Порівняльна анатомія пазушно-лікворних структур порожнини черепа у дорослих людей та їх практичне значення

Анотація

Краніотопографія основних венозних утворень ТОГМ, які відносяться до склепіння, змінюється в залежності від індивідуального типу будови голови. Встановлено різну форму та локалізацію проекції колектору в стріловій площині, що має практичний сенс при здійсненні проколів та хірургічних доступів до бічного шлуночка та його відділів. Описано два типи будови та розгалуження венозних приток, які впадають у ВСП: магістральний – з незначною кількістю судин на всьому протязі; розсипний тип – з великою кількістю приток з кожної сторони (12 та більше). В залежності від цього, визначені безсудинні ділянки вздовж всієї довжини ВСП, їх локалізація необхідна при виконанні «безпечних» проколів та введення катетера у порожнину тіла або рогів бічних шлуночків. Поряд з цим, встановлені варіанти будови просвітів ВСП у людей з урахуванням крайніх форм будови голови. Так, у доліхоцефалів частіше зустрічаються вузькі та звуженні типи будови просвіту з незначним розширенням в задній третині. У мезоцефалів відмічаються проміжні типи будови внутрішнього просвіту з невеликими розширеннями на всьому протязі колектору. Згідно нашим даним, найбільш важливу краніометричну та краніотопографічну характеристику має стік пазух, який має різноманітну форму. Найбільш часто зустрічається хрестоподібна (симетрична), рідше – з право- чи лівосторонньою асиметрією та сіткоподібна (багатоканальна). Стік пазух має свою проекцію на потиличну кістку, який розташовується між краніологічними точками і (ініон) та ор (опістокраніон). Крім того, вивчені особливості будови основних відділів лікворо-шлуночкової системи головного мозку у людей зрілого віку. Найважливішим утворенням даної системи є бічні шлуночки, які розташовані всередині мозкових півкуль, які мають передні, нижні та задні роги. Виходячи з потреб нейрохірургічної практики нами додатково вивчені краніотопографічні особливості цих утворень з урахуванням індивідуальних відмінностей будови голови та порожнини черепа.
It is established that the craniotopography of the main venous formations of dura mater, which belong to the vault, vary depending on the individual type of head structure. We have established a different shape and location of the projection of the collector in the sagittal plane, which makes practical sense when performing punctures and surgical access to the lateral ventricle and its parts. The maximum projection of the superior sagittal sinus is the distance between the craniological point gl (glabella) to the point op (opistocranion). It was found that the longitudinal size of the superior sagittal sinus in adults is in the range from 12.8 to 27.5 cm, with the largest parameter in dolichocephalic from 14.5 to 27.5 cm, the average – in mesencephalic from 13.4 to 22.0 cm and minimal in brachycephalic from 12.8 to 20.8 cm. There are two types of structure and division of venous tributaries, which flow into the superior sagittal sinus: trunk type – with a small number of vessels throughout and loose type – with a large number of tributaries on each side (12 or more). Depending on the above, defined avascular areas along the entire length of the superior sagittal sinus. Their localization is necessary when performing "safe" punctures and guiding the catheter into the body cavity or the horns of the lateral ventricles. Along with this, the variants of the structure of the superior sagittal sinus lumens in humans has been established, taking into account the terminal forms of the head structure. Thus, dolichocephalic has narrowed types of lumen structure with a slight expansion in the posterior third. In mesencephalic, there are intermediate types of the structure of the internal lumen with small extensions throughout the reservoir.

Опис

Ключові слова

тверда оболона головного мозку, венозні пазухи, шлуночки головного мозку, форма будови голови (черепа), dura mater of the brain, venous sinuses, ventricles of the brain, the terminal types of the head (skull)

Бібліографічний опис

Порівняльна анатомія пазушно-лікворних структур порожнини черепа у дорослих людей та їх практичне значення : монографія / С. В. Бондаренко, С. О. Дубина, О. Є. Чернишова [та ін.]. – Кропивницький ; Полтава : ДНМУ, 2023. – 207 с.