Оптимізація лікування рухових флуктуацій різних форм хвороби Паркінсона

Анотація

Відомо, що леводопа є золотим стандартом лікування хвороби Паркінсона. Рухові флуктуації та дискінезії є важливими ускладненнями терапії леводопою, які вражають багатьох пацієнтів із хворобою Паркінсона. Запропонована технологія тест дозволяє зменшити ризик розвитку побічних ефектів від леводопатератії – моторних флуктуацій, за рахунок правильної комбінації леводопи короткої та подовженої дії. Продемонстрована гарна відповідь на зміну стратегії лікування у пацієнтів з акінетико-ригідною формою захворювання у вигляді достовірного зменшення тривалості періоду «вимкнення» (p=0,029), покращення показників UPDRS-III (p=0,007) та шкали Schwab and England (p=0,038) на відміну від групи із змішаною формою захворювання. Основна мета такої терапії полягає у таму підвищити найнижчі значення та знизити піки рівня леводопи в плазмі, щоб мінімізувати рухові флуктуації та дискінезію при піковій дозі.
It is known that levodopa is the gold standard for the treatment of the disease Parkinson's. Movement fluctuations and dyskinesias are important complications of levodopa therapy that affect many patients with Parkinson's disease. The proposed test technology allows to reduce the risk of developing side effects from levodopa therapy - motor fluctuations, due to the correct combination of short- and long-acting levodopa. A good response to a change in treatment strategy in patients with akinetic-rigid form of the disease was demonstrated in the form of a significant reduction in the duration of the “off” period (p=0.029), improvement in UPDRS-III (p=0.007) and Schwab and England scores (p=0.038). in contrast to the group with a mixed form of the disease. The primary goal of such therapy is to increase trough and decrease peak levodopa plasma levels to minimize motor fluctuations and dyskinesia at the peak dose.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Реєстраційна картка технології № 0623U000054. Оптимізація лікування рухових флуктуацій різних форм хвороби Паркінсона / заяв. Н. В. Литвиненко, К. А. Таряник, Г. Я. Силенко, Т. Й. Пурденко ; власник Полтавський державний медичний університет. – № Держреєстрації НДДКР : 0119U102848. – Дата реєстрації : 03.03.2023.