Мікробіоценоз та стан місцевого мукозального імунітету ротової порожнини дітей і підлітків з хворобами печінки

Анотація

Мета дослідження – вивчити взаємозв’язок між станом мікробіоценозу ротової порожнини та рівнем місцевого імунітету в дітей і підлітків з хронічними захворюваннями печінки. Матеріал та методи. Обстежено 45 дітей у віці від 10 до 16 років, які знаходилися на лікуваннів КП «Міська дитяча клінічна стоматологічна поліклініка Полтавської міської ради». Всі діти були поділені на 2 групи: основна група - діти і підлітки, хворі на хронічний гепатит (n = 26) з захворюваннями слизової оболонки ротової порожнини і пародонту; контрольній групі – діти того ж віку без супутньої соматичної патології (n = 20). В усіх групах спостереження фіксували стан гігієни ротової порожнини за допомогою індексу OHI-S (Green-Vermillion, 1964) та інтенсивності запального процесу в тканинах пародонта, яке оцінювалося за допомогою індексу РМА в модифікації Parma (1960). Ступінь дисбіозу в ротовій порожнині визначали за допомогою ферментативного методу А.П. Левицького за співвідношенням відносної активності уреази й лізоциму. Стан місцевого імунітету досліджували за рівнем імуноглобулінів IgA, IgM, IgG та секреторного імуноглобуліну sIgA. Результати. Було встановлено, що у більшості хворих на хронічний гепатит пацієнтів виявлений незадовільний та поганий стан гігієни порожнини рота, згідно гігієнічного індексу OHI-S Green-Vermillion, у поєднанні з середнім та навіть важким ступенем гінгівіту (за індексом РМА). Максимально негативні результати зареєстровані у дітей 9-13 років. Низький рівень гігієни ротової порожнини хворих з хронічними захворюваннями печінки супроводжувався посиленням дисбіозу, що свідчило пропадіння рівня протимікробного захисту, пригнічення місцевого мукозального імунітету, зниження активності лізоциму та зменшення вмісту секреторного sIgA у ротовій рідині. Доведений опосередкований механізми дії sIgA через систему активації фагоцитів з подальшим лізисом патогенних мікроорганізмів. Висновок. Хронічні хвороби печінки достовірно призводять до змін імунобіологічної реактивності організму, а також викликають пригнічення захисних механізмів ротової порожнини та її місцевого імунітету, що характеризується зниженням активності лізоциму і секреторного IgA у ротовій рідині хворих дітей і підлітків.
Цель исследования - изучить взаимосвязь между состоянием микробиоценоза ротовой полости и уровнем местного иммунитета у детей и подростков с хроническими заболеваниями печени. Материалы и методы. Обследовано 45 детей в возрасте от 10 до 16 лет, находившихся на лечении в КП «Городская детская клиническая стоматологическая поликлиника Полтавского городского совета». Все дети были разделены на 2 группы: основная группа - дети и подростки, больные хроническим гепатитом (n = 26) с заболеваниями слизистой оболочки полости рта и пародонта; контрольная группа - дети того же возраста без сопутствующей соматической патологии (n = 20). Во всех группах наблюдения фиксировали состояние гигиены полости рта с помощью индекса OHI-S (Green-Vermillion, 1964) и интенсивность воспалительного процесса в тканях пародонта, которое оценивали по индексу РМА в модификации Parma (1960). Степень дисбиоза в ротовой полости определяли с помощью ферментативного метода А.П. Левицкого по соотношению относительной активности уреазы и лизоцима. Состояние местного иммунитета исследовали по уровню иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG и секреторного иммуноглобулина sIgA. Результаты. Установлено, что у большинства пациентов, больных хроническим гепатитом было выявлено неудовлетворительное и даже плохое состояние гигиены полости рта, согласно гигиеническому индекса OHI-S Green-Vermillion, в сочетании со средней и тяжёлой степенью гингивита (согласно индекса РМА). Максимально негативные результаты зарегистрированы у детей 9-13 лет. Изучено влияние низкого уровня гигиены ротовой полости детей и подростков с хроническими заболеваниями печени, который сопровождается усилением дисбиоза, что свидетельствует о падении уровня противомикробной защиты, угнетении местного мукозального иммунитета, снижении активности лизоцима и уменьшении содержания секреторного sIgA в ротовой жидкости. Рассмотрен опосредованный механизм действия sIgA через систему активации фагоцитов с последующим лизисом патогенных микроорганизмов. Вывод. Хронические болезни печени достоверно приводят к изменениям иммунобиологической реактивности организма, а также вызывают угнетение защитных механизмов ротовой полости и ее местного иммунитета, характеризующееся снижением активности лизоцима и секреторного IgA в ротовой жидкости больных детей и подростков.
The purpose of the study was to study the relationship between the state of the oral cavity microbiocenosis and the level of local immunity in children and adolescents with chronic liver diseases. Materials and methods. 45 children aged 10 to 16 years, who were treated in the public utility “City Children’s Clinical Dental Hospital of the Poltava City Council” were examined. All children were divided into 2 groups: the main group – children and adolescents with chronic hepatitis (n = 26) with diseases of concomitant oral mucosa and periodontal disease; control group – children of the same age without concomitant somatic pathology (n = 20). In all observation groups, the state of oral hygiene was recorded using the simplified oral hygiene index (Green-Vermillion, 1964) and the intensity of the inflammatory process in the periodontal tissues, which was assessed by the papillary-marginal-alveolar index modified by Parma (1960). The degree of dysbiosis in the oral cavity was determined using the enzymatic method of A. P. Levitsky by the ratio of the relative activity of urease and lysozyme. The state of local immunity was investigated by the level of immunoglobulins IgA, IgM, IgG and secretory immunoglobulin sIgA. Results and discussion. It was found that the majority of patients with chronic hepatitis had an unsatisfactory and even poor state of oral hygiene, according to the Green-Vermillion simplified oral hygiene index, in combination with moderate and severe gingivitis (according to the papillary-marginal-alveolar index). The most negative results were registered in children 9-13 years old. The effect of the low level of oral hygiene in children and adolescents with chronic liver diseases, which is accompanied by increased dysbiosis, was studied, which indicates a drop in the level of antimicrobial protection, suppression of local mucosal immunity, a decrease in lysozyme activity and a decrease in the content of secretory sIgA in the oral fluid. The mediated mechanism of sIgA action through the phagocyte activation system with subsequent lysis of pathogenic microorganisms is considered. Conclusion. Chronic liver diseases reliably lead to changes in the body’s immunobiological reactivity, and also cause suppression of the protective mechanisms of the oral cavity and its local immunity, characterized by a decrease in the activity of lysozyme and secretory IgA in the oral fluid of sick children and adolescents.

Опис

Ключові слова

мікрофлора, мікробіоценоз, дисбіоз, коморбідна патологія, мукозальний імунітет, микрофлора, микробиоценоз, дисбиоз, коморбидная патология, мукозальный иммунитет, microflora, microbiocenosis, dysbiosis, comorbid pathology, mucosal immunity

Бібліографічний опис

Мікробіоценоз та стан місцевого мукозального імунітету ротової порожнини дітей і підлітків з хворобами печінки / О. В. Хміль, Д. О. Хміль, Л. Ф. Каськова [та ін.] // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021. – Т. 6, № 5 (33). – С. 316–321.