Вплив аторвастатину на клініко-функціональні показники при ішемічних атеротромботичних інсультах у осіб з абдомінальним ожирінням

Ескіз недоступний

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вісник проблем біології і медицини

Анотація

Нами вивчено вплив постінсультного прийому аторвастатину в дозі 20 мг і 40 мг на добу, протягом 90 діб, на динаміку неврологічного дефіциту та динамку функціонального відновлення при первинних ішемічних атеротромботичних інсультах у осіб з абдомінальним ожирінням, при відсутності цукрового діабету. Виявлено, що при прийомі аторвастатину, незалежно від дози препарату, регрес неврологічного дефіциту, починаючи з 7-ї доби, достовірно більш виражений. Ця ж закономірність простежується аж до 12-го тижня після інсульту. Крім того, незалежно від дози аторвастатину, «повноцінне» функціональне відновлення згідно модифікованої шкали Ренкіна (< 2), та «позитивні» показники самообслуговування, згідно індексу Бартел (> 85), фіксуються достовірно частіше через 12 тижнів після інсульту, ніж в контрольній групі. Також при прийомі 40 мг аторвастатину достовірно частіше спостерігається «повноцінне» функціональне відновлення, ніж у пацієнтів контрольної групи на момент виписки зі стаціонару. Нами изучено влияние постинсультного приема аторвастатина в дозе 20 мг и 40 мг в сутки (на протяжении 90 суток) на динамику неврологического дефицита и динамику функционального восстановле-ния при первичных ишемических атеротромботических инсультах у лиц с абдоминальным ожирением при отсутствии сахарного диабета. Выявлено, что при приеме аторвастатина, независимо от дозы препара-та, регресс неврологического дефицита, начиная с 7-х суток, достоверно более выраженный. Эта законо¬мерность прослеживается до 12-й постинсультной недели. Кроме того, независимо от дозы аторвастати¬на, «полноценное» функциональное восстановление, согласно модифицированной шкале Рэнкина (< 2), и «положительные» показатели самообслуживания, согласно индексу Бартелл (> 85), фиксируются достовер¬но чаще через 12 недель после инсульта, чем в контрольной группе. Также при приеме 40 мг аторвастатина на момент выписки со стационара достоверно чаще наблюдается «полноценное» функциональное восста¬новление, по сравнению с пациентами контрольной группы. We studied the effects of post-stroke using atorvastatin in different doses (20 mg and 40 mg daily) for 90 days on the dynamics of neurological indicators, indicators of disability and functional recovery in abdomi¬nally obese patients with primary ischemic atherothrombotic stroke and without diabetes mellitus. It was found that regardless of drug’s dose, the use of atorvastatin leads to significant regression of neurological deficit from 7th day after stroke up to 12th poststroke week in comparison with control group. In addition, regardless of atorvastatin dose, the rates of conditionally «satisfactory» functional recovery according to modified Rankin scale (< 2) and con¬ditionally «positive» level of self-care according to Barthel index (> 85) were significantly increasedr at 12th week af¬ter stroke in comparison with control group. Moreover, atorvastatin 40 mg per day was associated with significantly more frequent «satisfactory» functional recovery at the time of discharge.

Опис

Ключові слова

абдомінальне ожиріння, ішемічний інсульт, аторвастатин, функціональний дефект, абдоминальное ожирение, ишемический инсульт, аторвастатин, функциональный дефект, abdominal obesity, ischemic stroke, atorvastatin, functional outcome

Бібліографічний опис

Литвиненко Н. В. Вплив аторвастатину на клініко-функціональні показники при ішемічних атеротромботичних інсультах у осіб з абдомінальним ожирінням / Н. В. Литвиненко, М. Ю. Дельва // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 4, Т. 1 (96). – С. 140–143.