Особливості перебігу вагітності та розродження жінок з екстракорпоральним заплідненням з групи високого ризику по виникненню передчасних пологів

Ескіз недоступний

Дата

2021-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

У сучасній репродуктивній медицині непліддя у шлюбі розглядається як проблема, що має особливе значення. Саме тому методом лікування багатьох подружніх пар обираються сучасні допоміжні репродуктивні технології (ДРТ), ефективність яких в успішному досягненні вагітності доведена. Збільшення в популяції кількості індукованих вагітностей зумовлює необхідність посиленого спостереження за їх перебігом і закінченням. Вагітні після програм екстакорпорального запліднення становлять групу високого ризику з невиношування вагітності та передчасних пологів. Мета дослідження - вивчити особливості перебігу вагітності, пологів та стану новонародже-них у жінок після екстракорпорального запліднення, що віднесені до групи високого ризику по виникненню пе-редчасних пологів. Для вивчення особливостей перебігу вагітності та пологів, частоти акушерської патології про-ведено комплексне клініко-лабораторне обстеження 85 жінок, вагітність у яких настала після екстракорпорально-го запліднення (дослідна підгрупа А (ДГ-А) 37 вагітних, які відмовились від превентивного лікування загрози пе-редчасних пологів і отримували лікарські засоби відповідно нормативним настановам; ДГ-В підгрупа – склала 48 вагітних, які отримували з моменту включення в дослідження запропоноване нами лікування. В якості контролю обстежені 20 практично здорових вагітних із природнім її настанням. Залучення в дослідження жінок проводилось в 18-20+6 тижнів вагітності на етапі проведення другого біохімічного скринінгу. У вагітних ДГ-А підгрупи, в 1,7 рази частіше вагітність закінчувалась передчасними пологами, причому основна їх частина відбулась до 34 тиж-нів; під час вагітності частіше виникала загроза передчасних пологів, що потребувало окрім консервативних захо-дів і підсиленої корекції: накладання шва на шийку матки та застосування акушерського розвантажувального пе-сарію;в 1,3 частіше переважала частота розродження шляхом операції кесарів розтин. Причому лише в цій групі виникла патологічна кровотеча, виконувалось оперативне втручання в пологах та зафіксована перинатальна сме-ртність.У вагітних, які погодились на проведення превентивного лікування передчасні пологи розвивались в ме-ншій кількості та наставали у термін після 34 тижнів. Значно рідше у цих жінок виникали ускладнення вагітності,та пологів.Оперативне втручання в пологах та частота розродження шляхом операції кесарів розтин також зу-стрічались значно рідше
The article is a part of the research project at the Department of Obstetrics and Gynecology No.2 of Higher Education Institution Poltava State Medical University "The role of chronic infection of the uterus and lower genital tract in the for-mation of obstetric and gynecological pathology" (state registration No. 0117U005276, implementation period 2017-2022).In modern reproductive medicine, infertility in marriage is considered a problem of particular importance. That is why modern assisted reproductive technologies are chosen as a method of treatment for many married couples, and their increased application necessitates intensive monitoring of the course of pregnancy and delivery. Pregnant women after in vitro fertilization programs are at high risk of miscarriage and preterm birth. The aim of the research was to study the features of pregnancy, childbirth and the condition of newborns in women after in vitro fertilization, which are classified as high risk for preterm birth. Women were included in the study at 18-20 weeks 6 days of pregnancy. We ex-amined 85 women who became pregnant after in vitro fertilization (study group A: 37 pregnant women who refused preventive treatment and received medications in accordance with regulations; study group B: 48 pregnant women who have received the proposed treatment since their inclusion in the study. The control group included 20 apparently healthy pregnant women with its natural pregnancy onset. In pregnant women of study group A, pregnancies ended in premature birth by 1.7 times more often, and most of them occurred before 34 weeks; during pregnancy, there was a greater risk of preterm birth, which required enhanced correction in addition to conservative measures: suturing the cer-vix and the use of obstetric unloading pessary; the frequency of delivery by cesarean section prevailed by 1.3 times. Moreover, only in this group, pathological bleeding was observed, surgery was performed and perinatal mortality was recorded. Pregnant women who agreed to preventive treatment developed fewer preterm births after 34 weeks. Compli-cations of pregnancy and childbirth were much less common in these women. Surgical intervention in childbirth and the frequency of delivery by cesarean section were also much less common

Опис

Ключові слова

екстракорпоральне запліднення, загроза передчасних пологів,лікування, перинатальні наслідки, in vitro fertilization, the threat of premature birth, perinatal consequences

Бібліографічний опис

Шиманська Я. В. Особливості перебігу вагітності та розродження жінок з екстракорпоральним заплідненням з групи високого ризику по виникненню передчасних пологів / Я. В. Шиманська // Проблеми екології і медицини. – 2021. – Т. 25, No 5–6. – С. 20–23.