ЕМГ-характеристика жувальних м’язів у пацієнтів з бруксизмом

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Бруксизм часто визначають як парафункціональну активність жувальних та мімічних м'язів. Парафункцією називають підвищену недоцільну активність, напруження або навіть спазм жувальних та мімічних м'язів, також м'язів язика. Проте особливість роботи жувальних м'язів у денний час у пацієнтів із ознаками бруксизму залишається недостатньо вивченою. Метою нашого дослідження стало визначити особливості ЕМГ-активності жувальних м’язів у пацієнтів із бруксизмом. Матеріали та методи дослідження. Нами проведений клінічний огляд та поверхневу електроміографію (ЕМГ) жувальних м'язів 13 осіб віком від 25 до 43 років, серед яких жінок було 7 (53,8%), чоловіків – 6 (46,2%). Їх середній вік склав 32,5±5,4 років. Проведено поверхнева електроміографія передньої частини скроневого м’язу, власне жувального м’язу у пробах: двостороннього ма-ксимального стиснення зубів, стиснення зубів з лівої, правої сторін. Для порівняння результатів обстежено 15 осіб, співставимих за віком та статтю без кліні-чних ознак бруксизму (група контролю, середній вік 33,4±6,1 років). Результати дослідження. Робота жувальних м'язів у групі контролю у пробі двостороннього максимального стиснення зубів характеризувалася рівномірною, симетричною ЕМГ-активністю жувальних та скроневих м'язів з лівої та правої сторін (р>0,05), значення максимальної амплітуди м’язових скорочень не перевищували 1200 мкВ. У пробах одностороннього стиснення зубів відмічено достовірно вищу ЕМГ-активність жувальних та скроневих м’язів на робочій стороні, в порівнянні із балансуючою. У пацієнтів з клінічними ознаками бруксизму встановлені достовірно вищі значення максимальної, середньої амплітуди, які в 2,3-3,5 рази перевищують нормальні значення. Здебільшого, ЕМГ-активність жувальних м'язів була більшою за скроневі; встановлено наявність патологічних ритмічних піків активності у фазі покою. Висновки. Отже, бруксизм є комплексною проблемою всього організму людини, що характеризується нервово-м’язовою активністю. В перспективі за-плановано вивчити індивідуальні зміни ЕМГ-активності жувальних м’язів у пацієнтів з бруксизмом на різних стадіях тотальною стоматологічної реабілітації.
Today, bruxism is a fairly common phenomenon. Bruxism is often defined as the parafunctional activity of the masticatory and facial muscles. Parafunction is called increased inappropriate activity, tension or even spasm of the masticatory and facial muscles, as well as the muscles of the tongue. However, the peculiarity of the work of masticatory muscles during the day in patients with signs of bruxism remains insuffi-ciently studied. The aim of our study was to determine the features of EMG-activity of mastica-tory muscles in patients with bruxism. Materials and methods of research. We performed a clinical examination and superficial electromyography (EMG) of the masticatory muscles in 13 subjects aged 25 to 43 years. There were 7 women (53.8%), 6 men (46.2%). All examined subjects were somatically healthy, had no bad habits and defects of the dental arches. The mean age of the subjects was 32.5 ± 5.4 years. In the sample of patients, there were clinical signs of bruxism such as pathological abrasion of the hard tissues of the teeth; point dentin exposure; cracks in tooth enamel; hyperesthesia; pain or feeling of ten-sion and discomfort in the masticatory muscles. All patients were performed superfi-cial electromyography of the anterior temporal and masseter muscles using a 4-channel computerized electromyograph, according to the recommendations by Fer-rario V., Sforza C. Electrical biopotentials of masticatory muscles were registered in tests lasting 10 s each: maximum bilateral teeth clenching, clenching of teeth on the left side; clenching of teeth on the right side. The data obtained during the EMG were processed using Synapsis software from Neurotech. We analyzed the indicators of maximum amplitude, mean amplitude (μV) of each muscle in every test. For objective evaluation of the results, we performed electromyography of masticatory muscles of 15 subjects comparable in age and sex without clinical signs of bruxism (control group, mean age was 33.4 ± 6.1 years). Research results. We determined the characteristics of EMG-activity of mastica-tory muscles in the control group in the test of bilateral maximum teeth clenching: symmetrical activity of masseter and temporal muscles on the left and right sides (p> 0.05), the value of maximum amplitude of contractions did not exceed 1200 μV. It was found higher EMG-activity of the masseter and temporal muscles on a working side, compared to a balancing one in the test of unilateral teeth clenching, that was statistically confirmed (p<0,05). In patients with bruxism, the EMG-activity of the masticatory muscles differed from the control group. Thus, the maximum amplitude of muscle contractions in all tests was significantly higher (p <0.05) among people with bruxism. EMG-activity of masseter muscles in the majority of cases (10 subjects – 76.9%) was greater than the temporal. In tests of unilateral teeth clenching, the EMG-activity of the temporal and masseter muscles was slightly higher on the working side, but the difference with the indicators on the balancing side was not statistically confirmed (p> 0.05). We found the peculiarity of the EMG-activity of the masticatory muscles in subjects with brux-ism: the presence of pathological rhythmic peaks of activity in the resting phase. Dif-ferences in the indicators of EMG-activity between the subjects with bruxism and control group were evaluated using analyses of Student’s paired t-test. The hypothe-ses were verified at the level of significance p<0,05. Conclusions. Bruxism is a complex problem of the whole human body, charac-terized by neuromuscular activity. In our study, some features of EMG-activity of masticatory muscles were studied and established. Patients with clinical signs of brux-ism had significantly higher values of maximum, mean amplitude, which are 2.3-3.5 times higher than normal. In most cases, the EMG-activity of the masseter muscles was higher than the temporal. Presence of pathological rhythmic peaks of activity in the resting phase was found. In the future, it is planned to study individual changes in EMG-activity of masticatory muscles in patients with bruxism at different stages of total dental rehabilitation.

Опис

Ключові слова

бруксизм, стиснення зубів, електроміографія, жувальний м’яз, скроневий м’яз, bruxism, clenching of teeth, electromyography, masseter muscle, temporalis muscle

Бібліографічний опис

ЕМГ-характеристика жувальних м’язів у пацієнтів із бруксизмом / Л. В. Смаглюк, А. В. Ляховська, В. І. Смаглюк, М. В. Трофименко // Український стоматологічний альманах. – 2022. – № 1. – С. 43–49.