Використання презентацій, електронних портфоліо і блогфоліо на заняттях з української мови як іноземної: методичні принципи і критерії ефективності

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

На сучасному етапі модернізації вищої освіти в Україні незмінно зростають вимоги до рівня підготовки фахівців, до змісту і методики їх підготовки у вищому медичному навчальному закладі. Це свідчить про необхідність подальшого вдосконалення і розвитку системи підготовки фахівців на основі широкого впровадження в освітній процес ВНЗ нових інформаційних технологій навчання. У статті наголошується на важливості застосування інноваційних освітніх технологій, при цьому до уваги беруться статистичні дані американських учених щодо різних форм сприйняття студентами інформації. Вказано, що основне завдання занять з української мови як іноземної – дати іноземним здобувачам вищої освіти відповідні інструменти, щоб зрозуміти один одного. Мета викладача – знайти найкращу можливу стратегію для навчання іноземних здобувачів вищої освіти багатьом компетенціям. Наведено основні методичні засади та критерії, здатні забезпечити ефективність використання інноваційних освітніх технологій та підвищити якість мовної підготовки іноземних здобувачів освіти. Розглянуто найбільш популярні інноваційні освітні технології, які використовуються викладачами ПДМУ в ході викладання української мови як іноземної – презентації, портфоліо та блогфоліо. Доцільність і місце застосування презентацій, електронних портфоліо і блогфоліо обумовлюється освітньо-професійною програмою мовної підготовки іноземних здобувачів вищої освіти, що дає змогу збагачення усного і писемного мовлення. Висвітлено, що використання презентацій, електронних портфоліо і блогфоліо – це якісно новий підхід у вивченні україн- ської мови як іноземної. Продемонстровано важливість застосування презентацій, портфоліо і блогфоліо, адже у процесі їх підготовки створюються умови для розвитку мотивації до вивчення української мови як іноземної, перетворюється вивчення української мови як іноземної на цікавий та ефективний процес, розширюються фонові знання іноземного здобувача вищої освіти. Продемонстровано важливість володіння інформаційними комунікаційними технологіями для іноземних здобувачів вищої освіти із метою пiдвищення якості cприйняття навчального мaтeрiaлу, максимальної активізації навчально-пізнавальної діяльність кожного здобувача освіти із залученням його до процесу аналізу ситуації і, відповідно, прийняття рішень. Застосування презентацій, електронних портфоліо і блогфоліо на занятті з української мови як іноземної показало зростання зацікавленості іноземними здобувачами освіти до теми і ефективніше засвоєння матеріалу, розширення можливостей в удосконаленні мовної компетенції і міжкультурної комунікації. Доцільність застосування презентацій, електронних портфоліо і блогфоліо у навчальному процесі обумовлена специфічними можливостями подання інформації: багатоканальність, наочність, інтегральність, моделювання досліджуваних процесів і явищ, інтерактивність та ігрова форма.
At the current stage of modernization of higher education in Ukraine, the requirements for the level of training of specialists, for the content and methods of their training in a higher medical educational institution are constantly increasing. This indicates the need for further improvement and development of the system of training specialists based on the wide introduction of new information technologies of learning into the educational process of universities. The article emphasizes the importance of using innovative educational technologies, while taking into account the statistical data of American scientists regarding various forms of information perception by students. It is indicated that the main task of classes on Ukrainian as a foreign language is to give foreign students of higher education the appropriate tools to understand each other. The teacher’s goal is to find the best possible strategy for teaching foreign students many competencies. The main methodical principles and criteria capable of ensuring the effectiveness of the use of innovative educational technologies and improving the quality of language training of foreign students are given. The most popular innovative educational technologies used by PDMU teachers in the course of teaching Ukrainian as a foreign language – presentations, portfolios and blogfolios – are considered. The expediency and place of use of presentations, electronic portfolios and blogfolios is determined by the educational and professional language training program of foreign students, which enables the enrichment of oral and written communication. It is highlighted that the use of presentations, electronic portfolios and blogfolios is a qualitatively new approach to learning Ukrainian as a foreign language. The importance of the use of presentations, portfolios and blogfolios is demonstrated, because in the process of their preparation, conditions are created for the development of motivation to study Ukrainian as a foreign language, learning Ukrainian as a foreign language turns into an interesting and effective process, and the background knowledge of a foreign student of higher education is expanded. The importance of the possession of information and communication technologies for foreign students has been demonstrated in order to improve the quality and acceptance of educational materials, to maximize the activation of the educational and cognitive activity of each student and to involve him in the process of analyzing the situation and, accordingly, making decisions. The use of presentations, electronic portfolios and blogfolios in the Ukrainian language as a foreign language class showed an increase in the interest of foreign students in the topic and more effective assimilation of the material, expansion of opportunities to improve language competence and intercultural communication. The expediency of using presentations, electronic portfolios and blogfolios in the educational process is determined by the specific possibilities of presenting information: multi-channel, visibility, integrality, modeling of researched processes and phenomena, interactivity and game form.

Опис

Ключові слова

інноваційні освітні технології, мультимедійні програми, електронне портфоліо, блогфоліо, innovative educational technologies, blogfolio, electronic portfolio, multimedia programs

Бібліографічний опис

Шевченко О. М. Використання презентацій, електронних портфоліо і блогфоліо на заняттях української мови як іноземної:методичні принципи і критерії ефективності / О. М. Шевченко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 56, т. 4. – С. 150–155.