Війна, стрес, вагітність: як узгодити проблемні питання?

dc.contributor.authorЖабченко, Ірина Анатоліївна
dc.contributor.authorКорнієць, Н. Г.
dc.contributor.authorТертична-Телюк, С. В.
dc.contributor.authorЛіщенко, І. С.
dc.contributor.authorБондаренко, О. М.
dc.contributor.authorКоваленко, Т. М.
dc.contributor.authorZhabchenko, I. A.
dc.contributor.authorKorniyetsʹ, N. H.
dc.contributor.authorKovalenko, T. M.
dc.contributor.authorTertychna-Telyuk, S. V.
dc.contributor.authorLishchenko, I. S.
dc.contributor.authorBondarenko, O. M.
dc.date.accessioned2024-01-24T07:09:19Z
dc.date.available2024-01-24T07:09:19Z
dc.date.issued2023-02
dc.description.abstractУ статті наведено дані щодо стресових навантажень сьогодення у населення України, які значно посилились внаслідок емоційних перенапружень (стресів) та скорочення періоду позитивних емоціональних станів. Наявність активних військових дій в країні та, як наслідок, поява прошарку населення зі статусом «переміщені особи», частки населення, що знаходиться/знаходилось в зоні тимчасової окупації, поранених та інвалідизованих серед мирного населення визначили абсолютно нові завдання для адаптаційних систем організму, з якими він не завжди готовий впоратись. За останні два роки на життя людини в Україні вплинуло поєднання двох «темних сил», а саме – війни та пандемії CОVID-19, і цей вплив триває. Війна протягом майже року призвела до: нашарування гострого стресу на вже існуючі проблеми, погіршення соціального становища; примусової зміни місця/країни проживання (часто неодноразової); перебоїв з постачанням якісних харчових продуктів, ліків, дієтичних добавок тощо; порушення контактів «лікар - пацієнт» та, як наслідок, неможливості отримання вчасних та якісних консультацій і лікування. На тлі зазначених негараздів існують суттєві ризики воєнного часу для вагітних, що можуть стати на заваді сприятливого перебігу та закінчення вагітності. Серед найзначущих – сильна психотравма. Проблема впливу війни на стан вагітних та результати пологів у нашій країні почали розглядати ще з 2014 р., коли внаслідок агресії Росії на сході країни та в Криму з’явився абсолютно новий прошарок населення – внутрішньо переміщені особи (ВПО) з цих регіонів. На сьогодні до суттєво збільшеного контингенту ВПО додались ще і переселенці до інших країн у зв’язку з війною з 24 лютого 2022 р. Перебування вагітної в умовах гострого або довготривалого хронічного стресу негативно впливає на перебіг вагітності, збільшуючи число ускладнень та негативно впливаючи на стан плода і новонародженого. Вагітність можна також вважати суттєвим адаптаційним навантаженням, що потребує від організму жінки мобілізації механізмів, спрямованих на забезпечення синхронізації між показниками основних систем та сприятливого перебігу процесу гестації та пологів. Навіть за її фізіологічного перебігу вона певно впливає на психіку жінки, а деякі автори розглядають її навіть як кризисну ситуацію або як «період психологічної невизначеності». Не можна відкидати й індивідуальні особливості реагування на стрес. Так, ступінь реагування вагітної може бути абсолютно різним залежно від особливостей ситуації. Одним з ефективних та доступних у воєнний час шляхів профілактики наслідків довготривалого стресу під час гестації є дотація мікроелементу магнію (Mg) у вигляді його пероральних форм з урахуванням біодоступності та добової дози для вагітних. Магній є незамінним у підтримці провідності нервових імпульсів, слугує природним міорелаксантом, який розслаблює гладенькі і скелетні м’язи, має позитивний вплив на функціонування плаценти та ендотелію, забезпечує повноцінний розвиток плода, у синергізмі з іншими корисними речовинами, зокрема вітамінами групи В. Препарати на основі солей магнію з органічними кислотами (оротова кислота, вітамін В6), в яких аніон кислоти слугує «переносником магнію» (ліганд) всередину клітини, характеризуються високою біодоступністю. Важливим у контексті впливу на ЦНС у період війни є те, що магній, вітамін В6 та оротова кислота потенціюють антистресовий ефект одне одного. Наш досвід дозволяє рекомендувати препарат магнію для тривалого використання, починаючи з прегравідарної підготовки, протягом вагітності та лактації, до складу якого входить хелатна форма морського магнію «сімаг 55» (очищений природний морський мінеральний екстракт) з двома провідниками (вітамін В6 та оротова кислота) для забезпечення найвищої біодоступності.uk_UA
dc.description.abstractThe article provides data on current stress loads in the population of Ukraine, which have significantly increased as a result of emotional overstrain (stress) and the reduction of periods of positive emotional states. The presence of active military operations in the country and, as a result, the appearance of the population with the status of “displaced persons”; the part of the population that is/was in the zone of temporary occupation; the appearance of the wounded and disabled persons among the civilian population led the completely new tasks for the organism adaptive systems, which it is not always ready to overcome them. Over the last two year, the life of a person in Ukraine has been affected by a combination of two “dark forces”, namely, the war and the COVID-19 pandemic, and this influence is still continuing. The war for almost a year led to the layering of acutestress on already existing problems, deterioration of the social situation; forced change of place/country of residence (often repeated changes); interruptions in the supply of quality food products, medicines, dietary supplements, etc.; violation of “doctor-patient” contacts and, as a result, the impossibility of receiving timely and high-quality consultations and treatment. On the background of these problems there are significant risks of wartime for pregnant women, which can hinder the favorable course and termination of pregnancy. Among the most significant difficulties is a severe psychological trauma. The problem of the impact of the war on the pregnant women and the results of childbirth in our country began to be considered since 2014, when as a result of Russia’s aggression in the east of the country and in the Crimea a completely new part of the population appeared – internally displaced persons (IDPs) from these regions. To date, the significantly increased contingent of IDPs has also been joined by those persons who displaced to other countries because of the war from February 24, 2022. The stay of a pregnant woman in conditions of acute or long-term chronic stress negatively affects the course of pregnancy, increasing the number of complications and negatively affecting the condition of the fetus and newborn. Pregnancy can also be considered a significant adaptive load, which requires the woman’s body to mobilize mechanisms for synchronization between indicators of the basic systems and a favorable course of the gestation and childbirth process. Even during its physiological course it has a certain influence on the psychological condition of a woman, and some authors consider it even as a crisis situation, or as a “period of psychological uncertainty”. Individual features of response to stress cannot be dismissed either. Yes, the degree of reaction of a pregnant woman can be completely different depending on the specifics of the situation. One of the effective and available ways to prevent the effects of long-term stress during pregnancy is magnesium (Mg) supplementation in its oral form, taking into account bioavailability and the daily dose for pregnant women. Magnesium is indispensable in maintaining the conduction of nerve impulses, serves as a natural muscle relaxant that relaxes smooth and skeletal muscles, has a positive effect on the functioning of the placenta and endothelium, ensures the full development of the fetus in synergy with other useful substances, in particular B vitamins. The preparations based on magnesium salts with organic acids (orotic acid, vitamin B6), in which the anion of the acid serves as a “magnesium carrier” (ligand) into the cell, are characterized by a high bioavailability. It is important in the context of the impact on the central nervous system during the war that magnesium, vitamin B6 and orotic acid potentiate each other’s anti-stress effect. Our experience allows us to recommend a magnesium preparation for long-term use, starting with pre-gravid preparation, throughout pregnancy and lactation, which includes the chelated form of marine magnesium «Simag 55» (purified natural marine mineral extract) with two conductors (vitamin B6 and orotic acid) to ensure the highest bioavailabilityuk_UA
dc.identifier.citationВійна, стрес, вагітність: як узгодити проблемні питання? / І. А. Жабченко, Н. Г. Корнієць, Т. М. Коваленко // Репродуктивне здоров’я жінки. – 2023. – № 1 (64). – С. 1–7.uk_UA
dc.identifier.issn2708-8723
dc.identifier.urihttps://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/22674
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherПолтавський державний медичний університетuk_UA
dc.subjectвагітністьuk_UA
dc.subjectвійнаuk_UA
dc.subjectстресuk_UA
dc.subjectускладненняuk_UA
dc.subjectпрофілактикаuk_UA
dc.subjectмагнійuk_UA
dc.subjectвітамін В6uk_UA
dc.subjectоротова кислотаuk_UA
dc.subjectpregnancyuk_UA
dc.subjectwaruk_UA
dc.subjectcomplicationsuk_UA
dc.subjectstressuk_UA
dc.subjectpreventionuk_UA
dc.subjectmagnesiumuk_UA
dc.subjectorotic aciduk_UA
dc.subjectvitamin B6uk_UA
dc.subject.udc618.2/3:616.45-001.1/3.«364»uk_UA
dc.titleВійна, стрес, вагітність: як узгодити проблемні питання?uk_UA
dc.title.alternativeWar, stress, pregnancy: how to reconcile problematic question?uk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Viyna_stres_vahitnist_yak_uz_hodyty_problemni_pytannya.pdf
Розмір:
2.28 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.3 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: