Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 469
 • Документ
  Breast cancer in the Poltava region: clinical and morphological aspects
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Novykov K. R.; Lytvynenko L. P.; Fylenko B. M.; Roiko N. V.; Prylutskyi O. K.; Proskurnia S. A.; Новиков, Кирил Романович; Литвиненко, Лоліта Павлівна; Филенко, Борис Миколайович; Ройко, Наталія Віталіївна; Прилуцький, Олексій Костянтинович; Проскурня, Сергій Анатолійович
  Метою дослідження було аналіз клініко-епідеміологічних та деяких патоморфологічних аспектів раку молочної залози на основі ретроспективного аналізу післяопераційного матеріалу. Проведено аналіз 238 протоколів патогістологічних висновків та мікроскопічне дослідження післяопераційного матеріалу раку молочної залози. Під час проведення дослідження визначали вік хворих, ступінь диференціювання, гістологічний варіант пухлини та їх взаємозв’язок. Встановлено, що між ступенем диференціювання раку та віком пацієнток не має кореляційного зв’язку. Було визначено, що розмір пухлини на момент її виявлення має прямий кореляційний зв’язок зі ступенем її диференціювання. При гістологічному дослідженні було виявлено, що всі карциноми, незалежно від ступеня диференціювання, характеризувались проростанням у стінки кровоносних та лімфатичних судин. ВДР не давав метастази, ПДР метастазував у 52,4% випадків, а НДР – у 59% випадків. Різні гістологічні типи РМЗ демонструють гетерогенні клініко-патологічні характеристики. Встановлено, що розмір пухлини, проростання у лімфатичні та кровоносні судини та метастазування має кореляційний зв’язок зі ступенем диференціювання. The aim of the study was to analyse the clinical and epidemiological and some pathomorphological aspects of breast cancer based on a retrospective analysis of postoperative material. We analysed 238 protocols of pathological reports and microscopic examination of postoperative breast cancer material. During the study, the age of patients, the degree of differentiation, the histological variant of the tumour and their relationship were determined. It was found that there was no correlation between the degree of cancer differentiation and the age of the patients. It was determined that the size of the tumour at the time of its detection has a direct correlation with the degree of its differentiation. The histological examination revealed that all carcinomas, regardless of the degree of differentiation, were characterised by invasion of the walls of blood and lymphatic vessels. Highly differentiated cancer did not metastasise, мoderately differentiated cancer metastasised in 52.4% of cases, and low-grade cancer metastasised in 59% of cases. Different histological types of breast cancer demonstrate heterogeneous clinical and pathological characteristics. It was found that the size of the tumour, invasion of lymphatic and blood vessels, and metastasis are correlated with the degree of differentiation.
 • Документ
  Morphological features of enamel in fluorosis of different degrees of severity
  (Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, 2024) Marchenko, A. V.; Nikolishyna, E. V.; Ilenko, N. M.; Nikolishyn, I. A.; Kostyrenko, O. P.; Cherniak, V. V.; Марченко, Алла Володимирівна; Ніколішина, Елла Вячеславівна; Іленко, Наталія Миколаївна; Ніколішин, Ігор Анатолійович; Костиренко, Олексій Петрович; Черняк, Валентина Володимирівна
  Виникненню флюорозу зубів сприяють порушення мінералізації емалі, які викликані фторидами, що надходять до організму людини в надлишковій кількості в період її розвитку та формування, токсично впливають на енамелобласти. Встановлено порушення будови шару емалі зубів при ураженні флюорозом характеризується порушенням ходи емалевих призм з ознаками деструкції. Виявлено фрагментацію і гомогенезацію на всю товщу в окремих ділянках емалі. Dental fluorosis is caused by enamel mineralization disorders, which are caused by fluorides that enter the human body in excessive amounts during its development and formation and have a toxic effect on enameloblasts. A violation of the structure of the enamel layer of the teeth in the case of fluorosis is characterized by a violation of the course of the enamel prisms with signs of destruction. Fragmentation and homogenization of the entire thickness in individual areas of the enamel were revealed.
 • Документ
  Вплив кверцетину на патоморфологічні характеристики кісток нижньої щелепи щурів після її перелому на тлі хронічної алкогольної інтоксикації
  (2024) Нестуля, Катерина Ігорівна; Старченко, Іван Іванович; Костенко, Віталій Олександрович
  Застосування кверцетину за хронічної інтоксикації етанолом, як коректора, достатньою мірою сприяє нормалізації регенераторного процесу, підтвердженням чого є збільшення відносної кількості ретикулофіброзної кісткової тканини, переважання в грануляційній тканині клітин фібробластичного ряду, прискорення формування кровоносного мікроциркуляторного русла регенерата, проте перераховані показники не досягають початкових величин контрольної групи.
 • Документ
  Вплив кверцетину на патоморфологічні характеристики кісток нижньої щелепи щурів після її перелому на тлі хронічної алкогольної інтоксикації
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Нестуля, Катерина Ігорівна; Старченко, Іван Іванович; Костенко, Віталій Олександрович; Nestulia, K. I.; Starchenko, I. I.; Kostenko, V. O.
  Досліджено водорозчинної форми кверцетину на патоморфологічні характеристики кісток нижньої щелепи щурів після її неповного перелому за умов хронічної алкогольної інтоксикації. Експеримент було проведено на 14 білих щурах-самцях лінії Вістар масою 190–240 г, яких рандомно було розподілено на 2 групи: 1-шу групу складали щури, яким відтворювали неповний перелом нижньої щелепи на тлі хронічної алкогольної інтоксикації; тваринам 2-ї груп протягом 14 діб після моделювання цієї патології щоденно внутрішньоочеревинно вводили водорозчинну форму кверцетину (корвітин») у добовій дозі 10 мг/кг у перерахунку на кверцетин. Показано, що хронічна алкогольна інтоксикація сприяє затримці репаративної регенерації кісткової тканини після неповного перелому нижньої щелепи, що супроводжується зменшенням відносної кількості ретикулофіброзної кісткової тканини та клітинних елементів фібробластичного ряду в ділянці пошкодження, особливо зрілих фібробластів, а також затримкою дозрівання грануляційної тканини. Введення кверцетину за умов експерименту достатньою мірою на 14 добу посттравматичного періоду забезпечує нормалізацію регенераторного процесу, підтвердженням чого є збільшення відносної кількості ретикулофіброзної кісткової тканини, переважання в грануляційній тканині клітин фібробластичного ряду, прискорення формування кровоносного мікроциркуляторного русла регенерата.This study aims at investigating the impact of water-soluble form of quercetin on the pathomorphological characteristics of the mandibular bone in rats following its incomplete fracture under chronic alcohol intoxication was investigated. Fourteen white male Wistar rats weighing 190-240 g were randomly divided into two groups: Group 1 comprised rats with incomplete mandibular fractures under chronic alcohol intoxication; animals in Group 2 received daily intraperitoneal injections of water-soluble quercetin (corvitin) in a dose of 10 mg/kg of quercetin for 14 days following the injury induction. It has been shown that chronic alcohol intoxication hinders reparative regeneration of bone tissue after an incomplete mandibular fracture, and is accompanied by a decrease in the relative amount of reticulofibrous bone tissue and fibroblastic cellular elements at the injury site, especially mature fibroblasts, as well as by delayed maturation of granulation tissue. Under experimental conditions, quercetin administration significantly contributed to normalizing the regenerative process by the 14th day of the posttraumatic period. This normalization was evidenced by increased relative amounts of reticulofibrous bone tissue, prevalence of fibroblastic cells in granulation tissue, and accelerated formation of the regenerate blood microcirculatory channel.
 • Документ
  Патоморфологія очима студентів: проблеми та можливі шляхи їх вирішення
  (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, 2024) Филенко, Борис Миколайович; Ройко, Наталія Віталіївна; Старченко, Іван Іванович; Проскурня, Сергій Анатолійович; Черняк, Валентина Володимирівна; Fylenko, B. M.; Roiko, N. V.; Starchenko, I. I.; Proskurnia, S. A.; Cherniak, V. V.
  Особливо важливим є вивчення проблем, які виникають у здобувачів освіти при засвоєнні теоретичних знань і опануванні практичних навичок. Це дає змогу не лише покращити викладання конкретної дисципліни, а також знайти нові підходи до персоналізованого навчання у кожній академічній групі та конкретного студента зокрема. Було проведено анкетування здобувачів освіти, яке дало змогу встановити вмотивованість студентів до вивчення патоморфології, а також виявити позитивні та негативні сторони викладання дисципліни. Метою дослідження було визначити ставлення студентів до вивчення патоморфології та встановити загальні проблеми, які виникають у здобувачів освіти під час опанування теоретичних знань та практичних навичок з даної дисципліни. Матеріали та методи дослідження. Була розроблена анкета, яка включала комплекс питань для визначення ставлення здобувачів освіти до вивчення освітньої компоненти «Патоморфологія», змістовного наповнення навчального процесу, виявлення труднощів у студентів при опануванні теоретичного матеріалу та окремих практичних навичок. Анкета закінчувалась пунктом, в якому респонденти могли внести свої пропозиції для покращення викладання патоморфології. Анкетування було проведено серед здобувачів освіти за спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія». Всього в анонімному опитуванні взяло участь 100 респондентів, 54 студенти стоматологічного факультету та 46 – медичних №1 та №2 факультетів, в тому числі здобувачі освіти з нормативним терміном навчання. Було запропоновано дати відповіді на 10 питань. Питання анкети сформовані таким чином, щоб визначити позитивні сторони та недоліки у викладанні патоморфології. Короткий аналіз дав змогу прийти до висновків про необхідність підвищення мотивації здобувачів освіти та розвиток міждисциплінарної інтеграції. Комплексний підхід забезпечить удосконалення навчального процесу та рівеня підготовки студентів, а отже, формування висококваліфікованого спеціаліста відповідної галузі. It is especially important to study the problems that students face in learning theoretical knowledge and mastering practical skills. This allows us not only to improve the teaching of a particular discipline, but also to find new approaches to personalised learning in each academic group and for each student in particular. A survey of students was conducted to determine the motivation of students to study pathomorphology and to identify the positive and negative aspects of teaching the discipline. The purpose of the study was to determine the attitude of students to the study of pathomorphology and to identify common problems that arise in the process of mastering theoretical knowledge and practical skills in this discipline. Materials and methods of the study. A questionnaire was developed, which included a set of questions to determine the attitude of students to the study of the educational component "Pathomorphology", the content of the educational process, to identify difficulties in students in mastering theoretical material and individual practical skills. The questionnaire ended with a paragraph in which respondents could make suggestions for improving the teaching of pathomorphology. The survey was conducted among students majoring in medicine and dentistry. In total, 100 respondents took part in the anonymous survey, 54 students of the Faculty of Dentistry and 46 students of the Faculties of Medicine No. 1 and 2, including students with a shortened period of study. They were asked to answer 10 questions. The questions of the questionnaire were formulated in such a way as to identify the positive aspects and shortcomings in the teaching of pathomorphology. A brief analysis allowed us to come to the conclusion that it is necessary to increase the motivation of students and develop interdisciplinary integration. An integrated approach will improve the educational process and the level of students' training, and thus the formation of a highly qualified specialist in the relevant field.
 • Документ
  Морфофункціональна характеристика яєчок людини в нормі (огляд літератури)
  (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, 2024) Макеєнко, Вікторія Ігорівна; Старченко, Іван Іванович; Прилуцький, Олексій Костянтинович; Филенко, Борис Миколайович; Ройко, Наталія Віталіївна; Makeyenko, V. I.; Starchenko, I. I.; Prilutskyi, O. K.; Fylenko, B. M.; Roiko, N. V.
  В роботі, на підставі аналізу сучасних наукових літературних джерел, викладені дані щодо будови і розвитку яєчок. Детально описані складові яєчка: білкова оболонка, сім’яні канальці, інтерстиційні клітини Лейдіга, придаток яєчка, сім’явивідна протока. Білкова оболонка являє собою капсулу, яка вкриває яєчка, а також формує перетинки в товщі яєчка, підтримує його форму та цілісність. Сім’яні канальці є місцем вироблення чоловічих статевих клітин – сперматозоїдів – в процесі сперматогенезу. Придаток яєчка – трубчаста структура, що розташована на задній стороні яєчка – відіграє важливу роль у дозріванні та зберіганні чоловічих статевих клітин. Сім’явиносна протока – трубка, що починається від хвоста придатка яєчка і з’єднується із сім’яним пухирцем, утворюючи еякуляційну протоку. Сперматогенез – процес диференціювання та розвитку сперматогоніїв в зрілі статеві клітини. Він складається з трьох основних стадій: стадії проліферації, мейотичної стадії та завершальної стадії – диференціації. Стадія гонадного валика є критичним періодом у розвитку яєчок людини, під час якого біпотенційний гонадний валик диференціюється в яєчка у відповідь на експресію гена SRY. Численні дослідження пролили світло на молекулярні та клітинні механізми, що лежать в основі розвитку яєчок на цій стадії. Подальше дослідження впливу різних екзо- та ендогенних факторів на тканини яєчка проллє світло на порушення чоловічої репродуктивної функції та дасть змогу вирішити питання його профілактики та лікування. Провівши короткий узагальнений огляд літератури можна прийти до висновку, що яєчка мають складну будову, кожен компонент якої відіграє важливу функцію у забезпеченні чоловічої фертильності. Крім того, значну роль у цьому також відіграє регуляція функції кожного з цих відділів та правильний ембріональний розвиток. Пошкодження будь-яких компонентів яєчка може призвести до безпліддя. The work, based on the analysis of modern scientific literature, presents data on the structure and development of the testes. The components of the testicle are described in detail: the protein membrane, seminiferous tubules, interstitial Leydig cells, epididymis, and ejaculatory duct. The corpus luteum is a capsule that covers the testicles and also forms membranes in the thickness of the testicle, maintaining its shape and integrity. The seminiferous tubules are the site of production of male sex cells - sperm - during spermatogenesis. The epididymis, a tubular structure located on the back of the testicle, plays an important role in the maturation and storage of male sex cells. Ejaculatory duct - a tube that starts from the tail of the epididymis and connects to the seminal vesicle to form the ejaculatory duct. Spermatogenesis is the process of differentiation and development of spermatogonia into mature germ cells. It consists of three main stages: the proliferation stage, the meiotic stage and the final stage - differentiation. The gonadal roller stage is a critical period in human testicular development, during which the bipotent gonadal roller differentiates into testes in response to the expression of the SRY gene. Numerous studies have shed light on the molecular and cellular mechanisms underlying testicular development at this stage. Further research into the impact of various exogenous and endogenous factors on testicular tissue will shed light on male reproductive disorders and help to address the issues of prevention and treatment. A brief generalised review of the literature suggests that the testicles have a complex structure, each component of which plays an important function in ensuring male fertility. In addition, the regulation of the function of each of these departments and proper embryonic development also play a significant role in this. Damage to any of the components of the testicle can lead to infertility.
 • Документ
  Особливості профілізації та міждисциплінарної інтеграції викладання судової медицини
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Черняк, Валентина Володимирівна; Прилуцький, Олексій Костянтинович; Филенко, Борис Миколайович; Ройко, Наталія Віталіївна; Макеєнко, Вікторія Ігорівна; Мустафіна, Галія Міркатівна
  В статті викладені особливості викладання вибіркової компоненти «Судова медицина (стоматологія)» з урахуванням профілізації та міждисциплінарної інтеграції. Суттєвою особливістю, що вирізняє дану дисципліну від викладання інших морфологічних та клінічних предметів є правова регламентація проведення судово-медичної експертизи з відповідями на питання судово-слідчих органів.
 • Документ
  Деякі аспекти викладання патоморфології в сучасних умовах
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Ройко, Наталія Віталіївна; Филенко, Борис Миколайович; Старченко, Іван Іванович; Черняк, Валентина Володимирівна; Проскурня, Сергій Анатолійович
  У статті висвітлений алгоритм проведення практичних занять з патоморфології з урахуванням практико-орієнтовного підходу, що спрямований на формування ключових компетентностей майбутнього лікаря будь-якої спеціальності.
 • Документ
  Anaphylaxis to vascular injection of tomohexol in a patient from the risk group (a clinical case)
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Nikolenko, D. E.; Prylutskyi, O. K.; Zadvornova, A. P.; Ніколенко, Дмитро Євгенійович; Прилуцький, Олексій Костянтинович; Задворнова, Анна Петрівна
  Elucidation of the patency of the arteries of internal organs affected by atherosclerosis by the introduction of an X-ray contrast agent (XCR) – tomohexol, improved the quality of diagnosis of this pathology. At the same time, the surgical procedure became problematic due to side effects on the body in patients with sensitivity to iodine. At the same time, in the clinic, such cases, sometimes with a fatal outcome, are from 1.5 to 35%, depending on the age of the patient, overdose of yRKR, complex of diseases, place of residence and even speed of administration. An important role in the verification of the side effect and the cause of its occurrence is assigned to a thorough investigation of the patient's life history to identify sensitivity to iodine from the problematic region of residence. This is necessary for clinical and pathomorphological diagnosis of IgE reagin antibodies. This work presents a retrospective analysis of the patho-anatomical protocol of an autopsy, the study of micropreparations of the internal organs of a deceased elderly patient from systemic anaphylaxis type I. A confirmed complex of heart diseases (hypertensive disease, ischemic heart disease), complicated atherosclerosis of the arteries of the lower extremities, as well as coronary, renal, and cerebral arteries. In this work, it was found that the deceased patient from general anaphylaxis type I had signs of individual exposure to the allergen – iodine, as an antigen, against the background of sensitization of IgE reagin antibodies on lung mast cells and myocardium. This is confirmed pathomorphologically (histochemically) by severe damage to vital organs – lungs, myocardium, brain and others as a result of degranulation by mast cells of histamine, a slowly reacting substance in the form of an asphyxic course of anaphylaxis (bronchiolospasm, hypersecretion of mucus), as well as hemodynamic disorders in the form of collapse of arterioles, non-cardiogenic edema of organ tissue, Minakov's spots under the endocardium, "empty heart", "muscular death of the heart" and venous edema of the brain with wedging in the large occipital foramen. A mixed goiter was detected, which was clinically indeterminate. The research will interest therapists, immunologists, vascular surgeons, and pathologists.
 • Документ
  Особливості викладання судової медицини і науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Черняк, Валентина Володимирівна; Старченко, Іван Іванович; Филенко, Борис Миколайович; Ройко, Наталія Віталіївна; Малик, Наталія Ігорівна
  Постійні зміни парадигми освітнього процесу й виклики в суспільстві, реформування галузі медицини спрямовані на вдосконалення електронних і комунікативних технологій у всіх сферах і в суспільстві в цілому. Навчальна дисципліна «Судова медицина. Медичне право України» є вибірковою й викладається для здобувачів вищої медичної освіти за спеціальностями 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» і 221 «Стоматологія». Вивчення Модуля 1. «Судова медицина» передбачає подання теоретичного матеріалу і проведення практичних занять відповідно до навчальної програми, алгоритмів засвоєння матеріалу з відповідним акцентуванням на юридичних аспектах експертизи об’єктів судово-медичного дослідження (обстеження). Урахування всіх необхідних аспектів правової регламентації під час проведення судово-медичної експертизи, починаючи з підстав для виконання досліджень у різних відділах і відділеннях бюро судово-медичної експертизи, відображає необхідність виконання алгоритмів судово-медичної експертизи.
 • Документ
  Упровадження інноваційних підходів у процес професійної та практичної підготовки майбутніх лікарів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Ройко, Наталія Віталіївна; Филенко, Борис Миколайович; Проскурня, Сергій Анатолійович; Черняк, Валентина Володимирівна; Старченко, Іван Іванович
  Інноваційна освіта трактується не як передача знань, а як формування базових компетенцій, які допомагають здобувати нові знання самими студентами і з часом застосовувати ці знання й уміння для успішної діяльності в певній галузі медицини. Визначальними умовами сучасного освітнього процесу визнано високий професійний рівень викладачів закладу вищої освіти; раціональне поєднання класичних методів з активними, інтерактивними методами; постійні наукові дослідження науково-педагогічних працівників кафедри із залученням до них здобувачів освіти; достатнє (сучасне) матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу; його грамотний управлінський і методичний супровід.
 • Документ
  Диференційна діагностика механізму виникнення черепно-мозкової травми
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) П’ятаха, Ольга Миколаївна; Тішевич, Анастасія Сергіївна; Самойленко, Анжеліка Михайлівна
  При зовнішньому огляді тілесні ушкодження на підекспертних, як при ударі предметом так і внаслідок падіння, можуть бути абсолютно однаковими. В той же час травма удару-протиудару, як правило, більш руйнівна для мозку. Знаючи механізми виникнення ЧМТ можна правильно судити як про події що передували травмі, навіть при експертизі гнилісно-змінених трупів, так і про її морфологічно-прогностичні наслідки при обстеженні госпіталізованих потерпілих.
 • Документ
  Злоякісні новоутворення мозку – лише рання діагностика рятує життя
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Лобода, Яна Віталіївна; Віговська, Анастасія Володимирівна; Сікалюк, Діана Валеріївна
  Новоутворення головного мозку – потаємні хвороби, що з легкістю маскуються під просту поширену симптоматику (головні болі, запаморочення). Саме це й відтягує своєчасну ранню діагностику патології. Подальше прогресування пухлини ускладнює життя пацієнта, лікування та у більшості випадків призводить до смерті.
 • Документ
  Особливості міно-вибухових травм при проведенні судово-медичної експертизи
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Ріпка, Ілона Володимирівна; Ольховик, Артур Вікторович; Ганус, Максим Юрійович
  Удосконалення знань щодо вогнепальної та вибухової травм є нагальним питанням. Розуміння механізмів та особливостей ушкоджень м'яких тканин при дії даного чинника на організм людини, сприяє кращому розумінню негативних наслідків та підготовці медичного персоналу до ефективного реагування в надзвичайних ситуаціях.
 • Документ
  Характеристики вхідного та вихідного вогнепального отвору. Атипові наскрізні поранення голови
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Хірса, Олександра Юріївна; Ганус, Максим Юрійович; Градовий, Богдан Юрійович
  Питання «у якому напрямку здійснений постріл?» актуальне завжди, і вирішувати його потрібно спираючись на знання. Як показує практика, при наскрізних пораненнях голови, остаточну відповідь, іноді протилежну зовнішньому огляду, дає характеристика раньового каналу в кістках черепа.
 • Документ
  ДТП і пішоходи, від життя до летальних наслідків один крок
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Шиш, Тетяна Андріївна; Сікалюк, Діана Валеріївна; Коробко, Олексій Олександрович
  В ДТП з постраждалими пішоходами, що сталися за межами встановлених для переходу місць, винними є самі пішоходи, але фінансовий та моральний тягар й досі покладають на водія.
 • Документ
  Питання «смерті мозку» в сучасній медицині
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Потькало, Катерина Ігорівна; Ковбаса, Катерина Ігорівна; Писаренко, Карина Юріївна
  При наявності в медкарті «Акту про констатацію смерті мозку людини», дата смерті - це дата коли констатовано смерть мозку, а не дата відключення від апаратури. В рамках відділень реанімації та інтенсивної терапії необхідне всебічне висвітлення концепції смерті мозку, подальше удосконалення її правових основ, та розʼяснення морально-етичних протиріч медикам та суспільству.
 • Документ
  Патогенетичний зв'язок спонтанного розшарування коронарних артерій та інфаркту міокарда у породіллі: випадок з практики
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Васильєва, Марина Едуардівна; Литвиненко, Лоліта Павлівна; Таран, Маргарита Станіславівна
  СРКА не було причиною інфаркту міокарда у породіллі. При наданні медичної допомоги породіллям з післяпологовими кровотечами необхідно враховувати ризик розвитку ускладнень з боку серцево-судинної системи, що розвиваються внаслідок анемії або введення ергометрину.
 • Документ
  Клініко-морфологічна характеристика раку молочної залози
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Новиков, Кирил Романович; Васильєва, Марина Едуардівна; Сергієнко, Ангеліна Володимирівна
  Ступінь диференціювання раку молочної залози не залежить від віку пацієнток, проте розмір пухлини при її виявленні, проростання у лімфатичні та кровоносні судини та метастазування має кореляційний зв’язок зі ступенем його диференціювання.
 • Документ
  Патоморфологічні аспекти помірнодиференційованого раку молочної залози
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Литвиненко, Лоліта Павлівна; Новиков, Кирил Романович; Таран, Маргарита Станіславівна
  Помірнодиференційований рак молочної залози є гетерогенною групою за гістологічними типами, які зустрічаються з неоднаковою частотою та мають різну біологічну поведінку. З цього випливає, що дана група пухлин для прогнозування перебігу потребує додаткових методів дослідження з метою призначення лікування та прогнозу.