Структурна організація судинно-жирових аркад великого чепця білих щурів

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Дніпропетровський державний медичний університет. – Дніпро

Анотація

Background. Previously, the greater omentum was considered an inert adipose tissue that provided isolation of the abdominal cavity, but now it is recognized as an active immunological organ with a complex structure, which exclusively protects the organs of the abdominal cavity from various pathological processes, is a derivative of the peritoneum, and is characterized by significant individual variability due to the shape, dimensional characteristics and structural elements in the form of specific vascular-fatty arcade tissue complexes that connect with the help of intermediate serous formations. Objective. To study the structural organization of the vascular-fatty arcades of the greater omentum of white rats. Methods. The experiment involved 20 white male rats of reproductive age, weighing from 278.08 to 346.47 grams. The material was total preparations of the greater omentum, stained with hematoxylin-eosin, 1% solution of methylene blue in 1% solution of borax, as well as preparations with injection of the bloodstream by ink with gelatin. Results. Studying the general characteristics of vascular-fatty arcades, it was found that in one case they have the appearance of uniform width and thickness of opaque strips anastomosing each other in a loop-like manner, in the center of which thin layers of blood vessels lie. Otherwise, such formations have a nubbly shape along their length, which is represented by alternating rows of adipose tissue particles of different sizes, located along the course of blood vessels. There are also various combined variants, all of which are individual (phenotypic) manifestations of adipose tissue deposition in the omentum. At the same time, in all cases, these vascular-fatty arcades in their native form have a similar red color due to the blood contained in the thick microvascular network. Conclusion. Vascular-fatty arcades of the greater omentum of white male rats have the appearance of fringed strips or may have a nubbly shape, within there are milky spots on both sides of the axial blood vessels. Milky spots in the greater omentum of white rats become available for visual study only when staining its total preparations with basophilic dyes. At the same time, some of them, the smallest, are located in the thickness of adipose tissue, adjacent to the axial vessels, and the others, the largest, are outside it. Along with them, such forms occupy an intermediate position.
Актуальність. Раніше великий чепець вважали інертною жировою тканиною, яка забезпечувала ізоляцію черевної порожнини, але в даний час він визнаний активним імунологічним органом зі складною структурою, який винятково захищає органи черевної порожнини від різних патологічних процесів, є похідним очеревини, та характеризується значною індивідуальною варіативністю за рахунок форми, розмірних характеристик та структурних елементів у вигляді специфічних судинножирових аркадних тканинних комплексів які сполучаються за допомогою проміжних серозних утворів. Мета. Вивчити структурну організацію судинно-жирових аркад великого чепця білих щурів. Методи. В експерименті задіяно 20 білих щурів-самців репродуктивного віку, масою від 278,08 до 346,47 грам. Матеріалом слугували тотальні препарати великого чепця, забарвлені гематоксилін-еозином, 1% розчином метиленового синього на 1% розчині бури, а також препарати з ін'єкцією кровоносного русла тушшю з желатином. Результати. При вивченні загальної характеристики судинно-жирових аркад виявлено що в одному випадку вони мають вигляд рівномірних за шириною і товщиною непрозорих, петлеподібно анастомозуючих між собою смужок, в центрі яких пролягають тонкі прошарки кровоносних судин. В іншому випадку подібні утворення мають за своєю протяжністю грудкоподібну форму, яка представлена рядами, що чергуються між собою, різних за розміром часток жирової тканини, розташованих за ходом кровоносних судин. Також зустрічаються і різні комбіновані варіанти, всі вони є індивідуальним (фенотиповим) проявом відкладення у чепці жирової тканини. При цьому, у всіх випадках, дані судинножирові аркади в нативному вигляді мають подібне червоне забарвлення за рахунок крові, яка міститься в густому мікросудинному руслі. Висновок. Судинно-жирові аркади великого чепця білих щурів-самців, мають вигляд бахромчастих смужок, або можуть мати грудкоподібну форму, в межах яких з обох боків осьових кровоносних судин розташовані молочні плями. Молочні плями у великому чепці білих щурів стають доступними для візуального вивчення лише при фарбуванні його тотальних препаратів базофільними барвниками. При цьому одні з них (найменші) знаходяться в товщі жирової тканини, примикаючи до осьових судин, а інші (найбільші) – за її межами. Поряд із ними мають місце і такі форми, які займають проміжне положення.

Опис

Ключові слова

великий чепець, судинно-жирові аркади, молочні плями, серозно-сіткоподібні перетинки, білі щури, greater omentum, vascular-fatty arcades, milky spots, serous-reticular membranes, white rats

Бібліографічний опис

Максименко О. С. Структурна організація судинно-жирових аркад великого чепця білих щурів / О. С. Максименко // Morphologia. – 2022. – Vol. 16, № 3. – P. 61–68.