Профілактика карієсу тимчасових молярів у дітей шляхом герметизації фісур з урахуванням одонтогліфіки жувальної поверхні

Ескіз недоступний

Дата

2023-04-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Садовські М.О. - Профілактика карієсу тимчасових молярів у дітей шляхом герметизації фісур з урахуванням одонтогліфіки жувальної поверхні. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія» – Полтавський державний медичний університет, Полтава, 2023. Дисертаційна робота присвячена визначенню приорітетних напрямків та створення схеми профілактичної роботи, спрямованої на зниження показників карієсу тимчасових молярів у дітей з урахуванням одонтогліфіки жувальної поверхні перших та других тимчасових молярів, факторів ризику виникнення карієсу. Ураження тимчасових молярів є суттєвою проблемою дітей з раннім карієсом, оскільки саме вони переважають у структурі захворюваності різних груп зубів. На відміну від карієсу фронтальних зубів, каріозний процес в молярах, як правило, не діагностуються на ранніх стадіях і згодом призводять до швидкого руйнування бічних зубів з їх передчасною втратою та наступним суттєвим зниженням жувальної ефективності. Складний рельєф жувальної поверхні молярів, недостатні навички гігієни дітей дошкільного віку сприяє накопиченню зубного нальоту, що призводить до каріозного ушкодження.
Sadovskі M.O. - Prevention of caries of temporary molars in children by sealing fissures taking into account the odontoglyphics of the occlusal surface. – Qualification research work (manuscript). Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in specialty 221 "Stomatology" - Poltava State Medical University, Poltava, 2023. The dissertation work is devoted to the identification of priority areas and the creation of schemes of preventive work aimed at reducing the caries of temporary molars in children, taking into account the odontoglyphics of the occlusal surface of the maxillary and mandibular molars, factors of the occurrence of caries. Lesions of temporary molars are a significant problem of children with early caries, then they prevail in the structure of morbidity of different groups of teeth. Unlike caries of frontal teeth, the carious process in molars is usually not diagnosed in the early stages and subsequently leads to the rapid destruction of these teeth with their premature loss and subsequent significant decrease in occlusal efficiency. Complex topography of the occlusal surface of the molars, insufficient hygiene skills of preschool children leads to the accumulation of dental plaque, which leads to carious lesions.

Опис

Ключові слова

карієс, діти, тимчасові моляри, ротова рідина, профілактика, жувальна поверхня, одонтогліфіка, морфологія жувальної поверхні, герметизація, фтор, мінералізація, мікрокристалізація, лікування зубів, діагностика, емаль, caries, children, deciduous molars, oral fluid, prevention, occlusal surface, odontoglyphics, morphology of occlusal surface, sealing, fluorine, mineralization, microcrystallization, treatment of teeth, diagnostics, enamel

Бібліографічний опис

Садовські М. О. Профілактика карієсу тимчасових молярів у дітей шляхом герметизації фісур з урахуванням одонтогліфіки жувальної : дис. … доктора філософії : спец. 221 «Стоматологія» / М. О. Садовські ; Полтавський державний медичний університет. – Полтава, 2023. – 186 с.

Зібрання