Прокоагулянтні й фібринолітичні властивості тканин головного мозку в нормі та при хронічній його ішемії справа та зліва

Анотація

В експериментах на білих щурах лінії Вістар показано, що в нормі півкулі головного мозку володіють прокоагулянтними та фібринолітичними властивостями, які асимет ричні (більш виражені в лівій півкулі, ніж в правій). При хронічній ішемії головного мозку (перев’язка сонної артерії справа та зліва) прокоагулянтні властивості його тканин збільшувалися, а фібринолітичні —зменшувалися. Асиметрія півкуль головного мозку по прокоагулянтним властивостям зникала. При ліво- та правосторонній ішемії голов ного мозку збільшувалося згортання крові та пригнічувався фібриноліз (більше при іше мії зліва).
Вэкспериментах на белых крысах линии Вистар показано, что в условиях нормы полушария голов ного мозга обладают прокоагулянтными и фибринолитическими свойствами, которые асимметричны (более выражены в левом полушарии, чем в правом). При хронической ишемии головного мозга (перевязка сонной артерии справа и слева) прокоагулянтные свойства его тканей возрастали, а фибринолитические — уменьшались. Асимметрия-полушарий головного мозга по прокоагулянтным свойствам исчезала. При лево- и правосторонней ишемии головного мозга возрастало свертывание крови и ингибировался фибринолиз (больше при ишемии слева).
In experiments on the white W istar rats it is show that under the physiological conditions the brain hemispheres possess the procoagulative and fibrinolytic features which are asymmetrical (more expressed in the left hemisphere than in the right one). At the chronic brain ischemia (the left and the right carotid artery ligation) the procoagulative properties of its tissues increase and the fibrinolytic ones decrease. The brain hemispheres according to their procoagulative feaures lose their asymmetry. Coagulation of blood increases and its fibrinolysis is inhibited (mainly a t the left-sided ischemia) a t the left and right sided brain ischemia.

Опис

Ключові слова

півкулі головного мозку, асиметрія гемостазу і фібринолізу,, ішемія головного мозку справа та зліва, полушария головного мозга, асимметрия гемостаза и фибринолиза,, ишемия головного мозга справа и слева., brain hemispheres, asymmetry of hemostasis and fibrinolysis,, right and left-sided brainischemia

Бібліографічний опис

Прокоагулянтні й фібринолітичні властивості тканин головного мозку в нормі та при хронічній його ішемії справа та зліва / О. В Коковська, В. П. Міщенко, Ю. М. Гришко [та ін ] // Медицина сегодня и завтра. – 2003. – № 4. – С. 22–26.