Ремоделювання структурних компонентів мозочка щурів за умов дії комплексу хімічних речовин (анатомо-експериментальне дослідження)

Ескіз недоступний

Дата

2023-04-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Кононов Б.С. Ремоделювання структурних компонентів мозочка щурів за умов дії комплексу хімічних речовин (анатомо-експериментальне дослідження) – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина – Полтавський державний медичний університет МОЗ України, Полтава, 2023. У науковій кваліфікаційній праці наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального наукового завдання, що полягає у встановленні особливостей структурної реорганізації сірої і білої речовини мозочка щурів за умов тривалої дії комплексу харчових добавок. Одержані результати комплексних морфологічних досліджень та їх порівняльний аналіз дозволили з’ясувати ступінь морфофункціональних змін мозочка при введенні лабораторним тваринам глутамату натрію, нітриту натрію і понсо 4R у комплексі.
Kononov B.S. Remodeling of the structural components of rats cerebellum under the conditions of action of chemical substances complex (anatomicalexperimental study) - Scientific qualification work on the rights of a manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in speciality 222 Medicine - Poltava State Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, Poltava, 2023. The scientific qualification work provides a theoretical generalization and a new solution to an actual scientific task, which consists of establishing the features of the structural reorganization of the grey and white matter of rats' cerebellum under the long-term action of the food additives complex. The obtained results of complex morphological studies and their comparative analysis made it possible to determine the degree of morphofunctional changes in the cerebellum when sodium glutamate, sodium nitrite and Ponceau 4R were administered to laboratory animals in a complex.

Опис

Ключові слова

щури, вплив, харчові добавки, морфометрія, імунногістохімія, мікроскопічні зміни, субмікроскопічні зміни, мікроциркуляторне русло, мозочок, кора мозочка, сенсомоторна кора, білки цитоскелету, мікроглія, нейроімунномодуляція, нейрони, rats, influence, food additives, morphometry, immunohistochemistry, microscopic changes, submicroscopic changes, microcirculatory bed, cerebellum, cerebellar cortex, sensorimotor cortex, cytoskeletal proteins, microglia, neuroimmunomodulation, neurons

Бібліографічний опис

Кононов Б. С. Ремоделювання структурних компонентів мозочка щурів за умов дії комплексу хімічних речовин (анатомо-експериментальне дослідження) : дис. … доктора філософії : спец. 222 «Медицина» / Б. С. Кононов ; Полтавський державний медичний університет. – Полтава, 2023. – 269 с.

Зібрання