Навчальний посібник, як важлива складова забезпечення освітнього процесу

Анотація

Зміст освіти докладно розкривається у навчальній літературі, що використовується для підготовки здобувачів вищої освіти. Від якості навчальної літератури залежить результативність навчання. Відмінною особливістю навчальних посібників є те, що в них навчальний матеріал подається у більш розширеному плані, значною мірою доповнює та розширює матеріал підручника новітніми відомостями, відомостями довідкового характеру, що сприяє збагаченню, поглибленню та кращому засвоєнню знань.
The content of education is disclosed in detail in the educational literature used to prepare students of higher education. The effectiveness of training depends on the quality of educational literature. A distinctive feature of the manual is that they present the educational material in a more extended plan, to a large extent complement and expand the textbook material with the latest information, information of a reference nature, which contributes to the enrichment, deepening and better assimilation of knowledge.

Опис

Ключові слова

посібник, зміст навчання, освітня компонента, самопідготовка, manual, study content, educational component, self-training

Бібліографічний опис

Навчальний посібник, як важлива складова забезпечення освітнього процесу / Б. М. Филенко, О. Ю. Городинська, Н. В. Ройко, І. І. Старченко, С. М. Совгиря, В. І. Бабенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІІІ Жутаєвські читання), м. Полтава, 20–21 квітня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 195–202.