Поліморбідність як міждисциплінарна проблема

Анотація

Завданням дослідження було провести аналіз та оцінку різних поєднань захворювань (поліморбідних уражень) у хворих неврологічного профілю з урахуванням віку та статі; оцінити показник «число хвороб /один хворий». Досить висока частота асоціації поєднаної патології органів травлення на фоні негастроентерологічних поліпатій, зокрема у неврологічних хворих, є свідченням того, що проблема асоційованих поліморбідних станів є міждисциплінарною, до розв’язання якої повинні бути залучені лікарі багатьох спеціальностей.
The aim of the study was to analyze and evaluate various combinations of diseases (polimorbidity lesions) in patients with neurological profile, using subjecting age and sex; estimate parameter "number of diseases / one patient. Very high frequency association combined digestive organs pathology at the background of no gastroenterological polypathies, particularly in neurological patients is evidence that the problem associated comorbidity states is interdisciplinary, in decision of which must be involved doctors of many specialties

Опис

Ключові слова

поліморбідність, хвороби органів травлення, показник «число захворювань/один хворий», неврологічні хворі, міждисциплінарні проблеми, polymorbidity, score "the number of diseases/one patient,, neurological patients, interdisciplinary problems, digestive organs pathology

Бібліографічний опис

Поліморбідність як міждисциплінарна проблема / О. О. Гуцаленко, А. Ю. Кострікова, Л. М. Сало, О. В. Манойло, В. П. Фалько // Світ медицини та біології. – 2010. – № 3. – С. 10–13.