Запровадження студентоцентрованого підходу на кафедрі гістології, цитології та ембріології

Анотація

В статті розглядаються актуальні питання ролі студентоцентрованого навчання в системі підготовки медичних фахівців у вищих навчальних закладах. Висвітлене створене освітнє середовище на кафедрі гістології, цитології та ембріології Полтавського державного медичного університету, яке зорієнтоване на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти.
The article examines topical issues of the role of student-centered education in the system of training medical specialists in higher education institutions. The created educational environment at the Department of Histology, Cytology and Embryology of the Poltava State Medical University, is highlighted which is aimed at meeting the needs and interests of those seeking higher education.

Опис

Ключові слова

студентоцентризм, студентоцентроване навчання, кафедра гістології, цитології та ембріології, student-centeredness, student-centered learning, department of histology, cytology, and embryology

Бібліографічний опис

Запровадження студентоцентрованого підходу на кафедрі гістології, цитології та ембріології / Н. В. Борута, В. І. Шепітько, Є. В. Стецук [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІV Жутаєвські читання), м. Полтава, 18-19 квітня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 144–149.