Особливості лікування пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком в умовах коморбідності

Анотація

Останнім часом багато уваги приділяється поняттю, яке в наукову спільноту ввів видатний аме- риканський лікар-епідеміолог Alvan R. Feinstein – «коморбідність» (лат. со — разом, morbus — хво- роба). В його розумінні коморбідність демонструє поєднання в одного пацієнта двох та/чи більше хронічних захворювань, які пов’язані між собою патофізіологічними механізмами, та одночасно про- являються в одного пацієнта, незалежно від ступеня активності кожного з них. Одночасно через коморбідність відбувається формування нових механізмів розвитку захворювань, розкриття дода- ткової клінічної картини та приєднання ускладнень та перебігу, які не властиві основній хворобі, із значним негативним впливом на якість і тривалість життя пацієнтiв. Серед усіх пацієнтів із ко- морбідною патологією саме пацієнти із кардіоваскулярним ризиком були та залишаються одними із найскладніших серед усіх категорій хворих. Саме та чи інша супутня патологія прогностично мо- же призвести до погіршення функціонального стану пацієнта та збільшити можливість виникнен- ня потенційно загрозливих для життя ризиків. Надання належної медичної допомоги пацієнтам із коморбідними захворюваннями потребує збільшення економічного навантаження на систему охо- рони здоров’я, яка б забезпечувала комплексну діагностичну процедуру та алгоритм лікування. З метою покращення прогнозу у пацієнтів коморбідного профілю, зменшення економічного наванта- ження на систему охорони здоров’я необхідно використовувати багатокомплексний підхід на ета- пах профілактики, діагностики та лікування основних неінфекційних захворювань, які переважно формують коморбідність.
Recently, much attention has been paid to the concept introduced to the scientific community by the prominent American epidemiologist Alvan R. Feinstein - "comorbidity" (Latin co - together, morbus - disease). In his understanding, comorbidity demonstrates the combination of two and/or more chronic diseases in one patient, which are interconnected by pathophysiological mechanisms, and simultaneously manifest themselves in one patient, regardless of the degree of activity of each of them. At the same time, comorbidity leads to the formation of new mechanisms of disease development, the unfolding of an additional clinical picture and the addition of complications and courses that are not characteristic of the underlying disease, with a significant negative impact on the quality and duration of life of patiens. Among all patients with comorbidities, patients with cardiovascular risk have been and remain one of the most difficult among all categories of patients. One or other comorbidity can prognostic allylead to a deterioration in the patient's functional state and increase probability of life-threatening risks. Providing proper medical careto patients with comorbidities requires additional economic expenses in the health care system in order to ensure a comprehensive diagnostic procedure and treatment algorithm. To improve the prognosis of patients with comorbidities and reduce the economic burden on the health care system, it is necessary touse a multicomplex approach at the stages of prevention, diagnosis and treatment of major non-communicable diseases that mainly form comorbidity.

Опис

Ключові слова

коморбідність, комплексний підхід, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, кардіоваскулярний ризик, comorbidity, integrated approach, diabetes mellitus, hypertension, coronary heart disease, cardiovascular risk

Бібліографічний опис

Особливості лікування пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком в умовах коморбідності / Л. К. Овчаренко, І. В. Циганенко, С. Т. Рустамян, О. В. Мохначов, Ю. Б. Заяць // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23, вип. 1 (81). – С. 189–194.