Експериментальне дослідження хімічного складу емалі зубів при проведенні професійного відбілювання з використанням перекису водню

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Відбілювання зубів – відновлення природного кольору зубів за допомогою аплікації хімічного агента, що окислює органічні пігменти твердих тканин зуба. Відбілювання зубів стало однією з найбільш часто запитуваних стоматологічних процедур серед населення. Громадськість вимагає біліших, більш досконалих посмішок, і у відповідь на це було зроблено багато варіантів відбілювання зубів. Для оцінки змін, що відбуваються в твердих тканинах зуба, зокрема в емалі, є необхідність дослідити хімічну структуру зубів та визначити кількість елементів в емалі для прогнозування процедури вибілювання та внесення коректив в після процедурний догляд пацієнтів за порожниною рота. Метою даного дослідження стало вивчення змін хімічного складу поверхні емалі зубів після проведення процедури професійної гігієни та використання перекису водню для вибілювання зубів в якості основного хімічного компоненту відбілювальної системи. При вивченні мікроелементного складу емалі досліджуваних зубів виставляли зони для мікроаналізу. Особливість полягала в тому, що зони для дослідження відрізнялися з правої та лівої сторін зуба, тому що ліва сторона в досліджуваних зубах була зоною контролю, а права сторона дозволяла нам провести і співставити зміну хімічної складової емалі у кожного зуба окремо, за рахунок порівняння показників між собою. В результаті проведеного експериментального дослідження стосовно зубів, яким було проведено процедуру професійного відбілювання зубів перекисом водню 35 %, встановлено, що відбувається зміна хімічного складу емалі досліджуваних зубів. Зміна показників істотно впливає на зміну клінічних показників і сила клінічних проявів буде залежати від особливостей функціональної та структурної резистентності емалі. Також, зміна кількості елементів, на нашу думку, можуть призвести до підвищення чутливості у реабілітаційному періоді під час відновлення хімічного складу емалі.
Teeth whitening is a way to restore the natural colour of teeth with applying a chemical agent that oxidizes the organic pigments of the hard dental tissues. Teeth whitening has become one of the most frequently requested dental procedures among the population. The public demands whiter, more perfect smiles, and many teeth whitening options have been made in response. To assess the changes occurring in the hard dental tissues, and, in particular, in the enamel, it is necessary to study the chemical structure of the teeth and determine the number of elements in the enamel to predict the whitening procedure outcomes and make adjustments in post-procedural care. The aim of this study was to investigate the changes in the chemical composition of the dental enamel surface after the procedure of professional hygiene and the use of 35% hydrogen peroxide for teeth whitening as the main chemical component of the whitening system. To study the trace element composition of the dental enamel, the tooth surface was segmented into areas for microanalysis. The peculiarity consisted in that the studied areas differed from the right and left sides of the tooth, because the left side in the studied teeth was the control area, and the right side allowed us to compare and contrast the chemical component of enamel in each tooth separately, by comparing the findings. The results obtained have demonstrated that there is a change in the chemical composition of the enamel in the studied teeth. The change in chemical composition indicators significantly affects the change in clinical indicators, and the strength of clinical manifestations will depend on the features of functional and structural resistance of the dental enamel. We can state that changing in the number of elements can lead to increased sensitivity during the rehabilitation period throughout which the chemical composition of the dental enamel restores.

Опис

Ключові слова

відбілювання зубів, колір зубів, естетика, хімічний склад емалі, перекис водню, teeth whitening, tooth colour, aesthetics, chemical composition of dental enamel, hydrogen peroxide

Бібліографічний опис

Експериментальне дослідження хімічного складу емалі зубів при проведенні професійного відбілювання з використанням перекису водню / А. В. Дворник, З. Ю. Назаренко, Л. І. Ляшенко, І. М. Ткаченко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 3 (75). – С. 155–160.