Формування наукового світогляду майбутніх спеціалістів – запорука ефективності виховної роботи

Анотація

Професійно-педагогічна атмосфера у вищих медичних навчальних закладах має сприяти належному формуванню особистості майбутнього лікаря, розвитку в нього критичного аналітичного мислення, і в результаті цього - стійкого наукового світогляду; Профессионально-педагогическая атмосфера в высших учебных заведениях должна способствовать формированию личности будущего врача, развитию у него критического аналитического мышления, и в результате этого – стойкого научного мировоззрения; Professional and educational atmosphere in medical schools should promote the proper formation of the personality of the future doctor in his development of critical analytical thinking, and as a result is the sustainable scientific outlook.

Опис

Ключові слова

науковий світогляд, виховна робота, научное мировоззрение, воспитательная работа, scientific worldview, educational work

Бібліографічний опис

Формування наукового світогляду майбутніх спеціалістів – запорука ефективності виховної роботи / Т. О. Петрушанко, І. Ю. Литовченко, Т. Д. Бублій [та ін.] // Український стоматологічний альманах ‒ 2017. ‒ № 3. ‒ С. 44‒45.