Проблеми викладання курсу «Основи стоматології» для студентів медичного факультету

Ескіз недоступний

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Лікарі загальномедичного профілю через малу кількість годин з основ стоматології та недостатнє розуміння важливості цього розділу медицини слабо теоретично і практично підготовлені в цьому, а це потім відбивається на якості лікарської діяльності; Physicians of the general medical profile due to the small number of hours on the basics of dentistry and insufficient understanding of the importance of this section of medicine are poorly theoretically and practically prepared in this, and this then affects the quality of medical activities; Врачи общемедицинского профиля за малого количества часов по основам стоматологии и недостаточное понимание важности этого раздела медицины слабо теоретически и практически подготовлены в этом, а это потом отражается на качестве врачебной деятельности.

Опис

Ключові слова

основи стоматології, підготовка лікарів загального профілю, the basics of dentistry, preparation of doctors of general profile, основы стоматологии, подготовка врачей общего профиля

Бібліографічний опис

Скікевич М. Г. Проблеми викладання курсу «Основи стоматології» для студентів медичного факультету / М. Г. Скікевич // Сучасні підходи до викладання теоретичних і клінічних дисциплін у медичному вузі : матеріали навч.-метод. конф. – Полтава, 2005. – С. 207–208.