Гістроморфологічні зміни слизової оболонки шлунка у щурів за попередньої адаптації до хронічних стресорних чинників

Ескіз недоступний

Дата

2010-10

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

В статті представлені результати вивчення гістоморфологічних механізмів розвитку ерозивно-виразкових ушкоджень шлунка та обґрунтування можливості іх корекціі попередньою адаптацією до хронічних стресорних чинників. Експериментальні дослідження виконані на 63 статевозрілих щурах літі Вістар масою 150-200 г, які були розподілені за групами: інтактні, експериментальна виразка шлунка (ЕВШ), щури, яким відтворювали попередню адаптацію до стресорних чинників з наступним моделюванням ЕВШ, попередня адаптація до стресорних впливів. Тяжкість стресу оцінювали за ульцерогенним ефектом, враховуючи частоту, тяжкість і множинність виразкових уражень та структурні зміни СОШ. В умовах попередньоі адаптацїі до стресорних впливів структурні зміни оболонок шлунка майже відсутні. Однак, зустрічаються клітини зі слабкими деструктивними змінами на фоні відсутності змін з боку кровоносних та лімфатичних судин. Отже, попередня адаптація до стресорних впливів за ЕВШ дозволяє попередити виникнення деструктивних процесів у СОШ; В статье представлены результаты изучения гистоморфологических механизмов развития эрозивно-язвенных повреждений желудка и обоснования возможности их коррекции предварительной адаптацией к хроническим стрессорным факторам. Экспериментальные исследования выполненные на 63 половозрелых крысах линии Вистар массой 150-200 г, которые были распределены по группам: интактные, экспериментальная язва желудка (ЭЯЖ), крысы, которым воспроизводили адаптацию к стрессорным факторам со следующим моделированием ЭЯЖ, адаптация к стрессорным влияниям. Тяжесть стресса оценивали по ульцерогенному эффекту, учитывая частоту, тяжесть и множественность язвенных повреждений и структурные изменения СОЖ. В условиях предварительной адаптации к стрессорным влияниям структурные изменения оболочек желудка почти отсутствовали. Однако, встречаются клетки со слабыми деструктивными изменениями на фоне отсутствия изменений со стороны кровеносных и лимфатических сосудов. Следовательно, предварительная адаптация к стрессорным влияниям при ЭЯЖ позволяет предупредить возникновение деструктивных процессов в СОЖ; The paper presents the findings obtained by studying the histomorphological mechanisms of the development of ulcero-erosive lesions of stomach and the grounds in possibility of their correction by previous adaptation to the chronic stress factors. Experimental researches are carried on 63 Wistar mature rats weighted 150-200 g which were distributed into the following groups: intact animals with designed gastric ulcer (EGU), and rats subjected to the previous adaptation to the stress factors and the following design of EGU. Severity of stress was estimated according to its ulcerogenic effect, taking into account the frequency, severity and multiplicity of ulcerous lesions and structural changes in SMM. Under the conditions of previous adaptation to stress influences the structural changes of mucus of stomach almost are mainly absent. However, there are cells with weak destructive changes against the background of complete absence of changes in blood and lymphatic vessels. Consequently, previous adaptation to stress influences under EGU allows to prevent the origin of destructive processes in SMM.

Опис

Ключові слова

попередня адаптація, слизова оболонка шлунка, експериментальна виразка шлунка, предварительная адаптация, слизистая оболочка желудка, экспериментальная язва желудка, previous adaptation, mucus membrane of stomach, experimental gastric ulcer

Бібліографічний опис

Скрипник І. М. Гістроморфологічні зміни слизової оболонки шлунка у щурів за попередньої адаптації до хронічних стресорних чинників / І. М. Скрипник, О. Ф. Гопко // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. – Т. 10, Вип. 1 (29). – С. 73–77.