Ноотропи: Шлях довжиною в півстоліття

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Вступ. Нині існують препарати, які здатні поліпшити когнітивні процеси, - ноотропи. Термін «ноотропи» був введений у 1972 році, коли було виявлено властивості пірацетаму покращувати пам’ять, і вже півстоліття ця група препаратів працює на користь людині. Мета роботи - проаналізувати відомі факти і нові тенденції у розвитку ноотропних засобів як фармакологічної групи. Матеріали та методи дослідження. Для пошуку інформації використано Інтернет-ресурси (PubMed, Google Scholar, CrossRef). Оригінальні дослідницькі статті, мета-аналізи та систематичні огляди були включені у дослідження. Увагу було зосереджено на наданні актуального огляду відомих засобів. Основна частина. Для класифікації пропонується розподіл ноотролпних засобів відповідно до механізму дії. Ноотропи мають як рецепторний механізм дії, так і покращують постачання мозку глюкозою та киснем, синтез білків, нуклеїнових кислот і фосфоліпідів, еліміннують вільні радикали кисню, мають антиагрегантну дію, оптимізують мозковий кровообіг. Вони застосовуються для лікування психоорганічного синдрому. Ноотропи ефективні у пацієнтів з доброякісним старечим забуванням, у дітей з синдромом мінімальної мозкової дисфункції, у пацієнтів з енцефалопатією та міалгічним енцефаломієлітом. Ноотропи призначають пацієнтам із хворобою Альцгеймера, шизофренією, гіперкінетичним розладом. Вони добре переносяться. Їхня ефективність залежить від дози, і після зникнення порушень лікування слід продовжувати не менше 2–3 тижнів. Ноотропи привертають увагу практично здорових осіб, зокрема, студентів, однак їх вживання здоровими людьми викликає занепокоєння через відсутність клінічних доказів ефективності, безпеки та соціальних наслідків. Одними з найвідоміших препаратів-ноотропів є пірацетам, піритинол, ніцерголін, вінпоцетин, які мають певні відтінки фармакодинаміки, дозування та побічних ефектів. Висновки. Отже, усі ноотропи покращують когнітивні функції, особливо у випадках пошкодження або дегенерації, добре переносяться і мають бути підібрані лікарем-спеціалістом у кожному конкретному випадку. Нові дослідження потрібні, щоб підтвердити або спростувати корисні ефекти ноотропів у здорових осіб.
Introduction. Currently, there are drugs that can improve cognitive processes. They are nootropics. The term "nootropics" was introduced in 1972, when piracetam's memory-enhancing properties were discovered, and this group of drugs has served the human benefit for half a century. The purpose of the work is to analyze known facts and new trends in the development of nootropics as a pharmacological group. Materials and methods. Internet resources (PubMed, Google Scholar, CrossRef) are used to search for information. Original research articles, meta-analyses and systematic reviews are included in the study. Attention was focused on providing an up-to-date overview of known means. Main part. For classification, the distribution of nootropics according to the mechanism of action is proposed. Nootropics have both a receptor mechanism of action and improve the supply of glucose and oxygen to the brain, the synthesis of proteins, nucleic acids and phospholipids, eliminate oxygen free radicals, have an antiplatelet effect, and optimize cerebral blood circulation. They are used for the treatment of psycho-organic syndrome. Nootropics are effective in providing benign senile disease, in children with minimal brain dysfunction syndrome, in case of encephalopathy and myalgic encephalomyelitis. Nootropics are indicated for patients with Alzheimer's disease, schizophrenia, hyperkinetic disorder. They are well tolerated. Their effectiveness depends on the dose, and after the disappearance of the disorder, the treatment should be continued for at least 2-3 weeks. Nootropics attract the attention of practically healthy individuals, in particular, students, but their use by healthy people is against concern due to the absence of clinical evidence of effectiveness, safety and social consequences. Some of the most famous nootropic drugs are piracetam, pyritinol, nicergoline, and vinpocetine, which have certain shades of pharmacodynamics, dosage, and side effects. Conclusions. Therefore, all nootropics improve cognitive function, especially in cases of the damage or degeneration, are well tolerated and should be prescribed by a specialist in each specific case. New research is needed to confirm or simplify the beneficial effects of nootropics in healthy individuals.

Опис

Ключові слова

ноотропи, конгнітивні процеси, старече забування, енцефалопатія, nootropics, cognitive dysfunction, pharmacodynamics of nootropics, use of nootropics, side effects of nootropics, piracetam, pyrithinol, nicergoline, vinpocetine

Бібліографічний опис

Сидоренко А. Г. Ноотропи: шлях довжиною в століття / А. Г. Сидоренко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23, № 1 (81). – С. 199–204.