Зміни показників якості життя у пацієнтів з стабільною стенокардією напруження, поєднаною з остеоартрозом та надлишковою масою тіла чи ожирінням

Ескіз недоступний

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Метою дослідження було вивчення особливостей показників якості життя з застосуванням неспе- цифічного опитувальника для оцінки якості життя «SF - 36 Health Status Survey» у пацієнтів з ста- більною стенокардією напруження, поєднаною з остеоартрозом та надлишковою масою тіла чи ожирінням. В результаті проведених обчислень середніх значень встановлено що, стан хворих на стабільну стенокардію напруження, поєднану з остеоартрозом та надлишковою масою тіла чи ожирінням характеризується зниженням фізичної активності пацієнтів відповідно до збільшення ін- дексу маси тіла. Зафіксовано чітку тенденцію до збільшення вираженості больового синдрому з впливом на можливість займатися повсякденною діяльністю у пацієнтів з стабільною стенокарді- єю напруження та супутнім остеоартрозом та надлишковою масою тіла чи ожирінням відповідно до збільшення індексу маси тіла. Встановлено наявність депресивних розладів у хворих у хворих на стабільну стенокардію напруження з супутнім остеоартрозом та надлишковою масою тіла чи ожирінням порівняно з хворими контрольної групи, а також збільшення їх вираженості відповідно до збільшення індексу маси тіла; Целью исследования было изучение особенностей показателей качества жизни с использованием неспецифического опросника для оценки качества жизни «SF – 36 Health Status Survey» у пациентов с стабильной стенокардией напряжения, сочетанной с остеоартрозом и избыточной массой тела или ожирением. В результате проведенных расчетов средних значений установлено, что состояние боль- ных о стабильной стенокардией напряжения, сочетанной с остеоартрозом и избыточной массой тела или ожирением, характеризуется снижением физической активности пациентов соответственно уве- личению индекса массы тела. Зафиксировано четкую тенденцию к увеличению выраженности боле- вого синдрома с влиянием на возможность заниматься каждодневной деятельностью у пациентов с стабильной стенокардией напряжения и сопутствующим остеоартрозом и избыточной массой тела или ожирением соответственно к увеличению индекса массы тела. Установлено наличие депрессив- ных расстройств у больных о стабильной стенокардией напряжения с сопутствующим остеоартрозом и избыточной массой тела или ожирением в сравнении с больными контрольной группы, а также увеличение их выраженности соответственно к увеличению индекса массы тела; The aim of the study was to study the characteristics of quality of life indicators using a nonspecific questionnaire for assessing the quality of life of the "SF-36 Health Status Survey" in patients with stable angina pectoris, combined with osteoarthritis and excessive body weight or obesity. As a result of the calculations of the mean values, it was established that the patients' state of stable angina of stress, combined with osteoarthrosis and excessive body weight or obesity, is characterized by a decrease in the physical activity of patients, correspondingly, an increase in the body mass index. There was a clear tendency to increase the severity of the pain syndrome with the effect on the ability to engage in daily activities in patients with stable angina and associated osteoarthrosis and overweight or obesity, respectively, to an increase in the body mass index. The presence of depressive in patients with stable angina pectoris with concomitant osteoarthritis and excessive body weight or obesity in comparison with patients in the control group. The increase in their expression, respectively, to an increase in the body mass index.

Опис

Ключові слова

якість життя, ішемічна хвороба серця, остеоартроз, ожиріння, надлишкова маса тіла, качество жизни, ишемическая болезнь сердца, остеоартроз, ожирение, избыточная масса тела, quality of life, coronary heart disease, osteoarthritis, obesity, overweight

Бібліографічний опис

Тесленко Ю. В. Зміни показників якості життя у пацієнтів з стабільною стенокардією напруження, поєднаною з остеоартрозом та надлишковою масою тіла чи ожирінням / Ю. Тесленко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2013. – Т. 13, № 3. – C. 286–290.