Профілізація предмета "Українська мова за професійним спрямуванням" на стоматологічному факультеті як нова технологія навчання

Ескіз недоступний

Дата

2011-03

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

У статті розглядаються питання пошуку та впровадження в навчальний процес сучасних технологій і методик викладання фахових дисциплін, акцентується увага на проблемах формування цілісної системи професійної освіти зубних техніків, адаптованої до ви мог сучасного ринку праці, підкреслюється значення інтеграції педагогічних здібностей і спеціальних медичних знань викладача. Важливим завданням педагогічного процесу підготовки зубних техніків є подальше вдосконалення методичних прийомів навчання, спрямованих на високий рівень підготов ки спеціалістів; В статье рассматриваются вопросы поиска и внедрения в учебный процесс современных технологий и методик преподавания профессиональных дисциплин; акцентируется внимание на проблемах формирования целостной системы профессионального образования зубных техников, адаптированной к требованиям современного рынка труда; подчёркивается значение интеграции педагогических способностей и специальных меди цинских знаний преподавателя. Важной задачей педагогического процесса подготовки зубных техников является дальнейшее усовершенствование методических приёмов обучения, направленных на высокий уровень подготовки специалистов.

Опис

Ключові слова

мотивація навчальної діяльності, дидактичні принципи навчання, інтенсифікація й оптимізація навчального процесу, інтеграція психолого педагогічних і спеціальних медичних знань, інформаційно комп'ютерні технології., мотивация учебной деятельности, дидактические принципы обучения, интенсификация и оптимизация учебного процесса, интеграция психологопедагогических и специальных медицинских знаний, информационно-компьютерные технологии

Бібліографічний опис

Лещенко Т. О. Профілізація предмета "Українська мова за професійним спрямуванням" на стоматологічному факультеті як нова технологія навчання / Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко // Український стоматологічний альманах. – 2011. – № 1. – С. 13–16.