Аналіз показників роботи медико-санітарної частини військового навчального закладу

Анотація

Метою наукового дослідження було проаналізувати у динаміці показники діяльності роботи медико-санітарної частини військового навчального закладу за 2018-2020 роки. Матеріали та методи. В ході дослідження використано статистичний та інформаційно-аналітичний методи. Матеріалами дослідження були показники щорічних медичних обстежень та показники надання медичної допомоги працівникам та курсантам військового навчального закладу. Результати. При аналізі показників лікувальної роботи медико-санітарної частини встановлено, що з приводу захворювань в 2018 році було 21029 відвідувань, в 2019 р. – 4222, в 2020 р. – 3423. Зниження кількості захворювань по нозологічним класам пов’язане з тим, що враховуючи реформування медицини та відкриття сімейних амбулаторій пацієнтам зручно звертатися за медичною допомогою за територіальним принципом. Зменшення звернень до лікаря стоматолога пов’язані з великою кількістю стоматологічних кабінетів у місті, низькою фінансовою спроможністю людей, та зменшенням кількості студентів та курсантів коледжу. Медичними працівниками МСЧ проводиться постійна робота по проведенню профілактичних обстежень контингентів обслуговування та осіб, що звертаються для проходження періодичних медичних оглядів. Висновки. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що медико-санітарна частина Кременчуцького льотного коледжу працює стабільно. Зросла кількості прийнятих пацієнтів. Враховуючи актуальність впровадження стаціонарозамінних форм лікування хворих, кількість пролікованих на ліжках денного стаціонару при МСЧ поступово зростає.
The purpose of the scientific study was to analyze the dynamics of the performance indicators of the medical and sanitary unit of a military educational institution for 2018-2020. Materials and methods. In the course of the research, statistical and information-analytical methods were used. The research materials were the indicators of the annual medical examinations and the indicators of the provision of medical care to the workers and cadets of the military educational institution. Results. When analyzing the indicators of the medical work of the medical and sanitary unit, it was established that in 2018 there were 21,029 visits for diseases, in 2019 – 4,222, in 2020 – 3,423. The decrease in the number of diseases by nosological classes is due to the fact that, given the reform of medicine and the opening of family outpatient clinics, it is convenient for patients to seek medical help on a territorial basis. The decrease in visits to the dentist is associated with the large number of dental offices in the city and the low financial ability of people and a decrease in the number of college students and cadets. UIC medical workers are constantly working on conducting preventive examinations of service contingents and persons applying for periodic medical examinations. Conclusions. Based on the analysis carried out, it can be concluded that the medical and sanitary unit of the Kremenchug Flight College is working stably. The number of admitted patients has increased. Taking into account the relevance of the introduction of inpatient treatment forms for patients, the number of patients treated in day hospital beds at MSC is gradually increasing.

Опис

Ключові слова

медико-санітарна частина, лікувально-профілактична робота, курсанти, захворюваність, cadets, medical care, treatment and prophylactic work, morbidity

Бібліографічний опис

Аналіз показників роботи медико-санітарної частини військового навчального закладу / О. І. Краснова, І. А. Голованова, Т. В. Плужнікова [та ін.] // Україна. Здоров’я нації. – 2022. – № 1 (67). – С. 55–59.