Філософський погляд на мовно-термінологічні перешкоди для позитивного розвитку України

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

З позицій філософії та інтегративного мультидисциплінарного підходу розглянуто сучасні уявлення про вплив пандемії СOVID-2019 на світову економіку і перспективи відновлення соціального прогресу. Доведено помилковість рішення керівників України виконувати рекомендації організаторів Всесвітніх економічних форумів у Давосі (Швейцарія). Досліджено програму дій людства на майбутнє, створену для зібрання Давос-2021. Виявлено домінування у ній старих термінів і небезпечної освітньої парадигми зразка ХІХ ст. Вказано на появу ноотехнологій і ноонаук як засобів захисту людства від головних загроз і забезпечення сталого розвитку. Запропоновано необхідні ключові слова для руху в майбутнє — ноогуманізм, ноофілософія, ноомислення, ноорозвиток та інші. Пояснено причини їх повільного поширення поза межі України.
From the standpoint of philosophy and an integrative multidisciplinary approach, modern ideas about the impact of the COVID-2019 pandemic on the world economy and the prospects for restoring social progress are considered. The erroneous decision of the leaders of Ukraine to follow the recommendations of the organizers of the World Economic Forums in Davos (Switzerland) has been proved. The program of human actions for the future, created for the Davos-2021 forum, is studied. The dominance of old terms and dangerous educational paradigm of the 19th century is revealed in it. The emergence of nootechnologies as a means of protecting humanity from major threats and ensuring sustainable development is pointed out. The key words for the movement into the future are proposed — noohumanism, noophilosophy, noothinking, noodrvelopment and others. The reasons for their slow spread outside Ukraine are explained.

Опис

Ключові слова

сталий розвиток, COVID-2019, Давос-2021, велике перезавантаження, ноосфера, ноотехнології, ноогуманізм, sustainable development, COVID-2019, Davos-2021, big reboot, noosphere, nootechnologies, noohumanism

Бібліографічний опис

Кірик Т. В. Філософський погляд на мовно-термінологічні перешкоди для позитивного розвитку України / Т. В. Кірик // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 159–165.