’ютерна томографія, местнораспространенный рак прямой кишки, local rectal cancer, місцевопоширений рак прямої кишки, spiral computed tomography, спиральная компьютерная томография

Бібліографічний опис

Васько Л. М. Значення променевих методів дослідження для діагностики місцевопоширеного раку прямої кишки / Л. М. Васько // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Т. 17, вип. 3 (59). – С. 90–93.