Language and cultural barriers in written communication in dentistry

Анотація

This work aims at identifying the language and cultural barriers the Ukrainian dental professionals and researchers experience in international communication (written canal). We have made an attempt to investigate the natural tendencies in writing and reading profession-related and academic texts, as well as to analyze understand strategies the Ukrainian writers / readers use during the interactions to overcome language and cultural barriers;Метою запропонованої статті було виявити мовні та культурні перешкоди, що виникають при письмовому професійному спілкуванні англійською мовою у вітчизняних фахівців у галузі стоматології. Було зроблено спробу дослідити природні тенденції та найтиповіші помилки при написанні та читанні фахових текстів, а також проаналізувати стратегії, що їх використовують вітчизняні фахівці під час іншомовної інтеракції, щоб подолати зазначені вище перешкоди;Цель статьи − выявить языковые и культурные барьеры, возникающие в украинских стоматологов при письменном общении на английском языке. Также была предпринята попытка исследовать естественные тенденции и наиболее типичные ошибки при написании и восприятии специальных текстов, а также проанализировать стратеги, используемые украинскими специалистами для преодоления указанных выше барьеров при иноязычном взаимодействии.

Опис

Ключові слова

english as a second language, dentistry, professional written communication, language and cultural barriers, англійська мова, стоматологія, професійна письмова комунікація, мовні та культурні перешкоди, английский язык, стоматология, профессиональная письменная коммуникация, языковые и культурные барьеры

Бібліографічний опис

Kostenko V. Language and cultural barriers in written communication in dentistry / V. Kostenko, І. Solohor, І. Znamenska // European Humanities Studies: State and Society / East European Institute of Psychology, The Faculty of Social Sciences (Pomeranian University in Slupsk), Akademia Pomorska w Slupsku. – Slupsk : Pomeranian University, 2016. – Vol. 4. – P. 238–249.