Використання мультипробіотика для корекції патологічних змін в тканинах слинних залоз щурів за умов довготривалого введення омепразолу

Анотація

На теперішній час захворювання травного тракту посідають третє місце в загальній структурі захворюваності і їх розповсюдженість постійно зростає. Для лікування кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ) широко застосовуються антацидні засоби, серед яких провідну роль відіграють інгібітори протонної помпи. Довготривале застосування ІПП має негативні наслідки, зокрема, розвиток гіпергастринемії та дисбіозу ШКТ. У зв’язку з цим, згідно з Маастрихтським консенсусом, в комплексному лікуванні кислотозалежних хвороб органів травної системи застосовуються пробіотики. На сьогоднішній день існує велика кількість пробіотичних лактомісних препаратів, що використовуються для профілактики та корекції дисбіозів ШКТ. Мультипробіотик «Апібакт» - це унікальна композиція симбіозу пробіотичних бактерій і екстракту прополісу. Одна доза препарату (10 см3) містить не менше 1012 живих клітин пробіотичних бактерій і 1,5 або 2,5% екстракту прополісу. Метою дослідження було обґрунтування експериментальної ефективності мультипробіотика «Апібакт» для корекції патологічних змін в тканинах слинних залоз щурів в умовах омепразол-індукованої гіпергастринемії та гіпоацидитету. Експерименти виконані на 29 білих щурах-самцях, вагою 180-250г. Тварини були поділені на окремі групи, яким щоденно протягом 28 діб вводили омепразол (14 мг/кг маси тіла внутрішньоочеревинно) та «Апібакт» (0,14 мл/кг маси тіла перорально) окремо та в поєднанні. Розвиток гіпергастринемії верифікували за вмістом гастрину в плазмі крові щурів (59,0±35,5 пг/мл, порівняно з дослідними тваринами, яким вводили протягом 28 діб омепразол – 170,7±90,7 пг/мл). В гомогенаті слинних залоз визначали активність орнітиндекарбоксилази [Храмов В.А., 1997], α-амілази [Caraweay W.T., 1959], загальної NO-синтази та вміст нітрит-аніонів [Hevel J.M., 1991]. Нами встановлено, що активність загальної NO-синтази в тканинах слинних залоз за умов корекції гіпоацидитету мультипробіотиком «Апібакт» була вище в 1,2 разу (р<0,05), порівняно зі щурами без корекції, а вміст нітрит-аніонів – достовірно не змінився. Використання мультипробіотика «Апібакт» призводило до підвищення в тканинах слинних залоз активності орнітиндекарбоксилази в 1,2 разу (р<0,05) та α-амілази в 1,1 разу (р<0,05) за умов тривалого гіпоацидитету, порівняно зі щурами без корекції. Таким чином, застосування мультипробіотика «Апібакт» за умов довготривалого введення омепразолу сприяло нормалізації синтезу регуляторних поліамінів та оксиду азота (ІІ), а також до підвищення білок-синтезуючої функції слинних залоз; В настоящее время заболевания пищеварительного тракта занимают третье место в общей структуре заболеваемости и их распространенность постоянно растет. Для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) широко применяются антацидные средства, среди которых ведущую роль играют ингибиторы протонной помпы. Длительное применение ИПП имеет негативные последствия, в частности, развитие гипергастринемии и дисбиоза ЖКТ. В связи с этим, согласно с Маастрихтским консенсусом, в комплексном лечении кислотозависимых заболеваний органов пищеварительной системы применяются пробиотики. На сегодняшний день существует большое количество пробиотических лактосодержащих препаратов, используемых для профилактики и коррекции дисбиоза ЖКТ. Мультипробиотик «Апибакт» - это уникальная композиция симбиоза пробиотических бактерий и экстракта прополиса. Одна доза (10 см3) содержит не менее 1012 живых клеток пробиотических бактерий и 1,5 или 2,5% экстракта прополиса. Целью исследования было обоснование экспериментальной эффективности мультипробиотика «Апибакт» для коррекции патологических изменений в тканях слюнных желез крыс в условиях омепразол-индуцированной гипергастринемии и гипоацидитета. Эксперименты выполнены на 29 белых крысах-самцах, весом 180-250г. Животные были разделены на отдельные группы, которым ежедневно в течение 28 суток вводили омепразол (14 мг / кг массы тела внутрибрюшинно) и «Апибакт» (0,14 мл / кг массы тела перорально) отдельно и в сочетании. Развитие гипергастринемии верифицировали по содержанию гастрина в плазме крови крыс (59,0 ± 35,5 пг / мл, по сравнению с опытными животными, которым вводили в течение 28 суток омепразол - 170,7 ± 90,7 пг / мл). В гомогенате слюнных желез определяли активность орнитиндекарбоксилазы [Храмов В.А., 1997], α-амилазы [Caraweay W.T., 1959], общей NO-синтазы и содержание нитрит-анионов [Hevel J.M., 1991]. Нами установлено, что активность общей NO-синтазы в тканях слюнных желез в условиях коррекции гипоацидитета мультипробиотиком «Апибакт» была выше в 1,2 раза (р <0,05), по сравнению с крысами без коррекции, а содержание нитрит-анионов - достоверно не изменялось. Использование мультипробиотика «Апибакт» приводило к повышению в тканях слюнных желез активности орнитиндекарбоксилазы в 1,2 раза (р <0,05) и α-амилазы в 1,1 раза (р <0,05) в условиях длительного гипоацидитета, по сравнению с крысами без коррекции. Таким образом, применение мультипробиотика «Апибакт» в условиях длительного введения омепразола способствовало нормализации синтеза регуляторных полиаминов и оксида азота (II), а также к повышению белок-синтезирующей функции слюнных желез; At present, diseases of the digestive tract occupy the third place in the overall structure of morbidity and their prevalence is constantly increasing. For the treatment of acid-dependent diseases of the gastrointestinal tract (GIT) antacids are widely used, among which the proton pump inhibitors play a leading role. The long-term use of PPIs has negative consequences, in particular, the development of hyperhastrinemia and gastrointestinal dysbiosis. In this regard, according to the Maastricht Consensus, probiotics are used in the complex treatment of acid-dependent diseases of the organs of the digestive system. To date, there is a large number of probiotic lactose preparations used for the prevention and correction of gastrointestinal dysbiosis. Multiprobiotik "Apibakt" is a unique composition of symbiosis of probiotic bacteria and propolis extract. One dose of the drug (10 cm3) contains at least 1012 living cells of probiotic bacteria and 1.5 or 2.5% propolis extract. The purpose of the study was to substantiate the experimental effectiveness of the multiprobiotik "Apibakt" for the correction of pathological changes in the tissues of the salivary glands of rats under conditions of omeprazole-induced hyperhastrinemia and hypoacidity. Experiments were performed on 29 white male rats weighing 180-250 g. Animals were divided into separate groups, each day administered omeprazole (14 mg / kg body weight intraperitoneally) and Apibact (0.14 ml / kg body weight orally) separately and in combination, for 28 days. The development of hyperhastrinemia was verified by the content of gastrin in blood plasma of rats (59.0 ± 35.5 pg / ml, compared with experimental animals, which was administered during 28 days of omeprazole - 170.7 ± 90.7 pg / ml). In the homogenate of the salivary glands, the activity of ornithinedecarboxylase [Khramov V.A., 1997], α-amylase [Caraweay W.T., 1959], total NO-synthase and nitrite anion content were determined [Hevel J.M., 1991]. We have found that the activity of the total NO-synthase in the tissues of the salivary glands under the condition of correction of hypoacidity by the multiprobiotic "Apibact" was higher by 1.2 times (p <0,05), compared to the rats without correction, and the content of nitrite anions is not significantly has changed The use of the multiprobiotic "Apibakt" resulted in an increase in ornithinedecarboxylase activity in the tissues of salivary glands by 1.1 times (p <0.05) and α-amylase in 1.1 times (p <0.05) under prolonged hypoacidity, as compared to rats without correction. Thus, the use of the multiprobiotic "Apibact" in the conditions of long-term administration of omeprazole contributed to the normalization of the synthesis of regulatory polyamines and nitric oxide (II), as well as to enhance the protein synthesizing function of the salivary glands.

Опис

Ключові слова

слинні залози, гіпергастринемія, NO-ергічна система, Апібакт, омепразол, слюнные железы, гипергастринемия, NO-эргическая система, Апибакт, омепразол, salivary glands, hypergastrinemia, NO-ergic system, Apibact, omeprazole

Бібліографічний опис

Використання мультипробіотика для корекції патологічних змін в тканинах слинних залоз щурів за умов довготривалого введення омепразолу / А. А. Сухомлин, К. С. Непорада, Т. В. Берегова [та ін.] // «Мультипробіотики в профілактиці та лікуванні найбільш поширених захворювань» : матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 2015. – С. 43.