Показники здоров’я населення та сучасні погляди на методику їх розрахунку

Ескіз недоступний

Дата

2016-12-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Ступень благополуччя суспільства визначається станом здоров’я населення. Основою для прийняття управлінських рішень щодо організації охорони здоров’я та з метою контролю є інформація простан здоров’я населення. Проведений аналіз динаміки основних показників, що використовують для характеристики здоров’я населення. Проведений аналіз методик розрахунку показників здоров’я населення, що використовують в міжнародній спільноті. Висновок: Підхід, що запропонований ВООЗ для оцінки стану здоров’я населення, потребує змін в методології збору інформації та адаптування до статистики в Україні. Вивчення впливу факторів ризику (соціально-економічних факторів, стану навколишнього середовища тощо) на здоров’я населення дає якісно нове бачення стану здоров’я населення. Системи показників здоров’я населення, які приймаються в країні, повинні бути узгоджені з методикою збору інформації в більшості країн, для міжнародного співставлення; Степень благополучия общества определяется состоянием здоровья населения. Основой для принятия управленческих решений по организации здравоохранения и с целью контроля является информации о состоянии здоровья населения. Проведенный анализ динамики основных показателей, используют для характеристики здоровья населения. Проведенный анализ методик расчета показателей здоровья населения, используют в международном сообществе. Вывод: Подход, предложенный ВОЗ для оценки состояния здоровья населения, требует изменений в методологии сбора информации и адаптации к статистике в Украине. Изучение влияния факторов риска (социально-экономических факторов, состояния окружающей среды и т.д.) на здоровье населения дает качественно новое видение состояния здоровья населения. Системы показателей здоровья населения, принимаются в стране, должны быть согласованы с методикой сбора информации в большинстве стран, для международного сопоставления.; The degree of well-being of society is determined by the state of health of the population. The basis for making managerial decisions on the organization of health care and for the purpose of control is the information common to the health of the population. An analysis of the dynamics of the main indicators used to characterize the health of the population is conducted. An analysis of the methods of calculating health indicators used in the international community has been carried out. Conclusion: The approach proposed by WHO to assess the health status of the population requires changes in the methodology for collecting information and adaptation to statistics in Ukraine. The study of the influence of risk factors (socio-economic factors, the state of the environment, etc.) on the health of the population gives a qualitatively new vision of the health of the population. The population health systems adopted in the country should be consistent with the methodology for collecting information in most countries for international comparisons.

Опис

Ключові слова

здоров’я населення, статистичні показники, тривалість життя з урахуванням порушень здоров'я, здоровье населения, статистические показатели, продолжительность жизни с учетом нарушений здоровья, population health, statistical indicators, life expectancy with regard to health disorders

Бібліографічний опис

Бєлікова І .В. Показники здоров’я населення та сучасні погляди на методику їх розрахунку / І. В. Бєлікова, А. В. Костріков // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, вип. 1 (557). – С. 18–21.