Influence of odontopreparation type for metal-ceramic constructions on cytokine profile dynamics in oral and gingival fluid

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Abstract. Introduction. The article gives an overview of the scientific literature on the results of a cytological study of the level of proinflammatory cytokines in the oral and gingival fluid, depending on the type of odontopreparation for cermet structures. Purpose. Analyze literature sources with a characteristic of the level of mediators of proinflammatory processes in the oral and gingival fluid, depending on the type of odontopreparation for cermet structures Results. At the clinical stages of the preparation of teeth for prosthetics with non-removable orthopedic structures, a local immune response to the acute stimulus appears in the marginal periodontium.This is confirmed in laboratory by preclinical manifestations of signs of the inflammatory process by developing an imbalance in the cytokine background. The main pro-inflammatory cytokine is IL-1, the main anti-inflammatory cytokine is IL-10. IL-1 is divided into 2 fractions – IL-1α and IL-1β. The induction of IL-1 synthesis can be caused by a number of biologically active substances, the main of which are the components of the cell walls of bacteria, as well as antigens, immune complexes, cytokines, cell-decay products. In the presence of an irritating factor, the concentration of IL-1β increases several times, while the level of anti-inflammatory cytokines is in a state where the balance of the body’s own forces can not be restored. IL-10 is an inhibitor of inflammation and a cytokine cascade. It inhibits the synthesis of cytokines of T-helpers 1, chemokines, adhesion molecules, suppresses the synthesis of monocyte-macrophage tumor necrosis factor TNFα, IL-1, IL-6, IL-12, granulocyte colony-stimulating factor. Thus, the main function of IL-10 is the restriction and suppression of the inflammatory process. Conclusions. The main clinical manifestations of periodontal diseases directly depend on the activity of immunity cells. By influencing the processes and mechanisms of regeneration, regulating the balance of proinflammatory and anti-inflammatory cytokines, it becomes possible to influence the development of periodontal diseases by suspending their progression.
Резюме. Вступ. У статті наведено огляд наукової літератури за результатами цитологічного дослідження рівня прозапальних цитокінів у ротовій та ясенній рідині залежно від виду одонтопрепарування під ортопедичні незнімні конструкції. Мета дослідження. Проаналізувати літературні джерела з характеристикою рівня медіаторів прозапальних процесів у ротовій та ясенній рідині залежно від виду препарування зубів під незнімні конструкції на основі таких баз даних, як Scopus, Web of Science, MedLine, PubMed, NCBI, вивчення якого не перевищує 10 років, включаючи огляди літератури та результати клінічних випробувань. Результати дослідження. На клінічних етапах підготовки зубів для протезування незнімними ортопедичними конструкціями, у маргінальному пародонті виникає локальна імунна відповідь на гострий подразник. Лабораторно це підтверджується доклінічними проявами ознак запального процесу шляхом розвитку дисбалансу цитокінового фону. Ключовим прозапальним цитокіном є IL-1, основним протизапальним – IL-10. IL-1 ділиться на 2 фракції – IL-1α та IL-1β. Індукція синтезу IL-1 може бути викликана цілою низкою біологічно активних речовин, головними з яких є компоненти клітинних стінок бактерій, а також антигени, імунні комплекси, цитокіни, продукти розпаду клітин. При наявності подразнюючого фактора концентрація IL-1β підвищується в кілька разів, при цьому рівень протизапальних цитокінів знаходиться в стані, при якому відновлення балансу власними силами організму неможливе. IL-10 є інгібітором запалення та цитокінового каскаду. Він пригнічує синтез цитокінів Т-хелперів 1, хемокінів, адгезивних молекул, пригнічує синтез моноцитарно-макрофагального фактора некрозу пухлини TNF-α, IL-1, IL-6, IL-12, гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора. Таким чином, головною функцією IL-10 є обмеження та пригнічення запального процесу. Висновки. Основні клінічні прояви захворювань пародонту залежать від активності клітин імунітету. Впливаючи на процеси та механізми регенерації, регулюючи баланс прозапальних та протизапальних цитокінів, стає можливим вплив на розвиток захворювань пародонту шляхом зупинення їх прогресування.

Опис

Ключові слова

proinflammatory cytokines, inflammatory regulators, IL-1α, IL-1β, TNF-α, прозапальні цитокіни, регулятори запального процесу

Бібліографічний опис

Popovich І. Yu. Influence of odontopreparation type for metalceramic constructions on cytokine profile dynamics in oral and gingival fluid / І. Yu. Popovich // Вісник проблем біології і медицини. – 2021. – Вип. 4 (162). – С. 61–65.