Історія філософії

Анотація

Цей навчальний посібник підготовлений відповідно до вимог навчальної програми. Представлений матеріал дасть можли вість студентам не тільки вивчати філософію, але і використо вувати його для самостійної роботи. Слід звернути увагу, що в доповненому матеріалі висвітлюються найновіші підходи до тих чи інших проблем, особливу увагу зосереджено на епосі пост модернізму. На відміну від інших подібних праць, посібник має форму нарису, містить стислу, але змістовну за обсягом істо рію філософії. Посібник буде корисним не тільки студентам ви щих медичних навчальних закладів III– IV рівнів акредитації, а й аспірантам, викладачам та всім, хто переймається пробле мами розвитку філософії. Сподіваємося, що викладений матері ал може стати імпульсом для подальших самостійних заглиб лень у безмежне море світової філософської думки.

Опис

Ключові слова

історія філософії, история философии, history of philosophy

Бібліографічний опис

Салій А. В. Історія філософії: навчальний посібник / Салій А. В., Зінченко Н. О., Біланов О. С. – Вид. 2'е, доповнене. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 192 с.