Контроль засвоєння змістового модуля – як форма етапного контролю знань здобувачів вищої освіти на кафедрі гістології, цитології та ембріології

Анотація

Багаторічний досвід викладання навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія, ембріологія» в Полтавському державному медичному університеті на початкових (1 та 2) курсах нашого університету постійно удосконалюються і зараз. Контроль знань та умінь здобувачів освіти є важливою ланкою навчального процесу з оцінки ступення засвоєння дисципліни.
The long-term experience of teaching the academic discipline "Histology, cytology, embryology" at the Poltava State Medical University in the initial (1st and 2nd) courses of our university is constantly being improved even now. Control of the knowledge and skills of education seekers is an important part of the educational process for assessing the degree of mastery of the discipline

Опис

Ключові слова

«Гістологія, цитологія, ембріологія», змістовий модуль, здобувачі освіти, "Histology, cytology, embryology", content module, students of education

Бібліографічний опис

Контроль засвоєння змістового модуля – як форма етапного контролю знань здобувачів вищої освіти на кафедрі гістології, цитології та ембріології / В. І. Шепітько, Є. В. Стецук, Т. А. Скотаренко [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІІІ Жутаєвські читання), м. Полтава, 20–21 квітня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 217–223.