Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 553
 • Документ
  Етнокультурні особливості мовного вираження і комунікації в українському лінгвопросторі
  (Видавничий дім «Гельветика», 2024) Подлевська, Неля; Шевченко, Олена Миколаївна; Решетилов, Кирило; Podlevska, N.; Shevchenko, O.; Reshetylov, K.
  У статті досліджується мова як засіб міжгенераційної комунікації, що формує особистість з унікальним баченням реальності вбудованого в мовний ландшафт світу, а також перетворює спільноти людей на народи та створює нації. Українська мова за час свого існування виробила різні форми мовних одиниць, які сприяли правильній передачі знань при збереженні національних традицій культури. Вербальне спілкування є важливим засобом соціальної та особистої взаємодії, має різні ділові стилі і культури мовлення. Метою статті є розгляд етнокультурних особливостей мовного вираження та спілкування в українському лінгвістичному просторі. Наукова розвідка виявила, що домінуючою характеристикою в українській мові та культурі є позитивна ввічливість, яка має на меті продемонструвати цікавість адресанта до справ адресата, відкрито наголошуючи на проявах доброти, співчуття, милосердя. Також важливим є використання структурованих висловлювань та виразів, особливо побажань здоров’я, у яких переважає ввічливість, спрямована на посилення позитивного образу адресанта шляхом демонстрації досвіду, підкреслюючи доброту, емпатію та співчуття мовця. Дослідження показують, що мовна комунікація є важливою у спілкуванні між окремими людьми та суспільством, тому що вона полегшує взаєморозуміння між ними. Мова відповідає за збереження культурної спадщини та формування країни. Національний складник змісту мови проявляється в забезпеченні елементарного та всебічного розуміння світу, створенні образу світу за допомогою мови і піддається впливу культурологічного компонента особистості, формує національний характер, культуру мовлення, а також впливає на невербальну поведінку, пов’язану з мовленням. Лінгвістична картина світу проявляється як засіб зображення культурних стереотипів, образів і стандартів, притаманних суспільству. Перспективою подальших досліджень вбачаємо детальний аналіз аспектів культури віртуальної комунікації./ The article examines language as a means of intergenerational communication, which forms a personality with a unique vision of the reality embedded in the linguistic landscape of the world, and also transforms communities of people into nations and creates a nation. During its creation, the Ukrainian language developed various forms of language units that contributed to the correct transmission of knowledge while preserving national traditional cultures. Verbal communication is among the means of social and personal interaction, has different business styles and speech culture. The purpose of the article is to consider the ethno-cultural features of language belief and communication in the Ukrainian linguistic space. Scientific intelligence has recognized that the dominant characteristic in the Ukrainian language and culture is positive politeness, which aims to demonstrate the addressee’s interest in the addressee’s affairs, openly emphasizing manifestations of kindness, compassion, and mercy. There is also the use of structured utterances and expressions, especially wishes of health, in which politeness prevails, aimed at reinforcing the positive addressee by demonstrating experience, emphasizing the kindness, empathy and compassion of the speaker. Research shows that language communication is important in communication between individuals and society because it facilitates mutual understanding between them. The language is responsible for the preservation of cultural heritage and the formation of the country. The national component of the content of the language manifests itself in providing an elementary and comprehensive understanding of the world, creating the shape of the world with the help of language and is influenced by the cultural component of the personality, forms the national character, the culture of speech, and also affects non-verbal behavior related to speech. The linguistic picture of the world manifests itself as a means of depicting cultural stereotypes, images and standards inherent in society. As a perspective of further research, we envisage a detailed analysis of aspects of the culture of virtual communication.
 • Документ
  Метод ділової гри: переваги й недоліки використання під час навчання української мови як іноземної
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024-04) Лещенко, T.; Жовнір, M.; Лещенко, Тетяна Олександрівна; Жовнір, Марина Миколаївна
  Поступова інтеграція в європейський освітній простір зумовлює стрімку модернізацію і вдосконалення системи підготовки здобувачів вищої освіти. Ці зміни спрямовано на пошук новітніх дієвих підходів до викладання, комбінації ключових елементів традиційної освітньої навчальної парадигми, передових інформаційно-комунікаційних технологій та інтерактивних методів трансляції навчальної інформації з метою сприяння всебічному розвитку студентів, продуктивному моніторингу рівня засвоєних ними знань, умінь і навичок. Чільне місце в сучасному освітньому просторі посідає створення такого освітнього середовища, яке б стимулювало окреслення здобувачами освіти стрижневих фахових орієнтирів.
 • Документ
  Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності студентів на заняттях з української мови як іноземної
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Шевченко, Олена Миколаївна; Лещенко, Тетяна Олександрівна
  Автори зазначають, що вивчати українську мову потрібно для виховання гармонійної особистості, що здатна до міжкультурного діалогу, адаптації в новому соціально-культурному оточенні, особистісного культурного зростання, усвідомлення й признання особливостей вітчизняного характеру мислення й світосприймання. Безумовно, для цього не достатньо лише усунути мовні перешкоди в спілкуванні; задля цього потрібно також розгладжувати розбіжності мовців у культурі й поведінці. Необхідна трансформація мовного бар’єру в джерело взаємного збагачення різноманіття культур та широкого діалогу. Міжкультурна комунікативна компетентність нероздільна з комунікаційною компетентністю та міжкультурною комунікацією. Застосування різноманітних технологій навчання дає змогу створити на занятті з української мови як іноземної природне середовище, сприяє розвитку творчого начала студентів, розвиває їхнє мислення і заохочує до комунікації всіх студентів групи.
 • Документ
  Організація самостійної роботи студентів у медичних закладах вищої освіти з вивчення української мови за професійним спрямуванням
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Лещенко, Тетяна Олександрівна; Юфименко, Вікторія Георгіївна; Шарбенко, Тетяна Вячеславівна
  У статті розглянуто специфіку організації самостійної роботи студентів (СРС) медичних закладів вищої освіти у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) як продуктивного засобу підвищення рівня якості знань і вдосконалення практичних навичок володіння українською мовою медичного спрямування. Визначено ефективні методи та форми організації самостійної роботи студентів із урахуванням вимог та умов фахового навчання.
 • Документ
  Ідеї реалізації принципу мультимодальності в навчальному процесі закладу вищої медичної освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Лещенко, Тетяна Олександрівна; Жовнір, Марина Миколаївна
  У праці описано доцільність і нагальність освітніх трансформацій, представлено й проаналізовано ідеї і способи реалізації принципу мультимодальності в навчальний процес під час формування соціокультурної компетенції іноземних здобувачів освіти.
 • Документ
  Роль викладача в підвищенні якості сучасного освітнього процесу
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Шевченко, Олена Миколаївна; Лещенко, Тетяна Олександрівна
  У сучасній вищій школі відбувається масштабний перехід до нової освітньої парадигми. З огляду на це, потребує поглибленого з’ясування значення ролі викладача університету в організації навчального процесу. Авторки звертають увагу на зміну вимог до участі в сучасній практиці вищої освіти. Проаналізовані наукові дослідження свідчать про необхідність удосконалити процес підготовки майбутніх педагогічних кадрів і внести корективи в практику підвищення кваліфікації.
 • Документ
  Імідж викладача вищої школи в контексті академічної міжкультурної взаємодії
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Шевченко, Олена Миколаївна; Лещенко, Тетяна Олександрівна
  Імідж викладачів і здобувачів вищої освіти – це один із ключових елементів формування сприятливого іміджу освітнього закладу на ринку освітніх послуг. Зважаючи на тенденцію звуження перспективності викладацької професії, постає необхідність побудови образу викладача, за допомогою якого в суспільстві сформуються авторитет і престиж особистості педагога. Викладач забезпечує систематичний інформаційний вплив, формує в кожного учасника освітнього процесу ідеї, цінності, зразки поведінки. Тому важливо розв’язати стратегічну освітню проблему – сформувати позитивний імідж сучасного викладача закладу вищої освіти (ЗВО). Стаття присвячена дослідженню іміджу викладача сучасного ЗВО. За допомогою методів анкетування й узагальнення проаналізовано й емпірично досліджено риси професійного іміджу викладача, якими, на думку іноземних здобувачів освіти, має володіти сучасний викладач в умовах вищої школи. Висвітлено результати проведеного дослідження серед іноземних здобувачів вищої освіти щодо іміджу сучасних викладачів. З’ясовано, що здобувачі освіти звертають увагу на те, як викладач спілкується з іншими викладачами і здобувачами освіти, як відповідає на їхні запитання; чи є контакт із викладачем у соціальних мережах, чи використовуються новітні технології в освітньому процесі тощо. Названо компоненти іміджу і складові педагогічної майстерності викладача ЗВО, визначено взаємозумовленість позитивного іміджу педагога і його педагогічної майстерності.
 • Документ
  Мультимодальний текст: до питання особливостей сприймання закодованої інформації
  (Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2023) Жовнір, Марина Миколаївна; Шевченко, Олена Миколаївна
  У пропонованій розвідці апелюємо до проблеми взаємозв’язків складників мультимодальних текстів та їхнього сприймання й розуміння. Мета праці – проаналізувати особливості сприймання мультимодального тексту як цілісного словесно-знакового комплексу. Для досягнення окресленої мети доцільно виконати кілька завдань: розглянути специфіку мультимодального тексту як нового засобу трансляції інформації; описати фази сприймання мультимодального тексту; проаналізувати декодування інформації із залученням позалінгвальних паралелей.
 • Документ
  Метафора в мультимодальному тексті як екстралінгвальний феномен
  (Львівський національний університет імені І. Франка, 2023) Лещенко, Тетяна Олександрівна; Жовнір, Марина Миколаївна
  Поєднання гетерогенних компонентів і їхнє пристосування один до одного створюють цілісний мультимодальний комплекс, специфіка сприйняття якого зумовлена їхньою взаємодією і ступенем зрощеності. Метафора в мультимодальному тексті вибудувана на традиційному асоціативному зв’язку між словесними й несловесними образами. Візуальна метафора апелює до підсвідомості та, безумовно, здатна доповнювати й розширювати смисл вербального складника мультимодального тексту
 • Документ
  Visual language of multimodal text: pragmatics of color (on the Material of the Covers of World Publications, Dedicated to the Russian-Ukrainian War)
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2023-12) Zhovnir, M.; Leshchenko, Т.; Жовнір, Марина Миколаївна; Лещенко, Тетяна Олександрівна
  The given article raises issues closely related to interrelationships, interdependence and pragmatics of colors in multimodal texts. Magazine covers were selected for analysis due to the lack of a comprehensive study of the cover as a multimodal text in both domestic and global multimodality. The purpose of the article is to clarify and describe the pragmatic potential of color as a key component of the visual-graphic text for expressing the information encoded in it. To achieve the goal, it was necessary to find out the essence, specificity and functions of the cover as a multimodal text consisting of heterogeneous components; to identify the potential of color for symbolization of information and the process of decoding meanings presented on the cover with the usage of color; to analyze the peculiarity of the embodiment of the main realities within Russian-Ukrainian war on the cover by means of color and their connection with pragmatic tasks. The current study was conducted on the material of the world publications covers, including “Time”, “The Economist”, “Society”, “Elle”, “Vanity Fair”, “Womankind”, “The Guardian Weekly”, “The New Yorker”, “The Washington Examiner”, “Tygodnik Powszechny”, etc., which illustrate the urgent problems of modern society and realities of the Russian-Ukrainian war as well. The study confirmed that the main function of the сover is the reader’s attraction and increasing numbers of possible and potential sales. In addition to attracting the attention of the potential reader, the cover represents key information depicted on it by means of heterogeneous elements, that is, various semiotic codes. A magazine cover can be interpreted as a multimodal text, particularly complex of verbal and visual components, which have a strong pragmatic potential. The main visual characteristics of the cover include color, layout, prominence, framing, and photographs. Constitutive elements interact with each other and form a single semantic and informational coherence and cohesion. Color plays an important role in coding and presenting information on a magazine cover. Based on the dominance of a certain color range, the surveyed covers were ranked into several groups: 1) сovers that are done in colors of the Ukrainian flag; 2) сovers made in a crimson-grey color paradigm; 3) сovers made in a red color paradigm; 4) сovers with a black background. It was found that each of the distinguished groups contains coded information on events that illustrate the course of the war on the territory of Ukraine and the reaction of the world community to it. By decoding the visually and verbally presented meanings, the key ones were revealed, including grief, death, sadness, blood, despair, confusion. Instead, light colors and yellow-blue splashes symbolize hope for peace. By means of different semiotic codes, on the one hand, the support of the Ukrainian people is represented, and on the other hand, the condemnation of Russian aggression, the inhumane behavior of the Russian occupiers on the temporarily occupied territories and the total conviction of the current Russia leader are depicted. According to the results of the conducted research, despite the peculiarity of the text space and the form of verbal part presented in covers, it is the context and its integrity that is the text’s key aspect. This is quite explainable by the fact that the meaning of the fragment is clear and acceptable to the reader only in the case of inseparable perception of both verbal and non-verbal means in a multimodal text, in particular in covers. Color as an essential element of the visual component on covers makes it possible to perceive and interpret the key idea embedded in the analyzed multimodal samples. Verbal framing can be considered additional and such that it enhances the overall pragmatic effect.
 • Документ
  Впровадження штучного інтелекту у навчальні програми як засіб покращення чи погіршення української освіти?
  (Futurity Research Publishing, 2023) Філіппова, Лариса Валеріївна; Шевченко, Олена Миколаївна; Шульга, Наталія Володимирівна
  The purpose of the study was to analyze the impact of the use of artificial intelligence on the educational process, to identify the main challenges and prospects. The methods of comparison, analysis and generalization were used to conduct the research. The implementation of artificial intelligence in educational programs can be effective and useful for both teachers and learners with different levels of knowledge and abilities and individual needs. Artificial intelligence can help create personalized learning programs and facilitate effective monitoring of the progress of learners. However, issues such as data privacy and ethical issues. // Технології штучного інтелекту мають великий потенціал у покращенні освітнього процесу в цілому. Використання штучного інтелекту є корисним для всіх здобувачів освіти із різними рівнями здібностей та індивідуальними потребами. Проте важливо бути уважними до потенційних етичних проблем і порушень приватності даних, які можуть виникати при використанні штучного інтелекту. Окрім того, варто розуміти, що технології штучного інтелекту не можуть повністю замінити людське спілкування та роль викладача у навчальному процесі. Вони є лише доповненням для підвищення ефективності навчання у різних закладах освіти.
 • Документ
  The results of psychological readiness for studying in medical students
  (Aluna Publishing, 2023) Shevchenko, O. M.; Leshchenko, T. O.; Yufimenko, V. G.; Шевченко, Олена Миколаївна; Лещенко, Тетяна Олександрівна; Юфименко, Вікторія Георгіївна
  Preparation of medical students for professional activities has been the object of scientific works by domestic and foreign researchers on more than one occasion. This issue was considered from the point of view of its structure, stages of formation, etc. In our opinion, psychological characteristics of the first-year students, issues of educational motivation and difficulties in the educational process generally remain unresolved. The changes that are taking place in the world actualize the need to conduct this research, which will contribute to improving the professional training of future doctors. The aim of the research is to identify the main motives for choosing the physician’s profession; provide practical recommendations for the formation of positive motivation for learning, as well as professional and cognitive interest.
 • Документ
  Предметно-мовне інтегроване навчання під час викладання української мови як іноземної за професійним спрямуванням
  (Запоріжжя : ЗДМФУ, 2023) Лещенко, Тетяна Олександрівна; Шевченко, Олена Миколаївна
  На сучасному етапі розвитку вищої освіти інтерес до вивчення української мови як іноземної за професійним спрямуванням як ніколи великий, так як сьогодні відбуваються тенденції до взаємодії фахівців різних профілів у підготовці іноземних здобувачів освіти. Однією з ключових вимог до підготовки фахівців є оволодіння українською мовою спеціальності. Це завдання не може бути вирішено без перегляду змісту навчання української мови як іноземної за професійним спрямуванням з метою встановлення більш тісного зв’язку між мовою та предметами за фахом [1; 2]. Актуальність предметно-мовного інтегрованого навчання полягає в тому, що іноземні здобувачі освіти мають не просто отримувати знання з окремих дисциплін, а вміти користуватися в інтегрованому зв’язку апаратом кожної дисципліни, що в свою чергу сприятиме активізації їх пізнавальної та професійної діяльності. Це дасть змогу іноземним здобувачам освіти відпрацьовувати теоретичні основи предмета, виконуючи завдання з української мови як іноземної за професійним спрямуванням відповідно до професійної спрямованості і, отже – розвивати професійні якості. Також, це є одним із стимулів підвищення ефективності навчання та інтересу здобувачів до вивчення української мови як іноземної за професійним спрямуванням зокрема. Метою статті є з’ясування основних характерологічних рис предметно-мовного інтегрованого навчання української мови як іноземної за професійним спрямуванням, його переваг у формуванні в іноземних здобувачів освіти медичних університетів навичок фахової комунікації.
 • Документ
  Розвиток навчально-пізнавальної активності іноземних здобувачів освіти на заняттях з української мови як іноземної
  (Харків : ХНАДУ, 2023) Шевченко, Олена Миколаївна
  Основна мета сучасної педагогіки – сприяти навчально-пізнавальній активності здобувачів освіти. Незалежно від того, який підхід використовується в роботі, всі зусилля повинні спрямовуватися на підвищення рівня пізнавальної зацікавленості здобувачів, розвиток їхніх творчих здібностей, а також сприяти пізнавальній активності та становленню самостійності думок у своїй професійній діяльності. Іноземні здобувачі освіти повинні підходити до навчання як до творчого процесу, самостійно оволодівати знаннями. Це, в свою чергу, вимагає розробки таких технологій навчання, за яких навчальні заняття супроводжуватимуться засобами, що активізують пізнавальну діяльність здобувача.
 • Документ
  Інтеграція інтерактивних освітніх технологій у навчання української мови як іноземної в закладі вищої медичної освіти
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2023) Шевченко, Олена Миколаївна; Лещенко, Тетяна Олександрівна; Жовнір, Марина Миколаївна; Shevchenko, O. M.; Leshchenko, T. O.; Zhovnir, M. M.
  У статті висвітлено проблему формування мовної особистості іноземного студента-медика в контексті змін у світовій і вітчизняній освітніх системах. Акцентовано на потребі педагогічно вмотивованого й раціонального впровадження різноманітних інтерактивних освітніх технологій у вишівський навчально-виховний процес. Окреслено проблему пошуку ефективних шляхів й інноваційних підходів, здатних конкурувати з традиційними методами подачі навчальної інформації, доповнювати й розширювати їхній реєстр. У процесі дослідження обґрунтовані напрями підвищення ефективності викладання предмета «Українська мова як іноземна» в закладі вищої медичної освіти. Висвітлено питання, пов'язані з формуванням і розвитком у іноземних здобувачів освіти іншомовної комунікативної компетенції. Досягнення зазначеної мети навчання безпосередньо впливає на зміст навчання і відбір освітніх технологій, що сприяє підвищенню результативності навчання української мови. Особливої уваги потребує поєднання традиційних методів навчання з інтерактивними технологіями. У полі зору авторок пропонованої статті–інтерактивні освітні технології. Інтерактивні технології навчання української мови як іноземної націлені на засвоєння навчального матеріалу через практику спілкування. Опановані практичні навички й уміння здобувачі освіти застосовують не тільки в процесі вивчення української мови, а й під час соціальної та професійної взаємодії. Інтерактивне навчання ґрунтується на діалогових формах взаємодії здобувачів освіти, завдяки яким у них формуються навички спільної діяльності. Інтерактивне навчання української мови як іноземної, що є одним із варіантів здійснення комунікативного підходу в навчанні, засноване на активній взаємодії викладача і здобувачів освіти, а також здобувачів освіти один з одним. Інтеграція інтерактивних технологій у навчання української мови як іноземної відповідає запитам сучасних здобувачів освіти, підвищує ступінь наочності навчального матеріалу, полегшує його сприйняття й засвоєння.
 • Документ
  Дотримання діджитал-етикету в позааудиторному спілкуванні «викладач-студент»
  (Івано-Франківський медичний університет, 2023) Юфименко, Вікторія Георгіївна
  На досвіді дистанційного навчання в Полтавському державному медичному університеті на кафедрі українознавства та гуманітарної підготовки показано важливість дотримання етикету комунікації. Розкрито й обґрунтовано тезу, що закладам вищої освіти і учасникам навчального процесу слід звертати увагу на дотримання правил проведення дистанційного навчання, у тому числі під час позааудиторного спілкування, яке має на меті надання консультацій, вирішення організаційних моментів та змін, робота над індивідуальними науковими проєктами, обмін навчальними матеріалами, пояснення домашнього завдання, підготовка доповідей, перевірка письмових робіт та ін.
 • Документ
  Комунікація в професійній діяльності лікаря
  (Івано-Франківський медичний університет, 2023) Лещенко, Тетяна Олександрівна; Юфименко, Вікторія Георгіївна
  У роботі окреслено, що сучасний лікар – це не лише кваліфікований спеціаліст, а й активний суб’єкт спілкування, який володіє сукупністю соціальних і особистісних характеристик, що забезпечують високий рівень надання послуг у сфері медицини. Тому формування комунікативних навичок у майбутніх лікарів є одним із пріоритетних завдань медичної освіти.
 • Документ
  Professionally important qualities of medical students
  (Toshkent shahri, Olmazor tumani, Shifo nur ko‘chasi, 75-uy Telefon: (71) 207-03-41 e-mail: rmxat@edu.uz, 2023) Irbutaeva, Nigora Dilshodovna; Vladymyrova, Valentyna; Shevchenko, Olena; Leshchenko, Tetyana; Владимирова, Валентина Іванівна; Шевченко, Олена Миколаївна; Лещенко, Тетяна Олександрівна
  The article is aimed to reveal the professionally important qualities of medical students with different self-assessment. The professional growth of a modern doctor during higher education current scientific views problems are presented. The medical specialist’s most important psychological characteristics are described. The professionally important qualities (communicative and organizational abilities, motivation to succeed) in groups of subjects with different self-esteem empirical research results are analyzed.
 • Документ
  Технологія навчання української мови як іноземної засобами імерсивних навчальних програм
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Лещенко, Тетяна Олександрівна; Шевченко, Олена Миколаївна; Leshchenko, T.; Shevchenko, O.
  У статті акцентовано на доцільності впровадження педагогічної інноватики й використанні імерсивних технологій у освітній галузі. Авторки розглядають проблеми цифровізації навчання на етапах переходу від традиційних форм до переважно дистанційних, коли невпинно зростає активність використання імерсивних навчальних програм, різних хмарних додатків і соціальних мереж. Підкреслено вплив нових інформаційних технологій на освіту, в основі якої лежить мультимедійна екранна комунікація. Розкрито зміст поняття «імерсивні технології», проаналізовано суть імерсивного навчання, висвітлено особливості впровадження елементів імерсивних технологій як ефективного доповнення традиційного авдиторного здобуття знань. Запропоновано приклади імерсивних навчальних програм, шляхи роботи з ними, етапи використання технологій під час вивчення мови, зокрема української мови як іноземної. У ХХІ столітті імерсивні технології стали природним наступним кроком у еволюції освіти. У статті показано, як віртуальна, допоміжні та змішана реальності можуть змінити спосіб подання навчального матеріалу. Перш ніж заглиблюватися в те, як імерсивні технології в освіті можуть покращити навчання, потрібно знати й зрозуміти, чому необхідно підвищувати якість навчання. За прогнозами експертів, у найближчому майбутньому технології VR і AR стануть повноцінним навчальним інструментом поряд із підручниками. Використовуючи імерсивні програми, здобувачі освіти зможуть дослідити тему чи явище й побачити, відчути наяву, як усе відбувається. Завдяки цим технологіям студенти зможуть легко отримати реальний досвід і глибше засвоїти навчальний матеріал, вчитися практикою, а не пасивно читаючи. Звісно, це залежить насамперед не від технології, а від викладача, від його методики і стилю викладання.
 • Документ
  Incorporating educational smartphone apps for teaching ukrainian as a foreign language to medical students
  (National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute", 2023) Zhovnir, M.; Shevchenko, O.; Leshchenko, T.; Жовнір, Марина Миколаївна; Шевченко, Олена Миколаївна; Лещенко, Тетяна Олександрівна
  This article explores the implementation of mobile applications in the training of future doctors studying the Ukrainian language. The authors conducted a descriptive survey to explore the types of language learning apps commonly used by foreign students studying Ukrainian at the Poltava State Medical University. Furthermore, the effectiveness of these applications for the development of language skills was identified and analyzed. The authors have demonstrated that most smartphone and tablet apps can be effectively used for learning new vocabulary, grammar, spelling rules, and developing writing and speaking skills in Ukrainian for foreign students. The descriptive survey indicated that students generally hold a positive attitude towards the use of apps for language learning. Among the students surveyed, grammar and vocabulary apps were found to be the most popular, while speaking and writing apps were less favored. The authors have also identified the advantages and disadvantages of using language learning apps. The article provides a careful analysis of the essence, principles, strengths, and weaknesses of mobile applications, as well as their pedagogical significance in the context of studying the Ukrainian language at medical universities. It emphasizes that educational mobile applications used by teachers of Ukrainian as a foreign language create an environment that facilitates information retention, promotes interaction between students, and develops their language skills. Mobile applications allow students to personalize their learning by choosing the content and pace, making them convenient for self-directed and distance learning. The data and results obtained from this study can be used to improve educational materials through mobile applications for learning Ukrainian as a foreign language. The findings contribute to research on mobile-assisted language learning and the design of educational apps by shedding light on students' preferences for acquiring different language skills.